Quy trình lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Quy trình lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Đấu thầu về bản chất là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng. Hiện nay hoạt động đấu thầu diễn ra ngày càng nhiều nên trong bài viết lần này ACC sẽ đưa đến cho quý khách hàng những nội dung cơ bản về Quy trình lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022).

quy trinh lua chon nha thau

Quy trình lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

1. Quy trình lựa chọn nhà thầu nói chung 2022

Quy trình lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

1.1. Bước 1: Nghiên cứu, khảo sát thị trường

Nghiên cứu, khảo sát thị trường có thể bao gồm các nội dung:

+ Thống kê kinh nghiệm đấu thầu từ các dự án trước hoặc các dự án liên quan.

+ Theo dõi chỉ số giá được cơ quan có thẩm quyền công bố.

+ Điều tra thị trường nhà cung cấp tiềm năng.

+ Tổng hợp thông tin và cập nhật giá cả tại thời điểm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

1.2. Bước 2: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1.3. Bước 3: Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, nếu xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt.

Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

1.4. Bước 4: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cơ quan, tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể là đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị chức năng trực thuộc người có thẩm quyền, trực thuộc chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án nếu chưa phê duyệt dự án.

Trường hợp thuê tư vấn đấu thầu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì việc lựa chọn tư vấn phải tuân thủ quy định pháp luật.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

Đơn vị thẩm định tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung sau:

+ Tuân thủ nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Nội dung và giá trị các phần công việc nêu trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nội dung từng gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

1.5. Bước 5: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: phần công việc đã và đang thực hiện; phần công việc chưa thực hiện nhưng không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

1.6. Bước 6: Đăng tải kế hoạch chọn nhà thầu

Bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Như vậy quy trình lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện theo các bước cơ bản như đã nêu ở trên.

2. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cụ thể như sau:

Thứ nhất: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm.

Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

Thứ hai: Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

Việc ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu này giúp quá trình lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sau này được diễn ra dễ dàng hơn, khi đăng tải lên trên báo đấu thầu hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thứ ba: Phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu.

Phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc quy định trên không được vượt tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt. Đây là nguyên tắc rất quan trọng trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, thực thi, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu… vì các kế hoạch khi lập ra là để phục vụ cho nhà nước, cho lợi ích chung của cộng đồng xã hội phải khả thi và hiệu quả kinh tế.

Đồng thời, còn đòi hỏi việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải đặt lợi ích chung lên trước hết, hạn chế tư duy cục bộ địa phương hay lợi ích nhóm, mà cần có sự chia sẻ lợi ích cũng như hợp tác với nhau trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Để thực hiện nguyên tắc này nói riêng và các nguyên tắc khác nói chung, chủ đầu tư, bên mời thầu phải bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước.

Ngoài ra, khi thực hiện các nguyên tắc để đảm bảo tính khách quan, khoa học thì sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan vào hoạt động đấu thầu là đòi hỏi bức thiết cả về lý luận lẫn thực tiễn.

3. Quy trình lựa chọn nhà thầu trong từng trường hợp

3.1. Đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật đấu thầu 2013, quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau:

 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;
 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu;
 3. Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng;
 4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;
 5. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3.2. Đối với chỉ định thầu:

Hình thức chỉ định thầu được chia thành chỉ định thầu theo quy trình thông thường và chỉ định thầu theo thủ tục rút gọn. Việc lựa chọn nhà thầu trong từng trường hợp cũng có sự khác nhau, cụ thể:

 1. Đối với chỉ định thầu theo quy trình thông thường bao gồm các bước:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

– Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu;

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng;

 1. Đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước:

– Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu;

– Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Ký kết hợp đồng.

3.3. Đối với chào hàng cạnh tranh:

Khi lựa chọn hình thức chào hàng cạnh tranh thì việc lựa chọn nhà thầu được tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật đấu thầu 2013:

 1. Đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng;
 2. Đối với chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu; nhà thầu nộp báo giá; đánh giá các báo giá và thương thảo hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3.4. Đối với mua sắm trực tiếp:

Quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp này được tiến hành như sau:

 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;
 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu;
 3. Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu;
 4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;
 5. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3.5. Đối với tự thực hiện:

Khoản 5 Điều 38 Luật đấu thầu 2013 có quy định cụ thể về quy trình lựa chọn nhà thầu như sau:

 1. Chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng;
 2. Hoàn thiện phương án tự thực hiện và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
 3. Ký kết hợp đồng.

3.6. Đối với lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân:

Quy trình lựa chọn nhà thầu được tiến hành theo trình tự:

 1. Chuẩn bị và gửi điều khoản tham chiếu cho nhà thầu tư vấn cá nhân;
 2. Nhà thầu tư vấn cá nhân nộp hồ sơ lý lịch khoa học;
 3. Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của nhà thầu tư vấn cá nhân;
 4. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
 5. Trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;
 6. Ký kết hợp đồng.

3.7. Đối với các gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng:

Đối với hình thức này, việc lựa chọn nhà thầu được tiến hành theo quy trình:

 1. Chuẩn bị phương án lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương để triển khai thực hiện gói thầu;
 2. Tổ chức lựa chọn;
 3. Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn;
 4. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Trên đây là bài tư vấn của ACC về “Quy trình lựa chọn nhà thầu” (Cập nhật 2022) gửi đến quý khách hàng. Nếu quý vị còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với ACC để được giải đáp. Chúng tôi luôn sẵn sàng được đồng hành cùng quý vị để thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận