Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh có dạng như thế nào? (Cập nhật 2024)

Để hoạt động kinh doanh hợp pháp và được pháp luật bảo hộ, cá nhân, tổ chức cần thực hiện đúng các thủ tục đăng ký kinh doanh, trong đó có việc nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh. Bài viết này cung cấp cho bạn tất cả các thông tin về mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh mới nhất theo quy định hiện hành.Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh có dạng như thế nàoMẫu đơn xin giấy phép kinh doanh có dạng như thế nào 

1. Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh mới nhất theo quy định hiện hành

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh được căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

“1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).”

Theo đó mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh có dạng:

Mẫu số 01

 

TÊN DOANH NGHIỆP

_______

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

________

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …………

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: ............................................................................

Mã số doanh nghiệp: ............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................

Điện thoại: …………… Fax:……… Email: …………… Website: ........

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ...................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do... cấp đăng ký lần đầu ngày... tháng … năm …; cấp đăng ký thay đổi lần thứ[1] ... ngày ...  tháng ... năm ....

2. Vốn điều lệ (ghi bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài): ....................................................................................................................

3. Vốn đầu tư cho Dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài): ........................................................

4. Ngành nghề kinh doanh[2]:…………………………………………. .....

5. Mục tiêu của dự án đầu tư[3]: ...............................................................

6. Thông tin về chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập[4]:

- Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là tổ chức:

+ Tên doanh nghiệp: ……….....................…………….. Nơi đăng ký thành lập: ………………..............................................................................................

+ Tỷ lệ vốn góp/cổ phần: ......................................................................

+ Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính: .............................................

- Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là cá nhân:

+ Họ và tên: ..........................  Quốc tịch: ..................................................

+ Tỷ lệ góp vốn/cổ phần: ...........................................................................

II. Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa với nội dung sau:

1. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá (Liệt kê từng hoạt động đề nghị được cấp phép theo khoản 1 Điều 3 Nghị định này):

- …………………..................................... ……………………………..

2. Các đề xuất khác (nếu có):

- ………………………................ ………………………………………

III. Doanh nghiệp cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

 

Các tài liệu gửi kèm:

1.    …;

2.    …;

3.   ….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 [1] Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

[2] Ghi ngành nghề kinh doanh theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

[3] Ghi mục tiêu của từng dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp có nhiều dự án thì lập          phụ lục.

[4] Trường hợp có nhiều thành viên thì lập phụ lục.

2. Cấu trúc và nội dung của mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh

Cấu trúc và nội dung của mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh

Cấu trúc và nội dung của mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh

2.1. Cấu trúc mẫu đơn:

Khi chuẩn bị đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh, việc sử dụng một cấu trúc mẫu đơn rõ ràng và đầy đủ thông tin là rất quan trọng để đảm bảo quá trình nộp đơn diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả. Dưới đây là phần phân chia cấu trúc mẫu đơn theo các mục cụ thể:

a) Tiêu đề

Đầu tiên, để bắt đầu quy trình xin giấy phép kinh doanh, mẫu đơn cần có phần tiêu đề chính xác và rõ ràng. Tiêu đề của một mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh phải đảm bảo bao gồm các thông tin cơ bản về cơ quan nhà nước cấp phép, tên của doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính. Việc cung cấp thông tin chính xác ở phần này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự liên lạc hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

b) Nội dung

Nội dung của mẫu đơn là nơi cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp. Đây là phần quan trọng nhất của đơn, bao gồm các mục sau:

- Khai Thông Tin:

Phần này bao gồm các mục chi tiết về thông tin cá nhân hoặc tổ chức xin cấp phép, bao gồm thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân) hoặc tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức),...

- Nội Dung Đề Nghị:

Phần này là nơi để cá nhân hoặc tổ chức nêu rõ mục đích xin cấp GPKD, loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh cụ thể,... Điều này giúp cơ quan cấp phép hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh mà đơn vị đang đề xuất.

- Cam Kết:

Trong phần này, cá nhân hoặc tổ chức xin cấp phép cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đã khai báo. Điều này làm tăng tính minh bạch và trách nhiệm của người gửi đơn.

c) Kết Luận:

Phần cuối cùng của đơn là nơi ghi rõ ngày tháng năm lập đơn và đóng dấu xác nhận của cá nhân hoặc đại diện theo pháp luật của tổ chức. Điều này là bước cuối cùng để hoàn thiện quá trình nộp đơn.

2.2. Nội dung trong mẫu đơn

Nội dung Giấy phép kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

“1. Nội dung Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;

b) Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;

c) Hàng hóa phân phối;

d) Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

đ) Các nội dung khác”

3. Hướng dẫn cách thức điền thông tin vào mẫu đơn.

Hướng dẫn cách thức điền thông tin vào mẫu đơn.

Hướng dẫn cách thức điền thông tin vào mẫu đơn.

Trước khi bắt đầu điền thông tin vào mẫu đơn, hãy thực hiện những bước chuẩn bị sau đây:

- Đọc kỹ hướng dẫn điền thông tin: Mỗi loại đơn sẽ có hướng dẫn điền riêng. Đảm bảo bạn đã đọc kỹ để điền đúng và đầy đủ thông tin.

- Chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết: Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết, bao gồm thông tin cá nhân, địa chỉ, và thông tin liên lạc.

- Sử dụng bút mực: Lựa chọn bút mực để điền thông tin vào đơn. Bút mực giúp tránh hiện tượng phai mờ hay lem nhem như bút chì.

- Viết rõ ràng, cẩn thận: Khi điền thông tin, hãy viết rõ ràng, cẩn thận để tránh sai sót và đảm bảo thông tin dễ đọc.

Để điền thông tin một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần tuân thủ các bước sau:

- Bước 1: Điền thông tin chung: Bao gồm tên đơn, số hiệu, và ngày tháng lập đơn. Hãy đảm bảo điền đầy đủ và chính xác các thông tin này.

- Bước 2: Điền thông tin cá nhân: Bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, và địa chỉ thường trú. Hãy đảm bảo điền đầy đủ và chính xác.

- Bước 3: Điền thông tin nội dung đơn: Tùy vào loại đơn, sẽ có các thông tin nội dung khác nhau cần điền. Hãy đọc kỹ hướng dẫn để điền đầy đủ và chính xác.

- Bước 4: Kiểm tra lại thông tin: Sau khi điền, hãy kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không có sai sót và thông tin được điền đầy đủ.

- Bước 5: Ký tên và đóng dấu: Sau khi kiểm tra xong, hãy ký tên và đóng dấu vào đơn (nếu cần).

Khi điền thông tin, hãy tuân thủ các lưu ý sau để đảm bảo đơn được điền một cách chính xác và chuyên nghiệp:

- Điền thông tin đúng và đầy đủ: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Hãy chắc chắn rằng mọi thông tin bạn cung cấp đều chính xác và đầy đủ.

- Viết rõ ràng, cẩn thận: Đảm bảo viết rõ ràng và cẩn thận để tránh nhầm lẫn hoặc hiểu lầm.

- Sử dụng bút mực: Lựa chọn bút mực để đảm bảo thông tin được ghi lại một cách rõ ràng và không bị phai mờ.

- Kiểm tra lại thông tin: Trước khi ký tên và đóng dấu, hãy kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra.

4. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh gồm những tài liệu gì?

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh sẽ có sự khác biệt tùy theo loại hình doanh nghiệp bạn lựa chọn (hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp). Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 12, Nghị định 09/2018 của Chính phủ, để được cấp Giấy phép kinh doanh, nhà đầu tư cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

“Điều 12. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh

Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

d) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này.

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).”

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có phải Giấy phép kinh doanh?

Theo Khoản 15 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được định nghĩa là một tài liệu, có thể là bản giấy hoặc bản điện tử, ghi lại các thông tin liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, một trong những vấn đề phổ biến là hiểu rõ sự khác biệt giữa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh thường được hiểu là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng cho phép cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào các hoạt động kinh doanh cụ thể, thường đi kèm với quy định về ngành nghề.

Như vậy, về bản chất thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn không phải là giấy phép kinh doanh.

Theo đó, căn cứ tại Điều 6 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đã khẳng định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.

Như vậy, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mặc dù là một tài liệu quan trọng trong quá trình đăng ký và hoạt động kinh doanh, nhưng không phải là Giấy phép kinh doanh. Việc phân biệt rõ ràng giữa hai loại tài liệu này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

6. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tại ACC

ACC tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và cấp giấy phép, đặc biệt là về giấy phép kinh doanh. Chúng tôi cam kết đảm bảo mọi vấn đề pháp lý và không nhận dự án nếu không chắc chắn. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Báo giá trọn gói, không phát sinh chi phí.
 • Hỗ trợ toàn diện từ tư vấn đến ký hồ sơ.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.

Chúng tôi có kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên được đào tạo, đảm bảo cung cấp thông tin và dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy nhất.

7. Câu hỏi thường gặp

Có thể tự ý sửa đổi nội dung trong Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh hay không?

Không. Việc tự ý sửa đổi nội dung trong Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh là vi phạm quy định của pháp luật. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh chỉ được phép bổ sung thông tin vào những ô trống có sẵn trong mẫu đơn theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phí nộp Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh là bao nhiêu?

Mức phí nộp Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh được quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mức phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh và ngành nghề kinh doanh.

Có thể nộp Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh trực tuyến hay không?

Có. Hiện nay, nhiều địa phương đã triển khai dịch vụ nộp Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quốc gia. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử quốc gia để thực hiện nộp đơn trực tuyến.

Hy vọng qua bài viết, Công ty Luật ACC đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Công ty Luật ACC nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (553 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo