whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Mới Nhất (2022)

Hiện nay, việc ủy quyền đăng ký thành lập hộ kinh đang ngày càng phổ biến và được nhiều bạn đọc quan tâm. Việc ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh như thế nào? Cách thức ủy quyền thành lập hộ kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?. Để giải đáp vấn đề này, Công ty Luật ACC xin gửi tới quý bạn đọc “Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Mới Nhất (2022)

Th (7)

1. Giấy ủy quyền là gì? 

Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện ủy quyền do chủ thể bằng hành vi pháp lý đơn phương thực hiện, trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại Giấy ủy quyền.

2. Quy định pháp luật hiện hành về ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh mới nhất 2022

Trước đây theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về ủy quyền thành lập hộ kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hướng dẫn cụ thể về việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cụ thể tại Khoản 4 Điều 84 Nghị định này quy định về việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh như sau: 
Điều 84. Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh
  1. Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…
Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Chủ hộ kinh doanh, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo đó: 
– Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
– Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
– Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
– Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Như vậy, ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh có thể: 
1) Ủy quyền cho cá nhân thực hiện hoặc;
2) Sử dụng hợp đồng dịch vụ và giấy giới thiệu đối với tổ chức.

3. Mẫu giấy ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh mới nhất 2022 bao gồm nội dung gì? 

1) Quốc hiệu và Tiêu ngữ;
2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;
3)  Số, ký hiệu của văn bản;
4) Địa danh và thời gian ban hành văn bản;
5) Tên Văn bản ủy quyền;
6) Nội dung văn bản ủy quyền gồm:
– Thông tin bên ủy quyền (Bên A): Ghi rõ thông tin đại diện hộ kinh doanh uỷ quyền theo giấy tờ pháp lý của cá nhân đó như CMND/CCCD; địa chỉ; số điện thoại; Email,…
– Thông tin bên được ủy quyền: Ghi rõ thông tin tổ chức, cá nhân được uỷ quyền theo giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức đó như CMND/CCCD; địa chỉ; số điện thoại; Email,…
– Nội dung ủy quyền: Phạm vi ủy quyền; Thời hạn ủy quyền,…
7) Chức vụ, họ tên và chữ ký của chủ hộ kinh doanh;
8) Chữ kỹ của chủ hộ kinh doanh;
9) Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức được ủy quyền;

4. Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Mới Nhất 2022

4.1. Mẫu giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện đăng ký hộ kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                          …, ngày … tháng … năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 

Bên ủy quyền (Bên A): 

Họ và tên (Ghi bằng chữ in hoa):

Giới tính: 

Sinh ngày: …./…./….               Dân tộc:                  Quốc tịch: 

CMND/Căn cước công dân:                      Ngày cấp:                              Nơi cấp

Địa chỉ thường trú: 

Số điện thoại liên lạc:

Email: 

Bên được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên:

Giới tính: 

Sinh ngày: …./…./….                Dân tộc:                  Quốc tịch: 

CMND/Căn cước công dân số:                      Ngày cấp:                          Nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại: 

Email:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Phạm vi ủy quyền 

Hai bên thỏa thuận việc Bên B nhận ủy quyền thay mặt Bên A thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và nhận kết quả (không loại trừ các công việc trả lời thông báo của phòng đăng ký kinh doanh, rút hồ sơ (nếu có)) cho Bên A. 
Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc đã ủy quyền cho Bên B. 
Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A theo nội dung ủy quyền này. Văn bản ủy quyền sẽ hết giá trị khi Bên B hoàn thành công việc nêu trên./.
2. Thời hạn ủy quyền 
Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi thực hiện xong các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên. 

           

                Bên A                                                                                                                         Bên B

 

4.2. Mẫu hợp đồng dịch vụ ủy quyền thực hiện đăng ký hộ kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                        …, ngày … tháng … năm 2022

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 

 

Bên ủy quyền (Bên A): 

Họ và tên (Ghi bằng chữ in hoa):

Giới tính: 

Sinh ngày: …./…./….               Dân tộc:                  Quốc tịch: 

CMND/Căn cước công dân:                      Ngày cấp:                              Nơi cấp

Địa chỉ thường trú: 

Số điện thoại liên lạc:

Email: 

Bên được ủy quyền (Bên B):

Địa chỉ: 

Mã số đăng ký kinh doanh: 

Đại diện theo pháp luật: 

Số điện thoại:

Email:

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1. Phạm vi ủy quyền 
Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho bên A với nội dung cụ thể như sau: 
  1. Nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi đăng ký hộ kinh doanh hoặc nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thủ tục Thành lập hộ kinh doanh cho bên A;
  2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ Thành lập hộ kinh doanh cho Bên A;
  3. Trao đổi, giải trình trực tiếp và/hoặc bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hồ sơ của hộ kinh doanh.
Điều 2. Thù lao ủy quyền
Điều 3: Cam kết của các bên
Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc đã ủy quyền cho Bên B. 
Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A theo nội dung ủy quyền này.
Điều 4: Hiệu lực và thời hạn ủy quyền 
Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký và sẽ kết thúc đến khi Bên B thực hiện xong các công việc trong phạm vi ủy quyền tại Điều 1 hoặc có văn bản khác thay thế.

 

           BÊN NHẬN ỦY QUYỀN                                                                                         BÊN ỦY QUYỀN

                      (Bên B)                                                                                                              (Bên A)

5. Dịch vụ tư vấn đăng ký hộ kinh doanh mới nhất 2022

Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Mới Nhất (2022)” với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

 

5/5 - (3 bình chọn)
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.