Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất (Cập nhật 2022)

Đàm Như

03/01/2022

Để có được một quy trình chỉ định thầu xây lắp chính xác, nhanh chóng thì bộ hồ sơ chỉ định thầu xây lắp vô cùng quan trọng. Thời gian gần đây, ACC nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến Mẫu hồ sơ chỉ định thầu xây lắp mới nhất (Cập nhật 2021). Nhằm hỗ trợ và giải đáp cho quý doanh nghiệp, ACC xin cung cấp thông tin như sau:

mau ho so yeu cau chi dinh thau xay lap moi nhat

Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất (Cập nhật 2022)

 1.  Chỉ định thầu là gì?

Chỉ định thầu là một hình thức để lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013, do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn được áp dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu hoặc dự án và làm giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư như. Có một nhà thầu tham gia nên gần như không có kiến nghị trong việc đấu thầu, sai sót khi tổ chức đó lựa chọn nhà thầu do thủ tục lựa chọn đơn giản.

2. Chỉ định thầu xây lắp là gì?

Chỉ định thầu xây lắp là hình thức lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu xây lắp theo quy định của pháp luật đấu thầu nhằm thiết lập, tính toán, vẽ ra nguyên lý và kết cấu, chi tiết của máy móc hay công trình, thể hiện qua các tài liệu thiết kế (bao gồm các bản vẽ, sơ đồ, bảng biểu, lưu đồ).

3. Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất

Theo Thông tư số 11/2015/TT- BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư, mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất được quy định như sau như sau:

HỒ SƠ YÊU CẦU

CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP

Số hiệu gói thầu:_________________
Tên gói thầu:_________________
Dự án:_________________
[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]

Phát hành ngày:_________________
[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu]

 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu

(nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]

Bên mời thầu

[ghi tên, đóng dấu]

Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

Mục 1. Phạm vi gói thầu

 1. Bên mời thầu _______ [Ghi tên bên mời thầu] mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc dự án ________ [Ghi tên dự án].
 2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu:_________ [Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng là: _______[Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu.

Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;
 2. Hạch toán tài chính độc lập;
 3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
 5. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 6. Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Mục 4. Làm rõ, sửa đổi  HSYC, khảo sát hiện trường

 1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC thì gửi văn bản đến bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu.
 2. Trường hợp chủ đầu tư sửa đổi HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu là ___________[Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi không đáp ứng quy định này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC] trước ngày có thời điểm đóng thầu.
 3. Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSĐX. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cũng như rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khảo sát hiện trường. Nhà thầu cần liên hệ trước với bên mời thầu để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu.

Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu

 1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu.
 2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.
 3. Tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc tham dự thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.

Mục 6. Thành phần của HSĐX

HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:                                                         

 1. Đơn đề xuất chỉ định thầu theo quy định tại Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu;
 2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III – Biểu mẫu;
 3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu;
 4. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chương này;
 5. Đề xuất về giá theo Mẫu số 04a hoặc Mẫu số 04b hoặc Mẫu số 04c Chương III – Biểu mẫu;
 6. Các nội dung khác _________[Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu].

Mục 7. Giá dự thầu

 1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn đề xuất chỉ định thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.
 2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV – Yêu cầu về xây lắp và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Chương III – Biểu mẫu.

Mục 8. Thành phần đề xuất kỹ thuật

Nhà thầu phải nộp đề xuất kỹ thuật, trong đó mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại Chương III – Biểu mẫu để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc.

Mục 9. Hiệu lực của HSĐX

 1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là _____[Ghi rõ số ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, bảo đảm thời gian từ khi phê duyệt HSYC đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày, đối với gói thầu quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.

Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX

 1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và _______ bản chụp HSĐX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 3 bản], ghi rõ “bản gốc” và “bản chụp” tương ứng. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.
 2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh.
 3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu.

Mục 11. Thời hạn nộp HSĐX

HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu].

Mục 12. Nhà thầu phụ

 1. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu phụ theo Mẫu số 16(a) Chương III – Biểu mẫu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ đã kê khai chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được chủ đầu tư chấp thuận.
 2. Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá _______[Ghi tỷ lệ phần trăm cho phù hợp] giá dự thầu của nhà thầu.
 3. Nhà thầu phụ đặc biệt ______[Ghi được phép sử dụng hoặc không được phép sử dụng]

Trong trường hợp được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 16(b) Chương III – Biểu mẫu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt do nhà thầu chính đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu của HSYC và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu chính được phép đề xuất thay thế nhà thầu phụ đặc biệt khác đáp ứng yêu cầu.

Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu

 1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.
 2. Trong quá trình đánh giá HSĐX, bên mời thầu được mời nhà thầu đến giải thích, làm rõ, sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết của HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu nhằm chứng minh sự đáp ứng yêu cầu của HSYC về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện và các nội dung cần thiết khác.

Việc thương thảo hợp đồng còn bao gồm đàm phán các nội dung cần thiết về đề xuất tài chính của nhà thầu, kể cả việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).

Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có HSĐX hợp lệ;
 2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC;
 3. Có giá đề nghị chỉ định thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá) không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

Mục 15. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Trong thời hạn ____[Ghi số ngày, tối đa là 05 ngày làm việc] sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo dự thảo hợp đồng và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng đến nhà thầu được chỉ định thầu.

Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng

 1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
 2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm vẫn đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSYC thì chủ đầu tư sẽ không tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và mời nhà thầu khác đến nhận HSYC.
 3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Mục 17. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

 1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mẫu thư bảo lãnh khác được chủ đầu tư chấp thuận.
 2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
 3. a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;
 4. b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;
 5. c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Mục 18. Giải quyết kiến nghị

 1. Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 Luật đấu thầu và Mục 2 Chương XII Nghị định 63/CP.
 2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:
 3. a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];
 4. b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ______ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];
 5. c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: ___ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ].

Mục 19. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo địa chỉ sau: ______[Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu/dự án (nếu có)].

4. Các trường hợp được áp dụng mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất

Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất là một trong những mẫu hồ sơ được dùng trong nhiều trường hợp có các hạng mục cần tổ chức đấu thầu. Tuy nhiên, với tính đặc thù của việc chỉnh định thầu xây lắp, không phải trường hợp gói thầu nào cũng có thể áp dụng được các mẫu hồ sơ này.

Đồng thời, ở từng loại gói thầu, việc chỉ định thầu xây lắp sẽ có những đặc điểm khác nhau trong cách thức, quy trình thực hiện.

Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất còn được áp dụng đối với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu, bao gồm:

– Các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn và dịch vụ công có giá trị không quá 500 triệu đồng;

– Các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công có giá trị không quá 01 tỷ đồng;

– Các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 100 triệu đồng.

– Cần nắm vững mẫu hồ sơ để thực hiện đúng quy trình

Ngoài ra, việc chỉ định thầu xây lắp còn được áp dụng đối với một số các gói thầu khác như: Các gói thầu nhằm đảm bảo bí mật Nhà nước; các gói thầu nhằm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, vùng trời, vùng biển của quốc gia…; các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu, công trình kiến trúc, các công trình nghệ thuật như: phù điêu, tượng đài, các bức tranh…

5. Quy trình chỉ định thầu xây lắp theo quy định của Luật

Việc nắm được mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất rất quan trọng trong việc đấu thầu các hạng mục. Bạn sẽ có sự chuẩn bị và những bước đi chắc chắn nhất để có thể giành được ưu thế. Theo đó, quy trình chỉ định thầu xây lắp gồm các bước sau:

– Căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và dự toán được phê duyệt, bên mời thầu sẽ gửi tới các nhà thầu dự thảo hợp đồng. Các nhà thầu được bên mời thầu mời tham gia thông qua việc xác định kinh nghiệm, khả năng để đáp ứng các yêu cầu từ phía bên mời thầu.

– Trong đó, dự thảo hợp đồng của bên mời thầu thường bao gồm các phần: nội dung công việc mà bên nhà thầu cần thực hiện, phạm vi, thời gian thực hiện, yêu cầu về chất lượng công việc, giá trị tương ứng cùng một số nội dung khác.

Trên đây là những chia sẻ về mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất cũng như một số vấn đề liên quan tới việc chỉ định thầu xây lắp. Mong rằng những thông tin này sẽ mang lại cho bạn sự hiểu biết hơn nữa về lĩnh vực này. Nếu còn gì thắc mắc, hãy cứ liên hệ với ACC, chúng tôi rất sẵn sàng dược đồng hành cùng quý vị!

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận