MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU THEO NGHỊ ĐỊNH 63?

Đàm Như

MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU THEO NGHỊ ĐỊNH 63?

Đàm Như

07/01/2022

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư  là bước đầu tiên của quy trình thực hiện đấu thầu. Hồ sơ mời thầu cần phải được thẩm định và phê duyệt thì hoạt động đấu thầu mời được tiếp tục tiến hành bước tiếp theo là tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt  hồ sơ mời thầu. Vậy tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu là gì? Mẫu tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu theo Nghị định 63 như thế nào? Để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả thông tin dưới bài viết sau.

MAU TO TRINH PHE DUYET HO SO MOI THAU THEO NGHI DINH 63

MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU THEO NGHỊ ĐỊNH 63?

1. Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu là gì?

Theo Luật đấu thầu 2013 hiện hành không có khái niệm rõ ràng về tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu. Thuật ngữ này được nhắc đến tại các quy định về thẩm định hồ sơ mời thầu hiện hành tại Luật đấu thầu 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-Cp ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư .

Trên cơ sở các quy định về thẩm định hồ sơ mời thầu hiện hành này, có thể hiểu đơn giản, tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu là văn bản do bên mời thầu lập để nộp kèm với dự thảo hồ sơ mời thầu cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự thầu.

2. Mẫu tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu theo Nghị định 63 như thế nào?

Thực tế, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về mẫu tờ trình phê duyệt hồ sơ dự thầu. Trên cơ sở thực tiễn sử dụng loại văn bản này trong hoạt động đấu thầu, chúng tôi xin cung cấp tới quý độc giả mẫu tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu tham khảo dưới đây:

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

———–

Số: ……./TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

………., ngày……tháng…….năm……….

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

Kính gửi:………………………….. [ghi tên Chủ đầu tư]

Căn cứ1 ______ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội];

– Căn cứ1 ______ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

– Căn cứ______ [Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thẩm định, văn bản giao nhiệm vụ thẩm định hoặc hợp đồng thuê tư vấn thẩm định];

– Căn cứ______ [Các văn bản có liên quan khác];

– Trên cơ sở báo cám thẩm định hồ sơ mời thầu của ______ [Ghi tên tổ chức thẩm định] , dự thảo hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, ______[Ghi tên bên mời thầu]  đề nghị ______ [Ghi tên chủ đầu tư] phê duyệt hồ sơ mời thầu với các nội dung sau:

  1. Khái quát về dự án, gói thầu

[Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu, cơ sở pháp lý để lập hồ sơ mời thầu]

  1. Kiến nghị
  2. a) Trường hợp dự thảo hồ sơ mời thầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan và đáp ứng yêu cầu thì bên mời thầu kiến nghị chủ đầu tư theo nội dung dưới đây:

Trên báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu  của ______[Ghi tên tổ chức thẩm định] , dự thảo hồ sơ mời thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, ______ [Ghi tên bên mời thầu] kiến nghị ______ [Ghi tên chủ đầu tư] phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] thuộc ______ [Ghi tên dự án].

  1. b) Trường hợp tổ chức thẩm định không đồng ý với nội dung của hồ sơ mời thầu thì đưa ra đề xuất và kiến nghị về biện pháp xử lý tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện gói thầu, dự án để chủ đầu tư xem xét, quyết định.
Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổ chức thẩm định (để thẩm định);

– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

BÊN MỜI THẦU

(ký tên, đóng dấu (nếu có))

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về Mẫu tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu theo Nghị định 63 theo quy định mới nhất hiện hành để bạn đọc tham khảo, qua đó quý độc giả có thể hiểu rõ hơn tờ trình phê duyệt hồ sơ dự thầu đồng thời biết được cách soạn thảo văn bản này để sử dụng trong hoạt động đấu thầu. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề nêu trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi hãy liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

 

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận