QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU?

Đàm Như

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU?

Đàm Như

07/01/2022

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu là văn bản rất quan trọng trong hoạt động đấu thầu. Nếu là người quan tâm đến hoạt động đấu thầu, chúng ta ít nhiều cũng đã từng nghe nhắc đến loại văn bản này. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về loại văn bản này. Vậy Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu có vai trò gì? Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu được viết như thế nào? Để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả thông tin dưới bài viết sau.

QUYET DINH PHE DUYET HO SO MOI THAU

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU?

1. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu có vai trò gì?

Theo Luật đấu thầu 2013 hiện hành không có khái niệm rõ ràng về Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. Thuật ngữ này được nhắc đến tại các quy định về thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu hiện hành tại Luật đấu thầu 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-Cp ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư .

Trên cơ sở các quy định về thẩm định hồ sơ mời thầu hiện hành này, có thể hiểu đơn giản, Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu là văn bản do chủ thể có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ dự thầu lập nhằm thể hiện nội dung phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu được viết như thế nào?

Thực tế, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về mẫu Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. Trên cơ sở thực tiễn sử dụng loại văn bản này trong hoạt động đấu thầu, chúng tôi xin cung cấp tới quý độc giả mẫu Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu tham khảo dưới đây:

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ DỰ ÁN]

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: …….…/…..…….[Địa danh], ngày …… tháng ….. năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu

Gói thầu [tên gói thầu]

Thuộc dự án [tên dự án] 

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ DỰ ÁN]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số ……/……. ngày ..…/..…/..….. của [tên người quyết định đầu tư] về việc phê duyệt dự án [tên dự án]; (đối với gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt dự án thì bỏ nội dung này)

Căn cứ Quyết định số ……/……. ngày ..…/..…/..….. của [tên người có thẩm quyền] về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số ……/……. ngày ..…/..…/..….. của [tên đơn vị thẩm định] về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu [tên gói thầu];

Căn cứ [các văn bản pháp lý liên quan khác]

Xét đề nghị của [tên đơn vị trình] tại Tờ trình số ……/……. ngày ..…/..…/..….. về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu [tên gói thầu],

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu [tên gói thầu] thuộc dự án [tên dự án] (Hồ sơ kèm theo).

Điều 2. Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, [tên đơn vị trình] tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. [Tên đơn vị trình], Tổ thẩm định, các cá nhân và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– …………..

– Lưu….

[ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ DỰ ÁN]

[Ký tên, đóng dấu (nếu có)]

Đính kèm: Hồ sơ mời thầu gói thầu [tên gói thầu]

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định mới nhất hiện hành để bạn đọc tham khảo, qua đó quý độc giả có thể hiểu rõ hơn quyết định phê duyệt hồ sơ dự thầu đồng thời biết được cách soạn thảo văn bản này để sử dụng trong hoạt động đấu thầu. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề nêu trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi hãy liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

 

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận