Mẫu đơn xin phá sản công ty (Cập nhật 2021)

logo accACC
Danh Phạm

Bước đầu tiên trong quy trình phá sản doanh nghiệp là người có quyền hoặc nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án. Khi đó phát sinh nhu cầu sử dụng đơn xin phá sản công ty. ACC xin cung cấp cho quý khách mẫu đơn xin phá sản công ty 2021 đồng thời hướng dẫn cách viết mẫu đơn này thông qua bài viết sau:

1.  Đơn xin phá sản công ty là gì?

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp là văn bản được lập nhằm yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Mục đích của đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì người có thẩm quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản làm đơn yêu cầu và nộp tại Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Điều 28 Luật phá sản 2014 quy định nội dung của đơn xin  phá sản của công ty phải có nội dung chủ yếu sau:2.

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Người có quyền nộp đơn xin phá sản công ty

Không phải chủ thể nào cũng có thể yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản. Những người sau đây có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản không ty:

 • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần 
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở 
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng (nếu điều lệ có quy định)
 • Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã 
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, 
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Phương thức nộp đơn:

Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn; tài liệu; chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân;
 • Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.

Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi

3. Mẫu đơn xin phá sản công ty và cách viết 

Căn cứ vào nội dung chủ yếu mà đơn xin phá sản công ty bắt buộc phải có, người có quyền yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản có thể tự soạn thảo đơn hoặc sử dụng mẫu đơn xin phá sản sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU

MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

(V/v: Mở thủ tục phá sản đối với Công ty………..)

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Luật phá sản năm 2014.

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã)…… (1)

Họ và tên:………… Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:……… do CA……….. cấp ngày…/…/……

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Tên công ty: (2)…………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……….. do Sở Kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…./…./…….

Hotline:……………. Số Fax (nếu có):……………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông…………………… Sinh năm:……..

Chức vụ:………………….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……….. cấp ngày…./…./……

Căn cứ đại diện: Điều lệ công ty……… năm……)

Là:……….(tư cách yêu cầu, ví dụ: chủ nợ không có bảo đảm,… của công ty…..)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc  như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(Trình bày sự việc dẫn tới việc làm đơn yêu cầu)

Căn cứ Điều 5 Luật phá sản năm 2014:

Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1.Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

2.Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

3.Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4.Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

5.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

6.Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.”

Tôi nhận thấy bản thân mình có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với:

Công ty: (3)………………….

Địa chỉ trụ sở:…………………….

Giấy ĐKDN số:……….. do Sở Kế hoạch và đầu tư…….. cấp ngày…./…./…..

Mã số thuế:…………..

Số điện thoại:………………..

Do Ông:……………….. Chức vụ:………….. làm người đại diện theo pháp luật.

Vì Công ty này đã:…………….. (căn cứ để bạn yêu cầu chủ thể có thẩm quyền mở thủ tục phá sản: ví dụ: không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng…………… trong khi đã hết thời  hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn,…)

Vậy nên tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan mở thủ tục phá sản đối với công ty………….. theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thanh toán khoản nợ trên cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết yêu cầu này của tôi trong thời gian ngắn nhất.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

   NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 • Lưu ý cách ghi đơn như sau:

(1) Tòa án nhân dân nơi doanh nghiệp hoạt động;

(2) Ghi rõ thông tin người làm đơn: họ và tên, ngày sinh, Chứng minh nhân dân, Địa chỉ thường trú, Địa chỉ cư trú, Số điện thoại liên hệ;

Nếu là tổ chức thì trình bày như sau: ghi rõ tên công ty, Địa chỉ trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật, Chức vụ, Chứng minh nhân dân số.

(3) Thông tin doanh nghiệp mở thủ tục phá sản.

Tuy nhiên lưu ý rằng tài liệu gửi đến Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản không chỉ có đơn yêu cầu mà phải kèm theo các tài liệu khác tương ứng với đối tượng yêu cầu:

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn bộ thời gian hoạt động;
 • Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;
 • Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

4. Những câu hỏi thường gặp về đơn xin phá sản công ty

Câu hỏi 1: Những người có nghĩa vụ yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản nhưng không thực hiện thì sao?

Nếu không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà có thiệt hại phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gây ra thì phải bồi thường

Câu hỏi 2: Lệ phí yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty là bao nhiêu?

Khi công ty yêu cầu mở thủ tục phá sản thì lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định hiện hành là 1,500,000 đồng (Danh mục Án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14).

Những trường hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, không phải chịu lệ phí Tòa án:

 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn thanh toán.
 • Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Câu hỏi 3: Chi phí dịch vụ phá sản công ty TNHH một thành viên là bao nhiêu?

Tùy vào từng trường hợp, hãy liên hệ 1900 3330 để được tư vấn

Câu hỏi 4: Chi phí đã bao gồm tất cả các dịch vụ?

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Câu hỏi 5: Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

5. Dịch vụ phá sản công ty của ACC

Hy vọng qua bài viết, các bạn đã có những kiến thức nhất nhất định về đơn xin phá sản công ty.Nếu có các vướng mắc pháp lý liên quan đến phá sản công ty, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ phá sản công ty của ACC chúng tôi.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp, tư vấn tận tình.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Viết một bình luận