CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất (Cập nhật 2021)

Đàm Như

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất (Cập nhật 2021)

Đàm Như

08/12/2021

 

Để thành lập Công ty TNHH, chủ sở hữu cần huy động vốn nếu không có đủ tài chính để tự mình thành lập doanh nghiệp. Khi đó, đòi hỏi các chủ sở hữu của công ty TNHH phải họp lại với nhau, thỏa thuận về việc góp vốn vào công ty. Vậy các chủ sở hữu cần ghi chép lại ý kiến của mình và đi đến kết luận cuối cùng. Hiểu được điều đó, ACC xin gửi tới quý khách hàng Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất (Cập nhật 2021) với những nội dung sau:

 

1. Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất là gì?

Biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất là văn bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng quản trị về tiến độ góp vốn điều lệ của công ty với nội dung ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, chương trình họp, tiến độ góp vốn…

 

2. Mục đích của mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất?

Mục đích của biên bản: Khi các thành viên công ty muốn góp vốn để thành lập nên công ty TNHH, hội đồng cổ đông sẽ được họp và thỏa thuận về việc góp vốn. Quá trình làm việc này được ghi nhận bằng biên bản thỏa thuận góp vốn.

 

3. Quy định của pháp luật về góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Pháp luật về Doanh nghiệp hiện nay quy định 2 loại công ty TNHH: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đối với công ty TNHH một thành viên thì không cần bàn tới chuyện góp vốn, vậy công ty TNHH hai thành viên trở lên thì vấn đề góp vốn được quy định như thế nào?

– Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

– Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

– Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

– Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

– Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, người góp vốn trở thành thành viên của công ty kể từ thời điểm đã thanh toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn quy định tại các điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

 

4. Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất của ACC?

CÔNG TY …………….
Số …./BCHĐ-HL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty

Hôm nay, ngày …../…../….., vào hồi ….., tại Trụ sở chính của Công ty: ……….., các thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ………………. (sau đây được gọi tắt là “Công ty”) với nội dung chính như sau:

  1. THÀNH PHẦN THAM DỰ
  2. Chủ tọa cuộc họp: ………………… – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;
  3. Thư ký cuộc họp: …………………. – Thành viên sáng lập;
  4. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng lập;
  5. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau:

  1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

  1. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm … đợt với số vốn góp mỗi đợt là:

a/ Đợt 1: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày …../…../….. (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1;

Ngày …../…../….., các thành viên sáng lập góp đợt 2;

Ngày …../…../….., các thành viên sáng lập góp đợt 3;

Ngày …../…../….., các thành viên sáng lập góp đợt 4.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các thành viên tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của Công ty TNHH ………………………

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên thành viên                                Chữ ký  

5. Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất?

– Người ghi biên bản cần ghi rõ ngày tháng năm diễn ra cuộc họp.

– Các thành viên góp vốn được ghi đầy đủ thông tin từng người bao gồm họ tên, ngày sinh, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, số chứng minh nhân dân.

– Nội dung biên bản ghi rõ các thành viên góp bao nhiêu vốn và chiếm bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ, phương thức góp vốn, các đợt góp vốn. Đồng thời ghi rõ số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, các thành viên bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc.

Trên đây là toàn bộ bài viết Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất (Cập nhật 2021) mà ACC gửi tới quý khách hàng. Qua đó, quý khách sẽ biết cách lập Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất để có tiếng nói chung giữa các chủ sở hữu của công ty TNHH hai thành viên trở lên, tránh được những tranh chấp không đáng có sau này. Nếu còn gì thắc mắc về Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty TNHH mới nhất, hãy liên hệ với ACC để được giải đáp!

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ