messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Quyết định nâng lương trước thời hạn (cập nhật 2022)

Nâng lương là một trong những quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Một trong những cơ sở quan trọng trong việc nâng lương đó chính là quyết định nâng lương. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây về  quyết định nâng lương trước thời hạn.

quyet dinh nang luong truoc thoi han

Quyết định nâng lương trước thời hạn (cập nhật 2022)

1. Quyết định nâng lương trước thời hạn là gì?

Bậc lương được hiểu dưới góc độ pháp lý là số lượng các mức thăng tiến về lương trong mỗi ngạch lương của người lao động. Mỗi một bậc lương tương ứng với một hệ số lương nhất định. Bậc lương được sử dụng trong các thang, bảng lương là yếu tố tạo ra sự biến thiên cần thiết từ mức lương tối thiểu đến mức tối đa ở trong mỗi ngạch lương.

2. Quyết định nâng lương trước thời hạn được lập ra để làm gì?

Mẫu quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn được dùng để làm cơ sở để kế toán dựa vào đủ để thực hiện việc tính lương và trả lương cho , Công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung của mẫu quyết định sẽ nêu rõ lý do được nâng bậc lương trước thời hạn, các căn cứ pháp lý, tên chức vụ đơn vị công tác của người được nâng bậc lương,  mức lương mới được hưởng kể từ ngày nâng bậc lương là bao nhiêu.

3. Mẫu quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức.

UBND ……………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: ………….. …………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
đối với viên chức/Hợp đồng 68

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ ……………………………………………….(1)…………………………;

Xét đề nghị Thủ trưởng……….(2)……. (nếu có) và Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn ……………….(3)………………………..

Chức vụ, đơn vị công tác: ………(4)……., ………..(2)……………………….

Từ bậc …(5)…, hệ số …(5)…. lên bậc …(5)…, hệ số …(5)…. ngạch ….(6)… (Mã số …..(6)…….);

Mức lương mới được hưởng kể từ ngày …… tháng ….. năm …….

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng……….(2)………. , Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ……..(3)……. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Sở Nội vụ (để b/c);

– ………….(7)…………….;

– Lưu: VT, HS, ….(8)…, Axx (9).

GIÁM ĐỐC (10)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các văn bản có liên quan.

(2) Tên phòng, đơn vị.

(3) Họ và tên viên chức, hợp đồng 68.

(4) Chức vụ của viên chức, hợp đồng 68.

(5) Bậc lương, hệ số lương theo quy định.

(6) Ngạch, mã số ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức, hợp đồng 68.

(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

4. Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định như sau:

Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

  1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
  2. a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Như vậy, điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn được quy định cụ thể như sau:

  • Đối với cán bộ, công chức:

Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt bằng văn bản.

  • Đối với viên chức và người lao động

Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên

Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt bằng văn bản.

5. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu

Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định như sau:

  1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

  1. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về quyết định nâng lương trước thời hạn. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.