Quyết định nâng lương trước thời hạn cập nhật năm 2022

Tiên Ngô

Quyết định nâng lương trước thời hạn cập nhật năm 2022

Tiên Ngô

01/01/2022

Tăng lương luôn là vấn đề mà rất nhiều công chức quan tâm đặc biệt là mới đây, khi Thông tư 03/2021/TT-BNV sắp có hiệu lực. Vậy điều kiện để công chức được tăng lương trước hạn là gì? Quyết định nâng lương trước thời hạn áp dụng như thế nào? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

image 221
Quyết định nâng lương trước thời hạn

1. Điều kiện tăng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

1.1 Điều kiện tăng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

Một trong các hình thức để công chức được tăng lương trước hạn là trong quá trình công tác, công chức lập thành tích xuất sắc. Và điều kiện để được tăng lương trước hạn trong trường hợp này được nêu cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ:

– Đạt đủ 02 tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch;

– Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Trong đó, việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước hạn được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 như sau:

– Được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong thời gian 06 năm gần nhất với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước hạn.

Lưu ý: Nếu đã được nâng bậc lương trước hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước hạn trong thời gian nêu trên không được tính để xét nâng bậc lương trước hạn cho lần sau.

– Căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của công chức. Nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác. Nếu có nhiều người có thành tích như nhau thì ưu tiên theo quy chế nâng lương trước hạn của cơ quan, đơn vị.

1.2 Điều kiện tăng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Bên cạnh việc được nâng lương do lập thành tích xuất sắc thì công chức còn được nâng bậc lương khi có thông báo nghỉ hưu. Trong đó, điều kiện để được tăng lương trong trường hợp này nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013 như sau:

– Đã có thông báo nghỉ hưu.

– Trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

– Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

2. Quyết định nâng lương trước thời hạn:

Quyết định nâng lương trước thời hạn sẽ do UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn từng tỉnh.

UBND ……………….
SỞ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: …………..…………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
đối với viên chức/Hợp đồng 68

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ ……………………………………………….(1)…………………………;

Xét đề nghị Thủ trưởng……….(2)……. (nếu có) và Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn ……………….(3)………………………..

Chức vụ, đơn vị công tác: ………(4)……., ………..(2)……………………….

Từ bậc …(5)…, hệ số …(5)…. lên bậc …(5)…, hệ số …(5)…. ngạch ….(6)… (Mã số …..(6)…….);

Mức lương mới được hưởng kể từ ngày …… tháng ….. năm …….

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng……….(2)………. , Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ……..(3)……. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 2;
– Sở Nội vụ (để b/c);
– ………….(7)…………….;
– Lưu: VT, HS, ….(8)…, Axx (9).
GIÁM ĐỐC (10)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các văn bản có liên quan.

(2) Tên phòng, đơn vị.

(3) Họ và tên viên chức, hợp đồng 68.

(4) Chức vụ của viên chức, hợp đồng 68.

(5) Bậc lương, hệ số lương theo quy định.

(6) Ngạch, mã số ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức, hợp đồng 68.

(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi quyết định nâng lương trước thời hạn mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận