Mẫu đăng báo đấu thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Mẫu đăng báo đấu thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

08/01/2022

 

Đăng báo đấu thầu là một hoạt động bắt buộc và phải tuân theo trình tự, mẫu đăng báo đấu thầu của pháp luật. Vậy mẫu đăng báo đấu thầu hiện nay quy định như thế nào tại thời điểm hiện tại năm 2022. Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết sau!

mau dang bao dau thau

Mẫu đăng báo đấu thầu (Cập nhật 2022)

1. Đấu thầu là gì?

          Đấu thầu là một đề nghị giá (thường có tính cạnh tranh) do một cá nhân hoặc doanh nghiệp đặt ra cho một sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc một nhu cầu rằng một cái gì đó được thực hiện. … Theo cách hiểu ở Việt Nam thì đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư để cung cấp dịch vụ.

 

2. Đăng báo đấu thầu là gì?

          Đăng báo đấu thầu là hoạt động của bên mời thầu, chủ đầu tư, nhà thầu đăng tải công khai những thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu, gói thầu lên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trang thông tin mua sắm công nhằm công bố những nội dung về đấu thầu.

 

3. Các mẫu đăng báo đấu thầu theo pháp luật hiện hành

Mẫu 1: Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Mẫu 2: Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyển

Mẫu 3: Phiếu đăng ký Thông báo mời nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT)

Mẫu 4: Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu

Mẫu 5: Phiếu đăng ký Thông báo danh sách ngắn

Mẫu 6: Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

Mẫu 7: Phiếu đăng ký Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Mẫu 8: Phiếu thông tin xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu

Mẫu 9: Phiếu đăng ký công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

Mẫu 10: Phiếu đăng ký Thông báo danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Mẫu 11: Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Mẫu 12: Phiếu đăng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Mẫu 13: Phiếu đăng ký công bố danh mục Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Mẫu 14: Phiếu đăng ký Thông báo danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Mẫu 15: Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Mẫu 16: Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Mẫu 17: Phiếu đăng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, dự án BTO, dự án BT

Như vậy, có tất cả 17 mẫu đăng báo đấu thầu theo quy định của pháp luật. Sau đây ACC sẽ giới thiệu tới quý vị khách hàng hai mẫu 1 và 2, còn lại xin mời quý khách tra cứu trên trang báo đấu thầu Quốc gia tại đường link:

 http://data.thongtindauthau.com.vn/?tabid=89

Mẫu 1

(Được trích trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/TTLT-BKH-BTC

ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính)

Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 1. Thông tin chung:
 2. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ________________________________

– Địa chỉ: ________________________________________________________

– Điện thoại/Fax/Email: ____________________________________________

 1. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư): _____________
 2. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): ___________________________
 3. Chủ đầu tư: ______________________________________________________
 4. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư):

__________________________________________________________________

 1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

        

2

        

3

        

        

Tổng giá các gói thầu

  

 

                 , ngày              tháng             năm              

                                     Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

          [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Một số điểm cần lưu ý:

 1. Áp dụng để đăng tải KHĐT sau khi có Quyết định phê duyệt KHĐT.
 2. Thời hạn cung cấp/nhận thông tin: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký quyết định phê duyệt KHĐT.
 3. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm gửi thông tin: Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
 4. Số kỳ đăng tải: 01 kỳ.
 5. Hạn mức bắt buộc đăng tải: Tổng mức đầu tư hoặc dự toán đối với mua sắm thường xuyên từ 5 tỷ đồng trở lên.
 6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Ghi theo tháng hoặc quý của năm.
 7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đối với đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế cần ghi rõ là đấu thầu trong nước hay quốc tế.

 

Mẫu 2

(Được trích trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/TTLT-BKH-BTC

ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính)

 

Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyển

Kính gửi: Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 1. Thông tin chung:
 2. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:_________________________________

– Địa chỉ: ________________________________________________________

– Điện thoại/Fax/Email: ____________________________________________

 1. Tên dự án [ghi theo quyết định đầu tư/ báo cáo kinh tế – kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư]: _______________________________________________________
 2. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):
 • Dự án quan trọng quốc gia
 • Dự án thuộc nhóm A
 • Dự án thuộc nhóm B
 • Dự án thuộc nhóm C
 • Dự án liên doanh
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Dự án, dự toán khác
 1. Tên chủ đầu tư: __________________________________________________
 2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời sơ tuyển [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt]: __________________________________________
 3. Giá gói thầu [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt]: ______
 4. Nội dung thông báo mời sơ tuyển (nội dung sẽ đăng tải):

 

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

–         Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]…………………………………….

–         Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] ………………………………………………….

–         Tên dự án: [ghi tên dự án]………………………………………………………….

–         Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]…………………….

–         Hình thức đấu thầu: rộng rãi có sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]  …………

–         Thời gian phát hành HSMST: từ …………… giờ, ngày …………… tháng ………………..  năm ……………  đến ……………  giờ, ngày ……………  tháng ……………  năm ………….  [ghi thời điểm đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chính)1.

–         Địa điểm phát hành HSMST: [ghi địa điểm phát hành HSMST, kèm theo số điện thoại, fax nếu có] …………………………………………………………………………

–         Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST]……………………………….

–         Thời điểm đóng sơ tuyển: ……………  giờ, ngày ……………  tháng …………… năm2 …………………………………………

HSDST sẽ được mở công khai vào …………. giờ (giờ Việt Nam), ngày …………. tháng …………. năm …………. tại [ghi địa điểm mở HSDST].

          [Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

       , ngày              tháng             năm

           Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

          [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

1 HSMST phát hành miễn phí ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.

2 Thời điểm đóng sơ tuyển: được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế

Một số điểm cần lưu ý:

 1. Áp dụng để thông báo mời sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC.
 2. Thời hạn cung cấp/nhận thông tin: Đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.
 3. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm gửi thông tin: Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
 4. Số kỳ đăng tải: 03 kỳ.
 5. Hạn mức bắt buộc đăng tải: Tất cả các hạn mức.
 6. Trường hợp đấu thầu quốc tế: Thông báo mời sơ tuyển bắt buộc phải đăng tải trên Báo Đấu thầu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh 03 kỳ liên tiếp, đồng thời gửi văn bản qua email: baodauthau@mpi.gov.vn.“

 

Trên đây là toàn bộ nội dung quy định của pháp luật về mẫu đăng báo đấu thầu (Cập nhật 2022) mà ACC gửi tới quý khách hàng. Theo đó thì có 17 mẫu đăng báo đấu thầu quý khách cần lưu ý. Nếu có gì thắc mắc và cần trợ giúp, hãy liên hệ với ACC, chúng tôi luôn sẵn sàng để được đồng hành cùng quý vị!

 

 

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận