Quy trình lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) (Cập nhật 2023)

Nhằm tạo ra một môi trường phát triển bền vững thông qua việc gắn kết các mục tiêu về môi trường với các mục tiêu về kinh tế - xã hội, hoạt động đánh giá môi trường chiến lược thực sự mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đánh giá môi trường chiến lược là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Quy trình lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
Quy trình lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

 • Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế;
 • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;
 • Chiến lược, quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp;
 • Chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy mô từ 02 tỉnh trở lên;
 • Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có tác động lớn đến môi trường;
 • Điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của đối tượng trên, trừ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có tác động lớn đến môi trường.

2. Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

 1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 2. Phương pháp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
 3. Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 4. Môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội của vùng chịu sự tác động bởi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 5. Đánh giá sự phù hợp của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường.
 6. Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường trong trường hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 7. Đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 8. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
 9. Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 10. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và kiến nghị hướng xử lý.

3. Quy trình lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Bước 1. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

 • Đối tượng thực hiện: Cơ quan lập chiến lược, quy hoạch hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ lập chiến lược, quy hoạch (có thể tự lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược).
 • Đánh giá môi trường: chiến lược phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 • Kết quả thực hiện đánh giá môi trường chiến lược phải được xem xét, tích hợp vào nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 • Trên cơ sở thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định.
Quy trình lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Quy trình lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Bước 2. Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đến cơ quan có trách nhiệm tổ chức thẩm định

 • Cách thưc thực hiện:
  • Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
  • Gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
 • Hồ sơ bao gồm:
  • 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
  • 09 bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
  • 09 bản dự thảo chiến lược, quy hoạch.

Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 09 người, cơ quan lập chiến lược, quy hoạch phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo chiến lược, quy hoạch theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định.

Bước 3. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

 • Người thực hiện: Thông qua hội đồng thẩm định do Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thành lập với ít nhất 09 thành viên.
 • Cơ quan thực hiện thẩm định có thể được thực hiện bổ sung các hoạt động sau đây:
  • Khảo sát vùng thực hiện dự án và khu vực phụ cận;
  • Kiểm chứng, đánh giá các thông tin, dữ liệu, kết quả phân tích, đánh giá, dự báo trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
  • Lấy ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các chuyên gia liên quan;
  • Tổ chức các cuộc họp chuyên gia đánh giá theo chuyên đề.
 • Thời hạn thực hiện thẩm định: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nội dung thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược gồm:

 • Cơ sở pháp lý được sử dụng;
 • Các phương pháp được sử dụng;
 • Các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp về bảo vệ môi trường liên quan đến chiến lược, quy hoạch nêu trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
 • Các vấn đề môi trường chính đã được dự báo, nhận dạng khi triển khai thực hiện;
 • Các đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính;
 • Các đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu;
 • Các giải pháp được đề xuất để duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính;
 • Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược, quy hoạch được đề xuất bổ sung, điều chỉnh; các vấn đề môi trường đã được nhận diện nhưng chưa được điều chỉnh;
 • Những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, phân tích.
 • Thời hạn thông báo kết quả thẩm định: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Bước 4: Lập hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Sau khi nghiên cứu, tiếp thu hoặc giải trình ý kiến của hội đồng thẩm định, cơ quan lập chiến lược, quy hoạch có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phải thể hiện được:

 • Quá trình thẩm định
 • Kết quả đạt được
 • Những tồn tại cơ bản
 • Đề xuất, kiến nghị của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Gửi lại cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

Hồ sơ gồm:

 • 01 văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
 • 01 bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoặc 01 bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo; 01 bản giấy dự thảo chiến lược, quy hoạch hoặc 01 bản điện tử dự thảo chiến lược, quy hoạch đã được hoàn chỉnh.

Thời hạn: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được hoàn chỉnh, cơ quan thẩm báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Bước 5: Phê duyệt báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

 • Cơ quan thẩm định có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt về kết quả thẩm định báo cáo trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được cơ quan đề nghị thẩm hoàn chỉnh
 • Cơ quan thẩm định, phê duyệt xem xét ý kiến, kiến nghị của cơ quan thẩm định trong quá trình thực hiện.

✅ Báo cáo đánh giá ⭕ môi trường chiến lược
✅ Nội dung: ⭐ Chi tiết
✅ Liên hệ ⭕ Zalo hoặc 1900.3330
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (834 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo