Quyết định giao đất tạm thời mới nhất năm 2022

1. Giao đất là gì?

Giao đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Giao đất có 2 trường hợp là giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đối tượng Sử dụng đất theo hình thức giao không thu tiền

Đối tượng duy nhất theo hình thức này là các hộ Gia đình được nhà nước giao đất nhà nước, và thỏa mãn 2 điều kiện: phải trực tiếp sản xuất và diện tích đất được giao phải nằm trong hạn mức (không quá 3 ha với đất nhà nước trồng cây hàng năm và không quá 30 ha với đất nhà nước trồng cây lâu năm, nếu ngoài hạn mức rồi thì phải thuê). đối tượng này không phải trả tiền nhưng vẫn được hưởng đầy đủ quyền nhất: thừa kế, cho, tặng, thế chấp, ..

Đối tượng Sử dụng đất theo hình thức giao có thu tiền: chỉ có 2 đối tượng

Đối với hộ Gia đình cá nhân sử dụng đất ở: bao giờ cũng được cấp Quyền sử dụng đất lâu dài và có thu tiền

Cho các tổ chức kt trong nước (không bao gồm doanh nghiệp nước ngoài) xây dựng, kinh doanh nhà ở để bán (đây cũng là hình thức duy nhất cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà ở)

2. Quyết định giao đất tạm thời mới nhất năm 2022

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3, Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Còn theo nội dung được ghi nhận tại khoản 9 Điều 3, Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu với thửa đất xác định.

Như vậy, nhìn chung Quyết định giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đều dẫn đến việc xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng đất về quyền hạn và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất đai. Nói cách khác, Quyết định giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đều là những quan hệ hành chính của cơ quan Nhà nước với công dân.

Tuy nhiên, Quyết định giao đất mang bản chất của một quyết định hành chính với tính chất trao quyền sử dụng đất cho người người sử dụng đất, dựa trên những căn cứ được ghi nhận tại Điều 52, Luật Đất đai 2013, cụ thể bao gồm:

a) Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, việc ban hành Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (khoản 1 Điều 59, Luật Đất đai 2013) và Ủy ban nhân dân cấp huyện (khoản 2 Điều 59, Luật Đất đai 2013) được thực hiện theo hai hình thức đó là giao đất không thu tiền (Điều 54, Luật Đất đai 2013) và giao đất có thu tiền (Điều 55, Luật Đất đai 2013).

Còn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (khoản 15 Điều 3, Luật Đất đai 2013). Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (khoản 1 Điêu 105, Luật Đất đai 2013) và Ủy ban nhân dân cấp huyện (khoản 2 Điều 105, Luật Đất đai 2013) được thực hiện dựa trên 5 nguyên tắc được ghi nhận trong Điều 98, Luật Đất đai 2013. Nội dung cơ bản của các nguyên tắc đó như sau:

a, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất.

b,  Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

c, Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

d, Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

e, Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

3. Quy định về việc giao đất tạm thời

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 883/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT TẠM THỜI ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC THI CÔNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH NẠO NÉT SÔNG ĐA ĐỘ ĐOẠN TỪ CỐNG TRUNG TRANG ĐẾN CẦU VÀNG XÁ THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG THUỶ NÔNG ĐA ĐỘ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 41/TT-UB, ngày 24 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1358/TT-TCĐC, ngày 09 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 369.919,4 m2 tại các xã An Tiến, Trường Thọ, Bát Trang, Quang Trung, Quang Hưng và thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và giao cho Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng tạm thời toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để làm bãi chứa bùn, phục vụ việc thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn từ cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá thuộc Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ nông Đa Độ.

Thời hạn sử dụng đất là 01 năm kể từ khi hoàn thành việc đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng.

Hết thời hạn sử dụng đất, Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403 có trách nhiệm khôi phục mặt bằng và bàn giao lại cho địa phương để đưa vào sản xuất.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo các tờ bản đồ địa chính (trích đo) tỷ lệ 1/1000 (gồm 7 tờ) do Sở Địa chính thành phố Hải Phòng xác lập tháng 01 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm:

 1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;
 2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi;
 3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Tổng cục Địa chính,
- ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,
- Sở Địa chính thành phố Hải Phòng,
- Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ : CN,
- Lưu : NN (3b), Văn thư.

Trên đây là một số chia sẻ về Quyết định giao đất tạm thời mới nhất năm 2022. Trong những năm vừa qua, Luật ACC luôn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Công ty chúng tôi với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp luôn sẵn lòng hỗ trợ và đáp ứng tối đa những yêu cầu của quý khách. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh và chính xác nhất. Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viêt này.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo