Quyết định phê duyệt chỉ định thầu

Đàm Như

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu

Đàm Như

01/01/2022

Bạn đã biết quyết định phê duyệt chỉ định thầu là gì và gồm những nội dung nào. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây về quyết định phê duyệt chỉ định thầu.

quyet dinh phe duyet chi dinh thau

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu

1. Chỉ định thầu là gì?

Chỉ định thầu là một trong 8 hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong luật đấu thầu. Chỉ định thầu có chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn.

Chị định thầu là hình thức mà bên mời thầu thực hiện chọn trực tiếp nhà thầu. Nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của gói thầu, được mời để thương thảo hợp đồng trực tiếp mà không cần qua giai đoạn đấu thầu.

2. Cơ sở pháp lý của quyết định phê duyệt chỉ định thầu?

Căn cứ pháp lý

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

+ Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

3. Quyết định phê duyệt chỉ định thầu là gì?

Phê duyệt chỉ định thầu là việc kiểm tra, đánh giá bằng văn bản của cá nhân có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đưa ra quyết định lựa chọn nhà thầu thựa hiện dự án

Căn cứ nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định như sau:

Điều 20. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

  1. Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.
  2. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 điều 106 của nghị định này trước khi phê duyệt.
  3. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Nội dung quyết định phê duyệt chỉ định thầu?

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Tên cơ quan có thẩm quyền ban hành

Các căn cứ pháp lý

Đơn vị được chỉ định thầu

Giá trị chỉ định thầu:

Phương thức thực hiện hợp đồng

Tiến độ thực hiện

5. Thẩm quyền ra quyết định phê duyệt chỉ định thầu

Căn cứ nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ thuộc về:

Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương.

Hội đồng quản trị, người đứng đầu doanh nghiệp

Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần và đại diện hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

6. Mẫu quyết định phê duyệt chỉ định thầu

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ……………………………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chỉ định thầu ……….……….

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ ……………………………………;

Căn cứ ……………………………………;

Xét đề nghị của ……………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu …………….……………., với các nội dung chủ yếu sau:

– Đơn vị được chỉ định thầu: …………….……………………………..

– Giá trị chỉ định thầu: …………………… (bằng chữ: ………………….).

– Phương thức thực hiện hợp đồng: ……………………………………..

– Tiến độ thực hiện: …………………………………………………………….

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, …………..………….. hoàn chỉnh mọi thủ tục thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng để triển khai bảo hiểm đúng tiến độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng Kế hoạch – Tài chính, …………..………….. và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                         GIÁM ĐỐC

– Như Điều 3;                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

– Kho bạc Nhà nước tỉnh;

– Sở Tài chính;

– ……..……..;

– Lưu: VT, KHTC, ….…..

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về quyết định phê duyệt chỉ định thầu. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận