Quyết định lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Quyết định lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Khi tham gia đấu thầu, Quyết định lựa chọn nhà thầu là một vấn đề luôn được các doanh nghiệp, nhà thầu, nhà đầu tư quan tâm và chú ý đến. Vì lẽ đó, pháp luật về đấu thầu có một số quy định để điều chỉnh vấn đề này. Trong bài viết dưới đây, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng thông tin về Quyết định lựa chọn nhà thầu. Kính mong quý khách hàng đón đọc và tiếp nhận.

quyet dinh lua chon nha thau

Quyết định lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

1. Quyết định lựa chọn nhà thầu là gì?

Quyết định lựa chọn nhà thầu là các gọi vắn tắt của giới doanh nghiệp cho Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Quyết định lựa chọn nhà thầu, hay là Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là văn bản thuộc bước Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu – bước gần cuối cùng trong quy trình lựa chọn nhà thầu, ngay sau bước này là bước ký kết hợp đồng thực hiện hiện gói thầu.

2. Quy định về quyết định lựa chọn nhà thầu?

Quyết định lựa chọn nhà thầu hiện nay không có mẫu cụ thể tại bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào. Và việc lập quyết định này sẽ căn cứ theo các văn bản khác nhau tùy thuộc theo cơ quan có thẩm quyền cũng như về lĩnh vực đấu thầu và cụ thể sẽ dựa theo các văn bản sau:

– Luật Đấu thầu năm 2013;

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

3. Nội dung của quyết định lựa chọn nhà thầu?

Quyết định lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải có những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu;

– Giá trúng thầu;

– Loại hợp đồng;

– Thời gian thực hiện hợp đồng;

– Các nội dung cần lưu ý (nếu có).

4. Mẫu Quyết định lựa chọn nhà thầu?

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……………, ngày…tháng…năm…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu ……….……….

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ ……………………………………;

Căn cứ ……………………………………;

Xét đề nghị của ……………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu …………….……………., với các nội dung chủ yếu sau:

– Đơn vị được chỉ định thầu: …………….……………………………..

– Giá trị chỉ định thầu: …………………… (bằng chữ: ………………….).

– Phương thức thực hiện hợp đồng: ……………………………………..

– Tiến độ thực hiện: …………………………………………………………….

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, …………..………….. hoàn chỉnh mọi thủ tục thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng để triển khai bảo hiểm đúng tiến độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng Kế hoạch – Tài chính, …………..………….. và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC

– Như Điều 3;                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

– Kho bạc Nhà nước tỉnh;

– Sở Tài chính;

– ……..……..;

– Lưu: VT, KHTC, ….…..

5. Hướng dẫn soạn Quyết định lựa chọn nhà thầu?

Dựa theo biểu mẫu được trình bày phía trên, ở nội dung này, quý khách hàng nên soạn thảo nội dung như sau:

– Ở phần quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) sẽ điền tên dự án, tên gói thầu;

– Đưa ra các căn cứ pháp lý để lập quyết định lựa chọn nhà thầu, các căn cứ sẽ phải có Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

– Tại Điều 1, phê duyệt chỉ định gói thầu (tên gói thầu, dự án)

+ Điền thông tin đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu (trúng thầu);

+ Giá trị gói thầu ghi bằng số và bằng chữ;

+ Những quyết định về phương thức thực hiện hợp đồng và thời gian thực hiện gói thầu.

– Tại Điều 2, đơn vị trúng thầu hoàn thành các thủ tục, hoàn thiện và ký hợp đồng và triển khai bảo hiểm đúng tiến độ và thanh toán theo quy định.

– Điều 3, liệt kê các đơn vị, các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản và thiết thực nhất về Quyết định lựa chọn nhà thầu. Mong rằng quý khách hàng đã hiểu rõ và nắm bắt được những thông tin về Quyết định lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, nếu quý khách hàng có thêm thắc mắc gì về Quyết định lựa chọn nhà thầu, hãy liên hệ trực tiếp với ACC Group để được giải đáp.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận