messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam [2022]

Từ ngày 01/01/2016, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Vậy mặt trận tỏ quốc Việt Nam có nhiệm vụ và qyền hạn như thế nào… Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về Quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam mời bạn tham khảo!

1qqq scaled

Quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam n

– Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

– Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

– Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

– Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

– Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

– Thực hiện hoạt động đối ngoại Nhân dân.

3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luậtvà Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên.

Khi phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức ở trung ương và các đơn vị hành chính. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức như sau:

a) Ở trung ương có Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

b) Ở địa phương có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). Ở mỗi cấp có Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thành lập Ban công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là khu dân cư). Tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận do Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định.

5. Câu hỏi thường gặp

Tính chất, vị trí, vai trò và chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 như thế nào?

Trả lờiĐiều 9, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 hiến định tính chất, vị trí, vai trò và chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:
– “MTTQ Việt Nam  là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài”.
– “MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 như thế nào?

Trả lời:Theo điều 3, chương I, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, MTTQ Việt Nam có các quyền và trách nhiệm như sau:
1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.
2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước
5. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.
6. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.
7. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 như thế nào?

Trả lời:Điều 4, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là:“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của MTTQ Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên”.

Quyền của thành viên cá nhân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

Khoản 1Điều 3, Điều lệ MTTQ Việt Nam quy địnhquyền của thành viên cá nhân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:
+ Thảo luận, kiến nghị, chất vấn về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
+ Được mời tham gia thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam liên quan đến lĩnh vực công tác; đề xuất các nội dung về chương trình công tác và chính sách cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp;
+ Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tham gia các hoạt động liên quan đến Mặt trận khi được phân công;
+ Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình;
+ Được mời dự hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam nơi mình cư trú;
+ Được cung cấp thông tin về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp;
+ Được Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tạo điều kiện để hoàn thành trách nhiệm của mình trong MTTQ Việt Nam.

6. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu về Quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam của chúng tôi về cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về Quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.