messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu công văn gửi bảo hiểm xã hội [Cập nhật 2022]

Trong bài viết dưới đây Công ty Luật ACC sẽ cũng cấp tới quý khách mẫu công văn gửi bảo hiểm xã hội. Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin chi tiết.

Mẫu công văn gửi bảo hiểm xã hội
Mẫu công văn gửi bảo hiểm xã hội

1.Công văn truy thu bảo hiểm xã hội

Truy thu được hiểu theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế là việc cơ quan Bảo hiểm xã hội thu khoản tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhưng chưa đóng.

Công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội  là mẫu công văn do Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh/ thành phố lập ra và gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải trình sự việc truy thu bảo hiểm xã hội dựa trên tình hình thống kê và kết quả thực hiện việc truy thu bảo hiểm xã hội. Đây cũng là văn bản để Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận việc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh/ thành phố đã thực hiện việc truy thu theo đúng quy định của pháp luật.

Mời quý khách hàng tham khảo mẫu công văn gửi bảo hiểm xã hội được soạn thảo bởi công ty Luật ACC chúng tôi theo đúng quy định về hướng dẫn viết công văn tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP dưới đây:

BẢO HIỂM XÃ HỘI……     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…../CV-………………                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                             —————

                                                                           …..., ngày …tháng …..năm….

CÔNG VĂN

(V/v: Giải trình truy thu bảo hiểm xã hội)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Quyết định số:…./QĐ- …………………………………………………..

Căn cứ…………………………………………………………………………….

Dựa trên tình hình thống kê và kết quả thực hiện việc truy thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh……………… trong giai đoạn…………, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh………. Giải trình về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với …………… như sau:

1. Đối tượng truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Số tiền truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Lý do tiến hành truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Hồ sơ truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Trách nhiệm của cơ quan đối với việc truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
– Như trên;                                                BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…………
– Lưu: VT

Ghi chú:

 • Phần “kính gửi” điền tên Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Phần nội dungcông văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội: cần đảm bảo các thông tin liên quan đến việc truy thu bảo hiểm xã hội như: đối tượng truy thu, số tiền truy thu, hồ sơ truy thu, lý do tiến hành truy thu, trách nhiệm của cơ quan truy thu.
 • Cuối cùng, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện việc truy thu đóng dấu và ghi rõ nơi nhận.

2. Công văn giải trình bảo hiểm xã hội

Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội là mẫu công văn được các doanh nghiệp thường xuyên làm. Khi cơ quan BHXH tiến hành kiểm tra, thanh tra và phát hiện thấy dấu hiệu bất thường tại doanh nghiệp là số người tham gia bảo hiểm không bằng số người lao động và yêu cầu giải trình về vấn đề này được thể hiện trên sổ sách kế toán, báo cáo thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Mời quý khách hàng tham khảo mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội được soạn thảo bởi công ty Luật ACC chúng tôi dưới đây:

CÔNG TY ……………………
Số: ………./CV-A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
……. ngày ….. tháng ….. năm 2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại Doanh nghiệp)

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN/HUYỆN…………

– Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY ….

– Người đại diện theo pháp luật: …………….              Chức vụ: Giám đốc

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….. – Tỉnh/ TP. ……

– Điện thoại: ………………………..                      ; Fax: ………………………………………….

– Mã số thuế: ………………

Ngày 09/11/2018 Công ty chúng tôi có nhận được Công văn số ……….của Bảo hiểm xã hội Quận/Huyện ..; Trong công văn yêu cầu Công ty chúng tôi giải trình về số người lao động hiện đang tham gia bảo hiểm không bằng số người trên hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế và quyết toán thuế TNCN.

Công ty chúng tôi xin giải trình về việc này như sau:

– Hiện tại Công ty chúng tôi có số người lao động là người ký hợp đồng thử việc;

– Có người là cộng tác viên;

– Có người là lao động thời vụ;

– Có người nhận khoán (Việc này có thể bỏ);

– Có người lao động đã nghỉ hưu;

– Có người lao động không muốn đóng bảo hiểm và xin trả thẳng vào lương;

– ………….

Do vậy:

– Những người thử việc thì Công ty chúng tôi sẽ báo tăng bảo hiểm cho họ sau khi người lao động qua thời gian thử việc.

– Những người là cộng tác viên, lao động thời vụ thì Công ty cũng có chính sách đãi ngộ và lương thưởng phù hợp với Hợp đồng lao động và phù hợp với luật hiện hành.

– Những người đã nghỉ hưu và những người không muốn đóng bảo hiểm thì Công ty đã trả phần bảo hiểm vào lương cho người lao động. Những trường hợp này đã có thể hiện trong hợp đồng lao động.

Công ty xin làm Biên bản giải trình này. Nếu cơ quan bảo hiểm cần thêm hồ sơ nào thì Công ty sẽ cung cấp đầy đủ.

Trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
– Như trên ..…..;
– Lưu: VT, ..…..
Đại diện Công ty
Giám Đốc
(Ký, đóng dấu)

3. Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội được lập trong trường các trường hợp như:

 • Cơ quan thuế yêu cầu giải trình về việc chậm nộp BHXH
 • Doanh nghiệp tự giải trình để giảm nhẹ mức phạt hoặc không bị phạt về việc nộp chậm BHXH cho người lao động hoặc chưa kịp đăng ký BHXH cho người lao động mới.

Nội dung giải trình của công văn phải nêu rõ lý do nộp chậm hoặc chưa đăng ký tham gia bảo hiểm cho người lao động. 

Mời quý khách hàng tham khảo mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội được soạn thảo bởi công ty Luật ACC chúng tôi dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-oo0oo——-

………, ngày …… tháng…. năm …….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
Về việc: Chậm đăng ký BHXH theo quy định

Kính gửi: BHXH ………………………..

Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………… Fax:…………………………………………………..

Số giấy phép kinh doanh: …………………………………….. do cấp ngày………………………………………

Ngày bắt đầu họat động:……………………………………………………………………………………………….

Lý do chậm đăng ký BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ:

Đăng ký lần đầu từ tháng …………/………..

Truy đóng cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo đúng quy định:

 • Số người:……………………………………………………………..
 • Số tiền:………………………………………………………………..
 • Bằng chữ:……………………………………………………………
 • Từ tháng …… năm ………. đến tháng …….. năm ………….

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dung trên.

Giám đốc

Những công văn nêu trên sau khi được lập, ghi rõ nội dung sau đó được ký tên, đóng dấu và gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Sau khoảng thời gian quy định Cơ quan bảo hiểm sẽ có công văn trả lời doanh nghiệp về đề nghị của doanh nghiệp.

4. Một số câu hỏi thường gặp

Công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội  là gì?

Công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội  là mẫu công văn do Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh/ thành phố lập ra và gửi cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải trình sự việc truy thu bảo hiểm xã hội dựa trên tình hình thống kê và kết quả thực hiện việc truy thu bảo hiểm xã hội.

ACC cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong thời gian bao lâu?

Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ.

Công ty nào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với giá cả hợp lý.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

5. Giới thiệu dịch vụ pháp lý của Công ty Luật ACC

Đến với ACC chúng tôi, Quý khách sẽ được cung cấp những dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý luôn có mặt trên 63 tỉnh/thành phố đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý.

>>>Tại đây, ACC cũng cung cấp Cách Làm Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất tại đây, kính mời bạn đọc tham khảo!!

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến mẫu công văn gửi bảo hiểm xã hội. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

✅ Mẫu công văn: Gửi BHXH
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói – Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.