messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu quyết định thành lập tổ thẩm định trong đấu thầu [2022]

Nếu bạn còn đang chưa biết Mẫu quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu gồm những nội dung gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên.

mau quyet dinh thanh lap to tham dinh dau thau

Mẫu quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu (cập nhật 2022)

1. Thẩm định là gì?

 1. Thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định của Luật này.

2. Yêu cầu đối với thành viên tham gia tổ thẩm định

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định như sau:

Điều 4. Yêu cầu đối với thành viên tham gia tổ thẩm định

 1. Thành viên tham gia tổ thẩm định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu[1] theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

c) Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu 01 năm;

d) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế;

đ) Không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định;

e) Có bản cam kết theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Mẫu quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu gồm những nội dung gì?

Nội dung Mẫu quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Tên cơ quan ban hành

Địa điểm, thời gian lập quyết định thành lập

Tên quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu

Các căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định, Nghị định, Thông tư, Công Văn,…

Điều 1: quy định về các thành viên, chức danh trong tổ thẩm định

Điều 2: quy định về trách nhiệm của tổ thẩm định

Điều 3: Hiệu lực của quyết định

Nơi nhận

Chữ ký: ký và ghi rõ họ tên.

4. Trách nhiệm của tổ thẩm định đấu thầu

Văn bản   hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu

Điều 78. Trách nhiệm của tổ chức thẩm định

 1. Hoạt động độc lập, tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan khi tiến hành thẩm định.
 2. Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.
 3. Bảo mật các tài liệu trong quá trình thẩm định.
 4. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thẩm định.
 5. Bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định.
 6. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.
 7. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
 8. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật này.

Như vậy, tổ thẩm định đấu thầu sẽ phải tuân thủ, thực hiện tốt các trách nhiệm như trên

5. Lưu ý liên quan đến trách nhiệm của tổ thẩm định đấu thầu

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định như sau:

 1. Cá nhân không được tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu mà cá nhân đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá nhân đã tham gia lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
 2. Cá nhân không được tham gia thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu mà cá nhân đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá nhân đã tham gia đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

6. Những câu hỏi thường gặp.

6.1. Sử dụng chứng chỉ hành nghề đấu thầu như thế nào?

Theo phân loại chứng chỉ, từng loại sẽ được thực hiện các công tác đấu thầu tương ứng. Cụ thể:

 • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn;
 • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp (PC);
 • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu.

6.2. Nhiệm vụ của tổ thẩm định đấu thầu?

Căn cứ Điều 78 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, tổ thẩm định đấu thầu có trách nhiệm:

– Hoạt động độc lập, tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan khi tiến hành thẩm định.

– Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.

– Bảo mật các tài liệu trong quá trình thẩm định.

-. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thẩm định.

– Bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định.

– Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.

– Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, cơ quan tranh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

– Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật Đấu thầu.

6.3. Phê duyệt lựa chọn nhà thầu là gì?

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể hiểu là việc kiểm tra, đánh giá bằng văn bản của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện.

6.4. Tổ chuyên gia là gì? Tổ thẩm định là gì?

Hiện nay pháp luật không có quy định thế nào tổ thẩm định mà chỉ có quy định về tổ chuyên gia tại Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 theo đó: “Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”.

Còn tổ thẩm định thì hiện nay trong Luật đấu thầu 2013 cũng như Nghị định 63/2014/NĐ-CP cũng như các quy định khác liên quan vẫn chưa có khái niệm cụ thể thế nào là tổ thẩm định, chỉ có các quy định về điều kiện cũng như tiêu chuẩn thành lập tổ thẩm định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Mẫu quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.