messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy (Cập nhật 2022)

Trong bài viết này Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến quý bạn đọc những thông tin liên quan đến mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy, các trường hợp hóa đơn cần hủy và hồ sơ để hủy hóa đơn. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy
Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

1. Các trường hợp hóa đơn cần hủy

Theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì dưới đây là những trường hợp hóa đơn cần hủy:

– Hóa đơn đặt in nhưng bị in sai, in trùng, in thừa cần phải được hủy trước khi đơn vị thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

– Hóa đơn đã phát hành nhưng đơn vị không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn

Tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo với CQT

– Hóa đơn đã hết thời hạn sử dụng

Trường hợp CQT đã có thông báo với đơn vị về việc hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải tiến hành hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày CQT thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

– Hóa đơn điện tử có sai xót:

+ Đối với hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế, người bán đã gửi hóa đơn cho người mua nhưng phát hiện có sai sót  

=> 2 bên lập văn bản thỏa thuận ghi rõ các sai sót trong hóa đơn. Người bán thông báo tới Cơ quan Thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập hóa đơn mới thay thế và gửi lại cho hóa đơn mới thay thế người mua

+ Đối với hóa đơn điện tử có mã của CQT, nếu phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót chưa gửi cho người mua

=> Người bán cũng thông báo hủy hóa đơn điện tử tới Cơ quan Thuế và tiến hành lập hóa đơn mới, ký số và gửi CQT để được cấp mã và thay thế hóa đơn đã bị hủy.

– Hóa đơn hết hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán.

Theo Luật Kế toán quy định, hóa đơn sẽ được lưu trữ trong một thời hạn nhất định là 10 năm. Khi hóa đơn đã hết thời hạn lưu trữ, nếu không có các quyết định khác của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ được phép hủy hóa đơn.

– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được phép hủy nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về kế toán.

Lưu ý:

+ Với các hóa đơn chưa lập nhưng nó là vật chứng của các vụ án thì không được hủy

+ Các hóa đơn điện tử đã lập ra những vi phạm quy định của pháp luật thì cũng phải thực hiện hủy theo đúng quy định của pháp luật về kế toán

+ Hóa đơn được hủy DN vẫn phải thực hiện lưu trữ để phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Việc hủy bỏ hóa đơn cần phải đảm bảo tính toàn vẹn của các hóa đơn chưa hủy

+ Việc tiêu hủy hóa đơn phải đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động bình thường

+ Thủ tục hủy hóa đơn điện tử được thực hiện tương tự thủ tục hủy hóa đơn giấy theo nội dung quy định tại Nghị định 51/2010/ NĐ-CP và Thông tư 53/2010/TT-BTC

2. Hồ sơ hủy hóa đơn

Theo khoản 3, điều 29 thông tư số 39/2014/TT-BTC, hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

3. Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ….., ngày……. tháng….. năm…..

BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN CẦN HỦY

Hôm nay, vào hồi…. ngày….. Tại văn phòng công ty….. (Tên doanh nghiệp), chúng tôi bao gồm có:

Ông/Bà:                                    Chức vụ:                               Phòng/Ban:

Ông/Bà:                                    Chức vụ:                               Phòng/Ban:

Cùng nhau kiểm kê số hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy, có số liệu như sau:

4Sk0iQdo7UFdAf8lRqfrs3utVKEWNRps61bm ACMql0UTfN8lpOGCpDE5aFIcpwHJcxeh b3bzodnxJu9fcgv7PK1QOM14LPzWirpcIBDW7 Li8DG5Sg3NsAOMihG7 9mjxZJ I

Công tác kiểm kê kết thúc vào hồi….. cùng ngày.

Biên bản được lập và được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe và thống nhất ký vào biên bản này.

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ và tên)
HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Mẫu quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn

CÔNG TY …
———————–
Số: 01/2019/QĐ-HHĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

……. , ngày….. tháng…… năm…..

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập hội đồng hủy hóa đơn)

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị.

CÔNG TY…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng thanh hủy hóa đơn

Thành viên Hội đồng thanh hủy hóa đơn gồm:

– Ông/Bà                                                        Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

– Ông/Bà                                                         Kế toán – Thành viên hội đồng

Nhiệm vụ của Hội đồng thanh hủy hóa đơn:

– Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy.

– Tiến hành hủy hóa đơn đã thống kê theo quy định của pháp luật liên quan;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

TM. CÔNG TY…

(Ký tên, đóng dấu)

5. Một số câu hỏi thường gặp

Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

Thời gian giải quyết là bao lâu?

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà thời gian giải quyết sẽ khác nhau. Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ.

Khách hàng nên lựa chọn Công ty nào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với giá cả hợp lý.

6. Dịch vụ của Công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, kế toán, thuế… uy tín hàng đầu Việt Nam. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn sử dụng các dịch vụ trên thì hãy đến với ACC để được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. ACC đã hợp tác thành công với hàng trăm công ty, doanh nghiệp lớn, nhỏ và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, hài lòng từ phía khách hàng. Đến với ACC, chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng với quyết định sử dụng dịch vụ của công ty.

Hy vọng bài viết Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy (Cập nhật 2022) sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.