Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Quý vị đang tìm hiểu về những quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đây được xem là quá trình lựa chọn nhà thầu để thỏa thuận và ký kết hợp đồng cung cấp những dịch vụ, tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa,…. Vậy mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần tuân thủ những quy định nào? Quý khách hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết sau, để hiểu chi tiết hơn nhé.

Mau bao cao tham dinh ke hoach lua chon nha thau

Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

1. Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu văn bản được các chủ thể có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định của pháp luật

2. Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đánh giá, kiểm tra những nội dung gì?

Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đánh giá, kiểm tra những nội dung gồm:

– Đảm bảo nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định pháp luật;

– Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tương ứng với từng gói thầu;

– Đảm bảo thực hiện trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo bằng văn bản trình người có thẩm quyền phê duyệt.

3. Căn cứ mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm những căn cứ nào?

Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ có những căn cứ như sau:
– Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
– Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
– Căn cứ tính chất, yêu cầu của dự án mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp;
– Căn cứ văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thẩm định, văn bản giao nhiệm vụ thẩm định;
– Trên cơ sở tờ trình của tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, tổ chức thẩm định đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

4. Bảng tài liệu kèm theo mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm những gì?

STTNội dungGhi chú
1Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuBản chính/Bản chụp
2Văn bản của tổ chức thẩm định đề nghị chủ đầu tư bổ sung tài liệu, giải trình (nếu có)Bản chính/Bản chụp
3Văn bản giải trình, bổ sung tài liệu của chủ đầu tư (nếu có)Bản chính/Bản chụp
4Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có)Bản chính/Bản chụp
5Biên bản họp thẩm định của tổ chức thẩm định (nếu có)Bản chính/Bản chụp
6Ý kiến bảo lưu của cá nhân thuộc tổ chức thẩm định (nếu có)Bản chính/Bản chụp
7– Danh sách các thành viên tham gia tổ chức thẩm định và phân công công việc giữa các thành viên (nếu có);

– Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ chức thẩm định;

– Các chứng chỉ liên quan khác (nếu có).

8Các tài liệu có liên quan khác.

5. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 [ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN]
[TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH]

——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
Số: ________ ngày ___ tháng___năm ___

 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___ [ghi tên dự án]

Kính gửi:____[ghi tên người có thẩm quyền]

– Căn cứ ___[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

– Căn cứ ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

– Căn cứ ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của dự án mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];

– Căn cứ ___[văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thẩm định, văn bản giao nhiệm vụ thẩm định];

– Trên cơ sở tờ trình của ___[ghi tên tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu] về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp,_____[ghi tên tổ chức thẩm định] đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ___[ghi tên dự án] từ ngày_tháng_năm[ghi ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt] đến ngày_tháng_năm[ghi ngày có báo cáo thẩm định] và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

 1. THÔNG TIN CƠ BẢN
 2. Khái quát về dự án:

Phần này nêu khái quát về nội dung chính của dự án như sau:

 1. a) Tên dự án;
 2. b) Tổng mức đầu tư;
 3. c) Nguồn vốn;
 4. d) Tên chủ đầu tư;

đ) Thời gian thực hiện dự án;

 1. e) Địa điểm, quy mô dự án;
 2. g) Các thông tin khác (nếu có).
 3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tổ chức thẩm định tóm tắt các nội dung theo tờ trình của chủ đầu tư, cụ thể như sau:

 1. a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện:___[ghi giá trị];
 2. b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:___ [ghi giá trị];
 3. c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:____ [ghi giá trị];
 4. d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có):___ [ghi giá trị];

đ) Tổng giá trị các phần công việc:__[bằng tổng các giá trị tại điểm a, b, c và d Mục này];

 1. e) Tổng mức đầu tư của dự án:___[ghi giá trị].
 2. Tổ chức thẩm định:

Phần này nêu rõ cách thức làm việc của tổ chức thẩm định là theo nhóm hoặc độc lập trong quá trình thẩm định và cách thức thẩm định khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

 1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 2. a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

STTNội dung kiểm traKết quả thẩm định
Không có
(1)(2)(3)
1Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
2Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án
3Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)
4Các văn bản pháp lý liên quan

Ghi chú:

– Cột (1) ghi rõ tên, số, ngày ký, phê duyệt văn bản.

– Cột (2) đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột (1) mà tổ chức thẩm định nhận được.

– Cột (3) đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột (1) mà tổ chức thẩm định không nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu).

 1. b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:___[căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và những lưu ý cần thiết (nếu có)].
 2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến nhận xét về việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

 1. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 2. a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

– Phần công việc đã thực hiện:___[tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về sự phù hợp giữa phần công việc đã thực hiện với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đây];

– Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:___[tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến (nếu có) đối với phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu];

– Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có):___[tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến (nếu có) đối với phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu];

 1. b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
STTNội dung thẩm định

(1)

Kết quả thẩm định
Tuân thủ, phù hợp

(2)

Không tuân thủ hoặc không phù hợp

(3)

1Tên gói thầu
2Giá gói thầu
3Nguồn vốn
4Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
5Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
6Loại hợp đồng
7Thời gian thực hiện hợp đồng

Ghi chú:

– Cột số (2): đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung tại cột số (1) nếu kết quả kiểm tra về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ chức thẩm định là tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với yêu cầu của dự án.

– Cột số (3): đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung tại cột số (1) nếu kết quả kiểm tra về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ chức thẩm định là không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan hoặc không phù hợp với yêu cầu của dự án. Đối với trường hợp này phải nêu rõ lý do không tuân thủ hoặc có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan hoặc không phù hợp với dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tính chất, yêu cầu của gói thầu.

– Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:___[căn cứ tài liệu do tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 2, tổ chức thẩm định đưa ra những ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ vào quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan, yêu cầu của dự án và những lưu ý cần thiết khác (nếu có).

Đối với nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đánh giá là không tuân thủ hoặc không phù hợp hoặc có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện sẽ được thuyết minh tại phần này lý do và cách thức cần thực hiện để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. Những nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp cần được nêu cụ thể].

 1. c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:___[tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) có bằng tổng mức đầu tư hay không và nêu những nội dung cần chỉnh sửa cho phù hợp].
 2. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 3. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định đưa ra nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong phần này cần đưa ra ý kiến thống nhất hay không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể.

Phần này nêu rõ ý kiến bảo lưu của thành viên thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, các gói thầu có giá trị lớn, đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc trong từng trường hợp cụ thể (nếu cần thiết), tổ chức thẩm định có ý kiến đối với việc người có thẩm quyền giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu của các gói thầu thuộc dự án theo quy định tại Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 1. Kiến nghị
 2. a) Trường hợp nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan và đáp ứng yêu cầu thì tổ chức thẩm định đề nghị người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nội dung dưới đây:

Trên cơ sở tờ trình của ___[ghi tên chủ đầu tư] về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, ___[ghi tên tổ chức thẩm định] đề nghị ___[ghi tên người có thẩm quyền]:

– Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ___[ghi tên dự án].

– Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu:___[ghi tên gói thầu] trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

 1. b) Trường hợp tổ chức thẩm định không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư thì cần đề xuất biện pháp giải quyết tại điểm này để trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Chủ đầu tư;
– Lưu VT.
[ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH]

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

Trên đây là toàn bộ những thông tin về mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022) mà ACC lưu ý tới quý khách hàng. Hy vọng rằng với những thông tin trên, quý khách sẽ có một bộ hồ sơ báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng, chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận