CÔNG TY LUẬT ACC

Luật thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn

Thu Phương

Luật thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn

Thu Phương

05/03/2022

Thời gian qua, Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức và hoạt động thanh tra trên phạm vi cả nước. Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, chúng tôi đã tổng hợp một số thông tin về Luật thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn để gửi tới bạn đọc tại bài viết dưới đây.

Luat thanh tra 2010 600 size 640x335 znd

Luật thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn

1. Quy định chung

 • Luật Thanh tra năm 2010
 • Nghị định 86/2011//NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra 2010

Luật thanh tra năm 2010 (Luật số 56/2010/QH12) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15-11-2010 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 01-7-2011 thay thế Luật thanh tra năm 2004 (Luật số 22/2004/QH11). Để tiếp tục cụ thể hóa và quy định chi tiết thi hành Luật, đáp ứng với yêu cầu mới được đặt ra trong giai đoạn hiện nay, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22-9-2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra năm 2010 thay thế Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25-3-2005 đã ban hành trước đây hướng dẫn thi hành Luật thanh tra năm 2004 đã hết hiệu lực. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Thanh tra Chính phủ cũng đã ban hành thêm nhiều văn bản mới với mục đích hướng dẫn thi hành các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề thanh tra.

2. Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra

 • Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
 • Thông tư 08/2014/TT-TTCP về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
 • Thông tư 04/2013/TT-TTCP về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại
 • Thông tư 05/2013/TT-TTCP về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

3. Trình tự thủ tục tiến hành thanh tra, kết luận, xử lý về thanh tra

 • Thông tư 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
 • Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
 • Thông tư 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
 • Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
 • Quyết định 1885/QĐ-TTCP năm 2012 về Quy chế công khai kết luận thanh tra
 • Thông tư 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
 • Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu
 • Thông tư 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức

4. Phòng chống tham nhũng, bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra

 • Thông tư 05/2011/TT-TTCP Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra
 • Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
 • Quyết định 1424/QĐ-TTg thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ
 • Thông tư 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra

5. Cán bộ công chức thanh tra

 • Văn bản 02/VBHN-TTCP hợp nhất Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
  • Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
  • Nghị định 92/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP
 • Thông tư 08/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Thông tư 09/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Thông tư 01/2012/TT-TTCP quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra
 • Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
 • Thông tư liên tịch 73/2015/TTLT-BTC-TTCP Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra Nhà nước
 • Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB về Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra
 • Thông tư 10/2014/TT-TTCP hướng dẫn danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
 • Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
 • Thông tư 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
 • Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thanh tra

6. Thanh tra theo cấp hành chính (Chính phủ, tỉnh, thành phố, quận, huyện)

Với luật thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn thì còn gồm một số văn bản:

 • Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
 • Quyết định 1215/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1
 • Quyết định 898/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục II)
 • Quyết định 897/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3 (Cục III)
 • Quyết định 40/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư
 • Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 • Quyết định 1358/QĐ-TTCP năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ
 • Thông tư 02/2013/TT-TTCP quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
 • Thông tư 06/2015/TT-TTCP quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

7. Quy định về Thanh tra nhân dân, Thanh tra theo ngành, lĩnh vực

 • Luật Thanh tra về Thanh tra nhân dân, thanh tra ngành, lĩnh vực

8. Quy định khác

Trong bài viết về luật thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn chúng tôi xin cung cấp thêm một số văn bản như sau:

 • Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
 • Quyết định 2189/QĐ-TTCP về Mẫu văn bản trong hoạt động rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài
 • Thông tư 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
 • Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP về mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Thông tư 02/2010/TT-TTCP quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
 • Quyết định 2151/2006/QĐ-TTCP về Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra
 • Quyết định 1584/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1
 • Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2
 • Quyết định 1575/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3
 • Thông tư 2313/2007/TT-TTCP hướng dẫn mẫu Thẻ và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra
 • Thông tư 475/2009/TTLT-TTCP-BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 • Thông tư 04/2008/TTLT-BTC-TTCP về lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra
 • Quyết định 2016/2007/QĐ-TTCP về Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra CP
 • Quyết định 2015/2007/QĐ-TTCP Quy chế về hoạt động của Thanh tra CP trong việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Thông tư 1680/2009/TT-TTCP quy định danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
 • Thông tư 02/2012/TT-TTCP hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
 • Quyết định 1657/2005/QĐ-TTCP về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra
 • Quyết định 2014/2007/QĐ-TTCP Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tổng thanh tra
 • Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
 • Nghị định 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Trên đây là một số chia sẻ về luật thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn. Trong những năm vừa qua, Luật ACC luôn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Công ty chúng tôi với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp luôn sẵn lòng hỗ trợ và đáp ứng tối đa những yêu cầu của quý khách. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh và chính xác nhất theo:

Email: info@accgroup.vn

Hotline: 1900 3330

Zalo: 084 696 7979

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ