Mẫu quyết đinh thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021

logo accACC
ACC Group

Mẫu quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ là văn bản quyết định cho phép được lập ra để quyết định về việc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ khi yêu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ của các cá nhân chủ doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thông qua.

Mẫu quyết đinh thành lập trung tâm ngoại ngữ

UBND TỈNH ………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: …………/QĐ – SGDĐT

…………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép thành lập
Trung tâm ……………(1)………………..

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………..…………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………….………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trung tâm ………………(1)……………….

Loại hình trung tâm: ……………………………………………………….(3)……..

Địa chỉ: …………………………………………………(4)………………………………

Điều 2. Trung tâm ……(1)….. hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm …(1)…. có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng Ban của Sở; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và …………(5)…………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– …(6)…;

– Lưu: VT, (7).

GIÁM ĐỐC (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên Trung tâm được thành lập.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(3) Công lập hoặc tư thục.

(4) Địa chỉ trụ sở Trung tâm.

(5) Cơ quan chủ quản của Trung tâm.

(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(8) Nếu người ký văn bản là PHÓ GIÁM ĐỐC thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận