Mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh [Cập nhật 2024]

Hiện nay, khi mà các dịch vụ pháp lý ngày phát triển, việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân cũng ngày càng thuận lợi hơn khi nhận được sự trợ giúp của các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý. Một trong những dịch vụ được sử dụng nhiều nhất là xin phép kinh doanh bằng mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh.

lu-hanh-quoc-te

Mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh như thế nào? (Cập nhật 2023)

1. Có được ủy quyền làm giấy phép kinh doanh không?

Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép người có thẩm quyền ký văn bản xin cấp phép kinh doanh được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh,.... Tuy nhiên, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và bao gồm các nội dung ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2. Chủ thể có thẩm quyền ký kết mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh?

Thông thường, người có thẩm quyền ký văn bản xin cấp phép kinh doanh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể là chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu công ty… (các trường hợp thay đổi đại diện theo pháp luật).

3. Điều kiện để sử dụng mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh như thế nào?

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục xin cấp phép kinh doanh, kèm theo hồ sơ xin cấp phép kinh doanh phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến xin cấp phép kinh doanh và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục xin cấp phép kinh doanh, kèm theo hồ sơ xin cấp phép kinh doanh phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến xin cấp phép kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến xin cấp phép kinh doanh và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

4. Mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh như thế nào?

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên;

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. Tại địa chỉ: ………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN UỶ QUYỀN: (GỌI TẮT BÊN A)

Họ và tên: ……………………….                                           Giới tính: …………

Chức danh: ……………………...

Sinh ngày: …………..                   Dân tộc: …….                    Quốc tịch: ………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□   Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□      Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………

Ngày cấp: …………..                Nơi cấp: …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của ……………………………………………….

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN: (GỌI TẮT BÊN B)

Họ và tên: ……………………….                                           Giới tính: …………

Sinh ngày: …………..                   Dân tộc: …….                    Quốc tịch: ………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□   Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□      Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………

Ngày cấp: …………..                Nơi cấp: …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Điều 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục Thành lập công ty cho Bên A với nội dung cụ thể như sau:

 1. Nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thủ tục Thành lập công ty cho bên A;
 2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ Thành lập công ty cho Bên A;
 3. Trao đổi, giải trình trực tiếp và/hoặc bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hồ sơ của Công ty;

Điều 2: THÙ LAO ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này không có thù lao.

Điều 3: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung do Bên B nhân danh Bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các công việc thuộc phạm vi ủy quyền và cam kết chịu trách nhiệm đối với các công việc mà mình thực hiện.

Các bên cam đoan những thông tin được ghi trong văn bản này hoàn toàn đúng sự thật, việc lập Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.

Điều 4: HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ kết thúc khi Bên B thực hiện xong nội dung công việc được ủy quyền tại Điều 1 hoặc có văn bản khác thay thế.

NHẬN ỦY QUYỀN

…………………

TM. BÊN ỦY QUYỀN

…………………..

5. Mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh có cần công chứng không?

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 hiện hành và tại văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020 là nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về việc ủy quyền thực hiện thủ tục xin cấp phép kinh doanh tại Điều 12 Nghị định 01/2020/NĐ-CP như sau: “khi thực hiện thủ tục xin cấp phép kinh doanh, kèm theo hồ sơ xin cấp phép kinh doanh phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến xin cấp phép kinh doanh và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực”.

Chính vì vậy, mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh không cần phải công chứng.

Câu hỏi thường gặp

Uỷ quyền đăng ký kinh doanh có cần số điện thoại, email của người uỷ quyền hay không?

Theo quy định tại điều 45 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “….văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử”. Tuy nhiên, tại luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn đều không giải thích rõ khái niệm “thông tin liên hệ” có bao gồm sđt, email hay không. Như vậy, bất cứ thông tin nào có thể liên hệ như địa chỉđịa chỉ công ty… của người uỷ quyền đều có thể coi là thông tin liên hệ theo quy định này.

Có được ủy quyền ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:
Khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền”.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người đó ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam thì người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền được ký trực tiếp trong biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Nguồn: Chính Phủ

Công ty Luật ACC có hướng dẫn viết Mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh cho khách hàng sử dụng dịch vụ không?

Là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, Công ty Luật ACC với kinh nghiệm gặp gỡ, làm việc với cá nhân, doanh nghiệp luôn là sự lựa chọn chính xác cho những khách hàng cần tư vấn pháp lý. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện công việc khách hàng yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả, chi phí phải chăng, đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của khách hàng.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng một số thông tin cơ bản về mẫu giấy ủy quyền làm giấy phép kinh doanh. Kính mong quý khách hàng đón đọc và ủng hộ bài viết của ACC Group.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1008 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo