Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015 và nội dung cụ thể

Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015 là gì? Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015 bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015. Để tìm hiểu hơn về mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015 các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015 nhé.

mau-ban-kiem-diem-dang-vien-cuoi-nam-2015

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015

1. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối tượng kiểm điểm.

Đối với cá nhân theo quy định của Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì đối tượng kiểm điểm Đảng viên như sau:

 • Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

3. Nội dung kiểm điểm đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo như Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì nội dung kiểm điểm đối với đảng viên như sau:

Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

 • Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.
 • Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.
 • Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.
 • Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
 • Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

 • Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.
 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.
 • Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

4. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015.

ĐẢNG BỘ……………
Chi bộ……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày….. ,tháng….., năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2015

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………
Chức vụ Đảng:………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………
Đơn vị công tác:………………………………………………………………
Chi bộ:…………………………………………………………………………
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
4. Về tổ chức kỷ luật:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)
4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm
Không hoàn thành nhiệm vụ
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):
………………………………………………………………………………….
-Chi bộ phân loại chất lượng
……………………………………………………………………………………
– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:
………………………………………………………………………………

………, ngày……tháng…..năm…..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Kết luận mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015 và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015 đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2015 thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1002 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo