Review phần mềm kế toán Misa hành chính sự nghiệp

Trang chủ / Blog / Review phần mềm kế toán Misa hành chính sự nghiệp
Review phần mềm kế toán Misa hành chính sự nghiệp
Review phần mềm kế toán Misa hành chính sự nghiệp

Nhằm giúp đơn vị hành chính sự nghiệp có một phần mềm, hệ thống kế toán thông minh, khoa học, phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp của Misa ra đời với nhiều tính năng ưu việt nổi bật.

Phần mềm kế toán Misa hành chính sự nghiệp: MISA Mimosa.NET 2020 là phần mềm kế toán dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp.

Điểm ưu việt của phần mềm này là đã sẵn sàng kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch điện tử tự động. Mọi đơn vị hành chính sự nghiệp đều phù hợp để sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2020, từ các đơn vị tự đảm bảo/ đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị được đảm bảo toàn bộ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

1. Các sản phẩm hành chính sự nghiệp của phần mềm kế toán Misa

 • Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp;
 • Phần mềm kế toán xã;
 • Phần mềm quản lý trường học;
 • Phần mềm quản lý tài sản;
 • Phần mềm quản lý hộ tịch;
 • Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính;
 • Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường;
 • Phần mềm kế toán thi hành án;
 • Phần mềm quản lý cán bộ;
 • Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và cải cách tiền lương.

2. Điểm ưu việt của phần mềm kế toán Misa hành chính sự nghiệp

 • Cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước: Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; …
 • Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng: đã sẵn sàng kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch điện tử tự động;
 • Phầm mềm được trình bày khoa học, dễ dàng triển khai thực hiện;
 • Độ nhanh chóng và chính xác cao;
 • Bảo mật thông tin tối đa.

3. Tính năng nổi bật của phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Misa

Nghiệp vụ kho bạc

 • Dự toán ngân sách theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản, từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • Dự toán bằng lệnh chi tiền tạm ứng hoặc thực chi.
 • Rút dự toán ngân sách theo nhiều hình thức: Tiền mặt, tiền gửi, chuyển khoản.
 • Đáp ứng tốt nghiệp vụ tạm thu, tạm chi nguồn kinh phí, ngân sách. Tự động lập bảng kê chứng từ thanh toán và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kho bạc.
 • Tự động lập bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí và tình hình tạm ứng ngân sách với kho bạc.
 • Đáp ứng đầy đủ mẫu biểu giao dịch với kho bạc theo quy định hiện hành.
Reviewphần mềm kế toán Misa HCSN
Reviewphần mềm kế toán Misa HCSN

Nghiệp vụ tiền mặt

 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền mặt của đơn vị.
 • Hỗ trợ in Phiếu thu, Phiếu chi loại một hoặc nhiều dòng chứng từ.
 • Xem nhanh số dư tài khoản tiền mặt khi đang lập Phiếu thu/Phiếu chi.
 • Theo dõi tiền mặt theo từng loại quỹ khác nhau.
 • Cảnh báo chi quá số tồn giúp kế toán kiểm soát việc xuất quỹ âm.
 • Xem ngay Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt sau mỗi giao dịch.

Nghiệp vụ tiền gửi

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị.
 • Theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ tại từng tài khoản ngân hàng, Kho bạc.
 • Đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng để phát hiện chênh lệch.
 • Theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển.
 • In Ủy nhiệm chi, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết tiền gửi,…

Nghiệp vụ tài sản cố định

 • Theo dõi tài sản cố định theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành và tài sản cố định thanh toán qua nhiều năm.
 • Đáp ứng nghiệp vụ mua sắm tài sản bằng hình thức tự mua sắm hoặc nhận tài sản bằng hiện vật.
 • Tự động tính toán và lấy số liệu Nguyên giá, Giá trị còn lại, Hao mòn lũy kế của tài sản khi lập chứng từ ghi giảm tài sản.
 • Hỗ trợ đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản.
 • Đáp ứng nghiệp vụ: điều chuyển, thanh lý, kiểm kê tài sản cố định.
 • Tự động tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định theo tháng, quý.
 • Cung cấp đầy đủ Sổ tài sản, Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản,…
 • Theo dõi, in chứng từ, sổ sách tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Nghiệp vụ Công cụ dụng cụ

 • Theo dõi chi tiết công cụ dụng cụ đến từng bộ phận sử dụng, loại.
 • Đáp ứng tốt nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển công cụ dụng cụ từ bộ phận này sang bộ phận khác.
 • Xem Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng, Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ.

Nghiệp vụ tiền lương

 • Tự động tính lương theo hệ số, ngạch bậc, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, thu nhập khác và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ.
 • Hỗ trợ tạm tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Tự động hạch toán chi phí lương theo nhiều nguồn, mục lục ngân sách.
 • Lập các chứng từ thanh toán lương và các khoản trích nộp theo lương
 • Thiết kế bảng lương theo đặc thù đơn vị. Sao chép được bảng lương đơn vị này sang đơn vị khác, tháng trước sang tháng sau.
 • Nhập khẩu bảng lương hoặc một khoản lương từ excel vào bảng lương trên phần mềm.

Nghiệp vụ vật tư, hàng hóa

 • Quản lý nhập, xuất, tồn theo từng kho và tổng hợp tất cả các kho.
 • Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Nhập trước xuất trước, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh.
 • Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ, điều chỉnh kho.
 • Đặc biệt, cho phép quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vật tư, thiết bị theo từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • In Báo cáo tồn kho: Quản lý nhập xuất tồn theo từng kho, tổng hợp tất cả các kho,…

Nghiệp vụ mua hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trả tiền ngay, mua hàng chưa thanh toán, thanh toán các khoản nợ chưa trả cho nhà cung cấp.
 • Đặc biệt, tự động tính thuế GTGT cho từng hóa đơn mua hàng.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình mua hàng theo mặt hàng, mua hàng theo nhà cung cấp, công nợ phải trả,…

Nghiệp vụ bán hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng.
 • Tuân thủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đơn vị có thể in hóa đơn (tự in hoặc đặt in) trực tiếp từ phần mềm.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình bán hàng theo mặt hàng, bán hàng theo khách hàng, công nợ phải thu, bảng kê bán hàng,…

Quản lý và phát hành Hóa đơn/Biên lai điện tử

 • Quản lý và phát hành hóa đơn/biên lai điện tử theo quy định hiện hành.
 • Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/biên lai và xuất dữ liệu kê khai thuế.

Công nợ

 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng.
 • Theo dõi chặt chẽ tình hình tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.

Nghiệp vụ Thuế

 • Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT.
 • Tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ với Thuế GTGT đầu ra.
 • Hạch toán bút toán cho các chứng từ nộp thuế.
 • Đặc biệt, Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để nhập khẩu vào hệ thống HTKK của Tổng cục thuế.

Nghiệp vụ tổng hợp

 • Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
 • Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.
 • Tự động kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.
 • Thực hiện việc khóa sổ kế toán cuối kỳ để số liệu, báo cáo không bị thay đổi, chênh lệch.

Báo cáo

 • Đầy đủ các mẫu báo cáo theo quy định hiện hành
 • Đầy đủ các Sổ sách kế toán theo các hình thức: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái.
 • Hỗ trợ báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê về kinh phí theo từng nguồn, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, công nợ khách hàng, nhân viên,… giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt số liệu.
 • Dễ dàng nắm tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải thu, phải trả,… bất cứ lúc nào
 • Linh hoạt đáp ứng biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo theo nhu cầu đơn vị, có thể kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF, HTML, ảnh,…
 • Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành, toàn địa phương: Các đơn vị trực thuộc dễ dàng kết xuất và gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán cho đơn vị chủ quản.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »