Quyết định 2233/QĐ-BGTVT – Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ

Văn Hoá

Quyết định 2233/QĐ-BGTVT – Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ

Văn Hoá

29/12/2021

Sua doi bo sung mot so noi dung quy dinh tam thoi

Quyết định 2233/QĐ-BGTVT – Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tạm thời

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2233/QĐ-BGTVTHà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA CHỞ KHÁCH THƯỜNG LỆ ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ số: 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các Văn bản của Bộ Y tế số: 8167/BYT-MT ngày 29/9/2021, 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021, 8399/BYT-DP ngày 06/10/2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

“1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2021.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục III như sau:

“1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc cho đến khi có điều chỉnh, bổ sung mới.”.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1.2 phần 1 Mục IV:

“a) Trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa): có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV:

“c) Điều kiện khác:

– Hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo;

– Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác….”.

Bãi bỏ khoản 5 và sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau:

a) Bãi bỏ khoản 5 mục VI.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau:

“6. Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID; trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID.”.

Sửa đổi, bổ sung mục VII như sau:

“VII. KẾ HOẠCH KHAI THÁC

Kế hoạch khai thác trên các đường bay nội địa:

a) Giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 16/02/2022:

Đường bayTừ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 18/01/2022Từ ngày 19/01/2022 đến hết ngày 16/02/2022
Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh25 chuyến khứ hồi/ ngày52 chuyến khứ hồi/ ngày
TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng20 chuyến khứ hồi/ ngày27 chuyến khứ hồi/ngày
Hà Nội – Đà Nẵng20 chuyến khứ hồi/ ngày20 chuyến khứ hồi/ ngày
TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng/Nghệ An/Thanh Hóa09 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay14 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi/đến Phú Quốc, Khánh Hòa14 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay27 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay
TP. Hồ Chí Minh – Bình Định09 chuyến khứ hồi/ngày18 chuyến khứ hồi/ngày
Các đường bay khácTổng cộng 09 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

b) Từ ngày 17/02/2022: tần suất khai khác các đường bay thực hiện theo tần suất trong giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 18/01/2022 cho đến khi Bộ GTVT có quyết định điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo mới.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất, báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh tần suất trên các đường bay trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022 (nếu cần thiết) trước ngày 13/01/2022.

Trường hợp điều chỉnh tần suất khai thác các đường bay nội địa, Bộ GTVT sẽ ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại mục IX như sau:

a) Sửa đổi các nội dung tại khoản 1:

“1. Cục Hàng không Việt Nam:

– Chủ trì triển khai tới các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam tổ chức, phân công thực hiện Quy định này đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19;

– Tổng hợp báo cáo Bộ GTVT tình hình thực hiện Quy định này hàng tháng.”.

b) Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 2, thứ 3 tại khoản 2:

“- Bố trí và thông báo đến Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương.

– Tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia.”

c) Bổ sung khoản 3 Mục IX như sau:

“3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra quá trình khai báo, khai thác thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc, phát sinh (nếu có).”.

B. Hiệu lực thi hành

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bãi bỏ Phụ lục tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

C. Tổ chức thực hiện

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không; doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Ủy ban ATGT Quốc gia;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Các Tổng công ty: CHKVN, QLBVN;
– Các Hãng hàng không Việt Nam;
– Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;
– Sở GTVT, Sở GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
– Lưu VT, V.Tải (B5b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận