whatsapp viber zalo phone zalo mail

So sánh luật hành chính và luật tố tụng hành chính

Unnamed 19

Quy phạm pháp luật hành chính và quy phạm pháp luật tố tụng hành chính mặc dù đều là những quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành và đều điều chỉnh những các quan hệ xã hội theo ý chí của Nhà nước nhưng vẫn có nhiều điểm tồn tại khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý bạn đọc nội dung so sánh giữa luật hành chính và luật tố tụng hành chính.

1. Khái niệm luật hành chính và luật tố tụng hành chính

1.1  Khái niệm luật hành chính

Luật hành chính là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

1.2  Khải niệm luật tố tụng hành chính

Lut ttng hành chính là mt ngành lut trong hthng pháp lut ca nước ta, tng hp các quy phm pháp lut điu chnh các quan httng hành chính phát sinh gia Tòa án vi nhng người tham gia ttng, nhng người tiến hành ttng trong quá trình Tòa án gii quyết ván hành chính nhm bo vcác quyn và li ích hp pháp ca cá nhân, cơ quan và tchc.

2. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính và luật tố tụng hành chính

2.1  Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

Luật hành chính khi điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành sử dụng phương pháp mệnh lệnh phục tùng. Bởi vì bản thân hoạt động quản lý nhà nước mang bản chất là tính quyền uy do các bên tham gia quan hệ có địa vị không bình đẳng với nhau về ý chí: một bên ra lệnh, bên kia phải phục tùng.

Tuy vậy trong những trường hợp đặc biệt luật hành chính cũng sử dụng phương pháp thỏa thuận, như trong trường hợp ban hành các quyết định liên tịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng hành chính. Quan hệ giữa các bên tham gia ký kết là quan hệ bình đẳng, trong quá trình thỏa thuận với nhau để đi đến ký kết không ai có quyền ra lệnh, ép buộc ai.

2.2  Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hành chính

Luật tố tụng hành chính có hai phương phá điều chỉnh:

– Phương pháp quyn uy, phthuc thhin trong mi quan hgia Tòa án vi các chthkhác; 

– Phương pháp bình đẳng thhin trong mi quan hgia các đương strong cùng mt ván. Các đương shoàn toàn bình đẳng khi thc hin quyn và nghĩa vca mình, mà Tòa án nhân dân là chthbo đảm thc hin sbình đẳng đó. 

3. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và luật tố tụng hành chính

3.1  Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam là những quan hệ xã hội chủ yếu và cơ bản hình thành trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, hay nói khác hơn đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ xã hội hầu hết phát sinh trong hoạt động chấp hành và điều hành của nhà nước. Nhìn chung, đối tượng điều chỉnh của luật hành chính bao gồm những vấn đề sau: 

– Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

– Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội bộ của các cơ quan nhà nước khác (như Tòa án, Viện kiểm sát).

– Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước khác hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

3.2  Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính

Trong lĩnh vc ttng hành chính, khi Tòa án gii quyết các ván hành chính thì phát sinh các quan hgia Tòa án vi Vin kim sát, các đương svà vi nhng người tham gia ttng khác. Các quan hnày xut hin tkhi có cá nhân, cơ quan Nhà nước, tchc (tchc chính tr, tchc chính trxã hi, tchc xã hi, tchc xã hi nghnghip, tchc kinh tế, đơn vvũ trang nhân dân) gi chung là người khi kin np đơn kin đến Tòa án có thm quyn và được Tòa án thlý gii quyết, và quan hnày tn ti cho đến khi vic gii quyết ván kết thúc. 

Như vy, đối tượng điu chnh ca Lut ttng hành chính là các quan hxã hi phát sinh gia Tòa án nhân dân vi Vin kim sát nhân dân, các cá nhân, cơ quan Nhà nước, tchc trong quá trình Tòa án gii quyết các ván hành chính để đảm bo quyn và li ích hp pháp ca các cá nhân, cơ quan Nhà nước, tchc này. 

4. Quan hệ pháp luật hành chính và luật tố tụng hành chính

4.1  Quan hệ pháp luật hành chính

Quan hệ pháp luật hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động chấp hành – điều hành được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật hành chính giữa các bên chủ thể tham gia mang quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính. 

 4.2  Quan hệ pháp luật tố tụng hành chính

Pháp lut ttng hành chính nước ta quy định đương scó quyn khi kin ván hành chính để yêu cu Tòa án bo vquyn, li ích hp pháp ca mình, Vin kim sát có quyn khi tván hành chính để bo vquyn, li ích hp pháp ca người chưa thành niên, người có nhược đim vthcht, tâm thn, nếu không có ai khi kin. 

Quan hpháp lut ttng hành chính là quan hxã hi phát sinh gia Tòa án, Vin kim sát vi các đương svà nhng người tham gia ttng khác trong quá trình Tòa án gii quyết ván hành chính và được các quy phm pháp lut ttng hành chính điu chnh. 

Trên đây là nội dung về so sánh luật hành chính và luật tố tụng hành chính.  Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc, khó khăn có thể liên hệ với công ty Luật ACC để được hỗ trợ, tránh các vấn đề ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.