Mẫu thông báo mời thầu (cập nhật 2022)

Đàm Như

Mẫu thông báo mời thầu (cập nhật 2022)

Đàm Như

07/01/2022

Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu. Vậy thông báo mời thầu là gì và mẫu thông báo mời thầu mới nhất hiện nay. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây.

mau thong bao moi thau

Mẫu thông báo mời thầu (cập nhật 2022)

1. Thông báo mời thầu là gì và có vai trò gì?

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 1. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;

2. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

d) Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

Như vậy, thông báo mời thầu là một trong những giấy tờ quan trọng trong thủ tục đấu thầu. Thông báo mời thầu cũng là một điều kiện quan trọng để hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư.

2. Mẫu thông báo mời thầu mới nhất 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: ……

– Loại gói thầu:…

– Nội dung chính của gói thầu: …

– Thời gian thực hiện hợp đồng:…

Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

Nguồn vố:……

Hình thức lựa chọn nhà thầu:………

Phương thức lựa chọn nhà thầu:………

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ … giờ ngày …….đến ……giờ ngày …….(trong giờ hành chính).

Địa điểm bán………..;điện thoạ:…………. Fax……

Giá bán một bộ HSMT: ………(bằng chữ: …….).

Bảo đảm dự thầu :

– Số tiền …… (bằng chữ: ……);

– Hình thức bảo đảm: …

Thời điểm đóng thầu: ……..giờ……phút ngày

Thời điểm mở thầu: …..ngày…….tại …..kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Lưu ý:

– Nguồn vốn: nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu. Trong trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: ghi rõ đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

3. Mẫu Phiếu đăng ký thông báo mời thầu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:1…….

Địa chỉ:2……

Điện thoại/fax/email: ….

Mã số thuế:…..

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu:[ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]3……..

Loại gói thầu:

Xây lắp            Mua sắm hàng hóa            Tư vấn     Phi tư vấn       Hỗn hợp

Giá gói thầu:       [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] ……….

Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt phạm vi công việc, quy mô, nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ] …..

Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]

 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên) [ghi tên dự án, dự toán mua sắm]……..
 2. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]………..
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]……
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]……..
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ … giờ…, ngày … tháng ….. năm ….đến trước …. giờ…, ngày …… tháng ….. năm …..[ghi thời điểm đóng thầu](trong giờ hành chính) 4.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]…….
 7. Giá bán 01 bộ HSMT:5…..
 8. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]6
 9. Thời điểm đóng thầu ….. giờ…, ngày …… tháng …… năm …..7
 10. Thời điểm mở thầu …. giờ…, ngày …… tháng …. năm ….. 8… ,ngày… tháng…..năm …..

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Lưu ý:

1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn

3 Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng phải ghi rõ “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

4 HSMT được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

5 Giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm cả thuế) tối đa là 2.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSMT qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMT. Trường hợp miễn phí, bên mời thầu ghi rõ là “Miễn phí”.

6 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 3% giá gói thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

7 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày.

8 Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

4. Khi đăng tải thông báo mời thầu phải đính kèm các tài liệu gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả quy định như sau:

Điều 13. Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng

 1. Đối với lựa chọn nhà thầu, trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau đây:

a) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá;

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá được phê duyệt.

5. Quy trình đăng tải thông báo mời thầu

Căn cứ Điều 19 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả quy định như sau:

Điều 19. Quy trình đăng tải trên Hệ thống

 1. Quy trình đăng tải thông tin tại các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Thông tư này được thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.
 2. Sau khi đăng tải thông tin lại các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Thông tư này, Hệ thống phản hồi cho người gửi về việc gửi thành công hoặc không thành công thông qua thư điện tử (e-mail), ứng dụng trên thiết bị di động hoặc các kênh thông tin khác.

Như vậy, quy trình đăng tải thông báo mời thầu sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, theo Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn sử dụng được hiểu là :

 1. Hướng dẫn sử dụnglà tài liệu điện tử được đăng tải trên Hệ thống để hướng dẫn người dùng thực hiện giao dịch trên Hệ thống.

6. Thời gian đăng tải thông báo mời thầu?

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả quy định như sau:

Điều 13. Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng

 1. Thời gian đăng tải:

Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phù hợp với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mẫu thông báo mời thầu. Nếu còn thắc mắc hay câu hỏi gì, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận