Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn (Cập nhật 2022)

Đàm Như

03/01/2022

Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn hình thức chỉ định thầu tư vấn trong hoạt động đấu thầu. Chính vì vậy, Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn là một loại giấy tờ pháp lý không thể thiếu nhằm thực hiện được hoạt động này. Trong phạm vi bài viết dưới đây, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng những thông tin về Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn của ACC Group.

mau ho so de xuat chi dinh thau tu van

Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn (Cập nhật 2022)

1. Chỉ định thầu tư vấn là gì?

Chỉ định thầu tư vấn là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định tại Luật Đấu thầu 2013. Các chủ đầu tư áp dụng chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ của gói thầu/dự án và giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư. Vì khi chỉ định thầu, chỉ có một nhà thầu tham gia; việc kiến nghị trong đấu thầu, sai sót khi tổ chức lựa chọn nhà thầu…hiếm khi xảy ra.

2. Khi nào áp dụng mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn?

Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– Sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay thì chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó được chỉ định ngay nhà thầu để thực hiện; trong trường hợp này chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó phải cùng với nhà thầu được chỉ định tiến hành thủ tục chỉ định thầu theo quy định trong thời hạn không quá mười lăm ngày kể từ ngày chỉ định thầu;

– Gói thầu do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài;

– Gói thầu thuộc dự án bí mật quốc gia; dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ quyết định khi thấy cần thiết;

– Gói thầu mua sắm các loại vật tư, thiết bị để phục hồi, duy tu, mở rộng công suất của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất mà trước đó đã được mua từ một nhà thầu cung cấp và không thể mua từ các nhà thầu cung cấp khác do phải bảo đảm tính tương thích của thiết bị, công nghệ;

– Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới năm trăm triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá gói thầu dưới một tỷ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển; gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới một trăm triệu đồng thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên; trường hợp thấy cần thiết thì tổ chức đấu thầu.

3. Ai được nộp mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn?

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại các trường hợp trên khi áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức.

Đối với các gói thầu tư vấn thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

Khi áp dụng Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc minh bạch và hiệu quả kinh tế.

4. Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn có những nội dung gì?

Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn sẽ phải bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn với nhà thầu

Chương I. Yêu cầu về chỉ định thầu

Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ đề xuất

Chương III. Biểu mẫu

Chương IV. Điều khoản tham chiếu

Phần thứ hai. Yêu cầu về hợp đồng

Chương V. Điều kiện của hợp đồng

Chương VI. Mẫu hợp đồng

5.  Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn?

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU

(tên gói thầu)

(tên dự án)

(tên chủ đầu tư)

 

____, ngày _____ tháng _____ năm _____

Đại diện hợp pháp của tư vấn lập HSĐX (nếu có)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

MỤC LỤC

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương I. Yêu cầu về chỉ định thầu

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ đề xuất

Chương III. Biểu mẫu

Mẫu số 1. Đơn đề xuất chỉ định thầu

Mẫu số 2. Giấy ủy quyền

Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 4. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn

Mẫu số 5: Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu

Mẫu số 6. Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn

Mẫu số 7: Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn

Mẫu số 8: Lý lịch chuyên gia tư vấn

Mẫu số 9. Lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia tư vấn (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian)

Mẫu số 10. Chương trình công tác (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm)

Mẫu số 11. Tổng hợp chi phí (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian)

Mẫu số 12.1. Thù lao cho chuyên gia (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian

Mẫu số 12.2. Chi phí khác cho chuyên gia (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian

Mẫu số 13. Tổng hợp chi phí (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm)

Chương IV. Điều khoản tham chiếu

Phần thứ hai. Yêu cầu về hợp đồng

Chương V. Điều kiện của hợp đồng

Chương VI. Mẫu hợp đồng

Mẫu số 14. Hợp đồng (cho hình thức hợp đồng trọn gói hoặc theo tỷ lệ phần trăm)

Mẫu số 15. Hợp đồng (cho hình thức hợp đồng theo thời gian)

Mẫu số 16. Bảo lãnh tiền tạm ứng

ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU

_____, ngày ___ tháng ___ năm _____

Kính gửi: _______________ [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ______ [Ghi số của văn bản sửa đổi nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ______ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ______ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ].

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin trong hồ sơ đề xuất là chính xác và không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực là _____ ngày [Ghi số ngày], kể từ _____ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm hết hạn nộp HSĐX].

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu]

Nói tóm lại, qua bài viết trên đây, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản về hoạt động chỉ định thầu tư vấn, cũng như cung cấp tới quý khách hàng Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn của ACC Group. Mong rằng quý khách hàng sẽ có cơ hội để áp dụng Mẫu hồ sơ đề xuất chỉ định thầu tư vấn vào thực tế.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận