Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư cập nhật năm 2021

logo accACC
Tiên Ngô

Hiện nay, mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư có rất nhiều loại. Vậy làm thế nào để sử dụng mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư đúng quy định của pháp luật? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

image 111
Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư

1. Quy định về hợp đồng hợp tác đầu tư

a. Chủ thể hợp đồng hợp tác đầu tư:

Chủ thể của hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC là các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Hợp đồng có thể bao gồm đại diện của hai bên chủ thể hoặc nhiều bên, nó phụ thuộc vào số lượng đại diện muốn tham gia hợp tác kinh doanh, muốn trực tiếp được thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

b. Nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư:

Hợp đồng hợp tác đầu tư cần có những nội dung sau đây:a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.”

2. Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

Ngoài phân tích khái niệm hợp đồng hợp tác đầu tư, dưới đây là mẫu hợp đầu hợp tác đầu tư mới nhất. Nội dung cần có trong mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh đảm bảo những nội dung dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

SỐ……/20……./HĐHTKD

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2015;

– Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày……….  tháng……… năm ………….., tại Công ty ……………..,  Chúng tôi gồm có:

MỘT BÊN LÀ: …

Đại diện bởi: .

Chức vụ: .

Trụ sở chính: .

Điện thoại:

Sau đây gọi tắt là Bên A

VÀ MỘT BÊN LÀ: …

Đại diện bởi: .

Chức vụ: .

Trụ sở chính: .

Điện thoại:

Sau đây gọi tắt là Bên B

Sau khi bàn bạc, thoả thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A và Bên B cùng hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực:

………………………………….

Hai Bên hợp tác theo cách thức:

……………………………..

Địa điểm hợp tác tại: ……………………..

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn là …………….. năm.

Tính bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực (tức là ngày ….tháng ….năm ………… đến hết ngày….. tháng… năm ………………..

Nếu hết thời hạn trên mà việc hợp tác kinh doanh mang lại kết quả tốt hai Bên sẽ tiếp tục thoả thuận và ký bằng văn bản thay thế Hợp đồng này.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Đối với Bên A:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Đối với Bên B

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Tất cả khách hàng được coi là nguồn khách hàng chung và là cơ sở phân chia lợi nhuận.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN:

Ngoài khoản tiền …………./ tháng ( …………….. trên tháng) ………………. tổng doanh thu được phân chia như sau:

  • Bên A hưởng:  ………..%/ tổng doanh thu 
  • Bên B hưởng:…………%/ tổng doanh thu 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ĐIỀU 7:VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng một trong các Bên vi phạm các thoả thuận trong Hợp đồng này thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Bên vi phạm sẽ bị phạt vi phạm với số tiền là:……….USD và bồi thường các thiệt hại phát sinh đối với Bên bị vi phạm.

ĐIỀU 8: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

  • Hết thời hạn qui định của Hợp đồng;
  • Theo sự thoả thuận của các Bên.

ĐIỀU  9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai Bên hợp tác trên tinh thần cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau, trường hợp trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản. Hai Bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường Hợp các Bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 10: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau ……… kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hai Bên cam kết thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng này. Các qui định khác không qui định trong hợp đồng này các Bên cam kết thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành ………. bản, Bên A giữ ………. bản, Bên B giữ …… bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau.  

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. (Tức ngày…………………..)

BÊN A                                               BÊN B

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN BÊN A GIAO CHO BÊN B

(Kèm theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh  số …/………../HĐHTKD)

STT Tên trang thiết bị Giá trị tài sản 
1  
2  
3  

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận