Tổng hợp 25 mẫu đơn hành chính theo quy định năm 2022

Tứ Phi

Tổng hợp 25 mẫu đơn hành chính theo quy định năm 2022

Tứ Phi

01/01/2022

Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành mẫu của 25 mẫu văn bản hành chính sau đây:

– Mẫu quyết định cá biệt

– Mẫu nghị quyết cá biệt

+ Mẫu nghị quyết

+ Quyết định cá biệt quy định trực tiếp

+ Quyết định cá biệt quy định gián tiếp

– Mẫu dùng cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông báo, Thông cáo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo.

Mẫu 1.1 – Nghị quyết (cá biệt)

_________________________________________________________________________________

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 ______________
Số: …/NQ-…3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________  
4…,ngày … tháng … năm …

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

____________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………6………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………./.

Nơi nhận: – Như Điều…. ; – Lưu: VT …78…  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
        Họ và tên

_________________________________________________________________________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành Nghị quyết

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung Nghị quyết.

6 Nội dung Nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

8 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

Mẫu 1.2 – Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp

_________________________________________________________________________________

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2
__________ Số: …/QĐ-…3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
4…,ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………. 5……………….

____________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ……………………………………………… 7……………………

Căn cứ………………………………………………………………………………………………………….. ;

Theo đề nghị của………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1……………………………………………. 8……………………………………………………………

Điều………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. /.

Nơi nhận: – Như Điều…. ; – Lưu: VT …910…  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
      Họ và tên

_________________________________________________________________________________

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

7 Các căn cứ để ban hành quyết định.

8 Nội dung cuyết định.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.3 – Quyết định (quy định gián tiếp) (*)

____________________________________________________________________________________________________________________________

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2
___________
Số: …/QĐ-…3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
4…,ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt) ……….5……………….

___________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ…………………………………………… 7………………………………………………………….. ;

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………. ;

Theo đề nghị của……………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèmtheo Quyết định này …………………..5………………..

…………………………………………………………………………………………….

Điều…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….. /.

Nơi nhận: – Như Điều…. ; – …………..; – Lưu: VT, …89…  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
          Họ và tên

_________________________________________________________________________________

Ghi chú:

(*) Mẫu này áp dụng đối với các quyết định (cá biệt) ban hành hay phê duyệt một văn bản khác

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

7 Các căn cứ để ban hành quyết định.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

9 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản giấy

_________________________________________________________________________________

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo Quyết định số/QĐ-ngàythángnămcủa… )2

________________

………3……….

………………………

Điều 1……………………………………………………………………………………………………………

Điều……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………

……………………………………………………………..

Điều……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………. /.

_________________________________________________________________________________

Ghi chú:

1 Trích yếu nội dung của văn bản

2 Số, ký hiệu, thời gian ban hành và tên cơ quan ban hành của Quyết định

3 Nội dung văn bản kèm theo

Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản điện tử (*)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Số: …4…, ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây5

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo Quyết định số/QĐ-ngàythángnămcủa… )2

____________

………3……….

………………………

Điều 1……………………………………………………………………………………………………………

Điều……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………

………………………………

Điều……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………. /.

_________________________________________________________________________________

Ghi chú:

(*) Mẫu này áp dụng với văn bản điện tử kèm theo không cùng tệp tin với nội dung quyết định ban hành hay phê duyệt

1 Trích yếu nội dung của văn bản

2 Đối với văn bản điện tử, không phải điền thông tin vào các vị trí này.

3 Nội dung văn bản kèm theo

4 Số và ký hiệu Quyết định ban hay phê duyệt.

5 Thời gian ký số của cơ quan, tổ chức (ngày tháng năm; giờ phút giây; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601).

>>> Để tải thêm nhiều mẫu văn bản truy cập tại đây

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận