messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu thông báo hủy thầu cập nhật 2022

Mẫu thông báo hủy thầu sẽ khác với mẫu quyết định hủy thầu. Vậy mẫu thông báo hủy thầu gồm những nội dung gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây về Mẫu thông báo hủy thầu.

mau thong bao huy thau

Mẫu thông báo hủy thầu cập nhật 2022

1. Hủy thầu là gì?

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

 1. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Căn cứ Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định về hủy thầu nhu sau:

Điều 93. Hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 1. Hủy thầu là biện pháp của người có thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.

Người có thẩm quyền có trách nhiệm quyết định hủy thầu đối với các trường hợp theo quy định tại Điều 17 của Luật Đấu thầu.

2. Các trường hợp hủy thầu?

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

 1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
 2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
 3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.
 4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

3. Thủ tục thông báo sau khi có quyết định hủy thầu.

Căn cứ vào Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định về thủ tục thông báo hủy các thông tin đã đăng tải, bao gồm cả việc hủy thầu như sau:

– Bước 1: Bên mời thầu nhấn nút Đăng nhập trên trang chủ và nhập mật khẩu chứng thư số của bên mời thầu để đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Bước 2: Chọn gói thầu cần hủy, điều chỉnh trạng thái thông báo thành “hủy” và lưu thông tin;

– Bước 3: Đăng tải thông báo hủy

4. Mẫu thông báo hủy thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

THÔNG BÁO HỦY THẦU

Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông báo tới các nhà thầu về việc hủy thầu gói thầu “Mua sắm bộ Core Banking” như sau:

 • Tên gói thầu: Gói thầu MSCORE01: Mua sắm bộ Corebanking
 • Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Lý do hủy thầu: Tất cả các hồ sơ dự thầu về cơ bản không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu
 • Quyết định số  114/QĐ-TYM, ngày 13/09/2018 của Tổng Giám đốc TYM về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu MSCORE01″Mua sắm bộ Corebanking” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM”
 • Đề nghị các nhà thầu đến trực tiếp văn phòng TYM có địa chỉ tầng 3 nhà B, số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội nhận lại Hồ sơ đề xuất tài chính và Bảo đảm dự thầu. Thời gian hoàn trả kể từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 28/09/2018.

     Hà Nội, ngày 13 tháng 9  năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Dương Thị Ngọc Linh

 

5. Mẫu phiếu đăng ký thông báo hủy thông tin gói thầu đã đăng tải?

Căn cứ vào Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định như sau:

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO HỦY/GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH/ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG TẢI

Kính gửi: Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[Tên bên mời thầu] đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]…………………
 2. Tên dự án: [ghi tên dự án]………………………………………………………………………………………..
 3. Thời gian phát hành HSMQT/HSMST/HSMT/HSYC: từ  ……… giờ…, ngày ………. tháng ……… năm ……. đến trước ………. giờ…, ngày ………. tháng ……… năm ………. (trong giờ hành chính).
 4. Thời điểm đóng thầu: ………… giờ…, ngày ………. tháng ……. năm ……….

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số ………. (ngày ………. tháng ………. năm ………..).

Nay [ghi tên bên mời thầu] thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính với nội dung như sau:

– [ghi nội dung cần hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính].

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

6. Một số câu hỏi pháp lí

Trách nhiệm khi hủy thầu trong đấu thầu là gì?

Tại Điều 18 Luật đấu thầu 2013 quy định về trách nhiệm khi hủy thầu như sau: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu như hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án. Hoặc có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. thì cá nhân, tổ chức phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp hủy thầu là gì?

– Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

– Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

– Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Thông báo sau khi có quyết định hủy đấu thầu thực hiện như thế nào?

 • Bước 1: Bên mời thầu hay chính là chủ đầu tư thực hiện Đăng nhập trên trang chủ của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và nhập mật khẩu chứng thư số của bên mời thầu để đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Bước 2: Bên mời thầu thực hiện chọn gói thầu cần hủy, điều chỉnh trạng thái thông báo thành “hủy” và lưu thông tin;
 • Bước 3: Thực hiện đăng tải thông báo hủy thầu.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mẫu thông báo hủy thầu. Nếu bạn còn những thắc mắc nào thì đừng quên mà hãy gọi chúng tôihttps://accgroup.vn/https://accgroup.vn/ để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.