Quy định cấp giấy phép kinh doanh trường mầm non [ 2023]

Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường mầm non và các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định các vấn đề liên quan đến cấp phép kinh doanh mầm non. Theo đó, khi ủy ban nhân dân cấp xã thành lập nhà trường, nhà trẻ thì được cấp Quyết định thành lập, còn đối với cá nhân, tổ chức thì được cấp Quyết định cho phép thành lập. Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin pháp lý về việc cá nhân, tổ chức thành lập nhà trường, nhà trẻ. Để được kinh doanh mầm non, nhà trường, nhà trẻ phải được thành lập và cho phép hoạt động giáo dục, cụ thể như sau:

giấy phép kinh doanh mầm non
giấy phép kinh doanh mầm non

1. Thành lập trường mầm non, nhà trẻ

Điều kiện thành lập

Để thành lập, nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

Hồ sơ

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ;
 • Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn;
 • Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;
 • Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

Thủ tục

Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ được quy định như sau:

 • Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định tại điểm a Khoản 1 của Điều này;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 8 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cho phép hoạt động giáo dục

Trường mầm non, nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục khi Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục

Điều kiện

Nhà trường, nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;
 • Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;
 • Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
 • Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ 
 • Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Hồ sơ

Hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non, nhà trẻ được quy định như sau:

 • Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;
 • Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;
 • Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên;
 • Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định;
 • Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;
 • Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh.
 • Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.

Thủ tục

Trình tự, thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường mầm non, nhà trẻ được quy định như sau:

 • Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu quy định thì thông báo để nhà trường, nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tài liệu quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.
 • Nếu nhà trường, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện quy định thì trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng được các điều kiện quy định thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là một số quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục trường mầm non. Nhìn chung, hồ sơ, thủ tục khá phức tạp nên các cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh mầm non nên tìm kiếm và sử dụng dịch vụ của các công ty tư vấn có kinh nghiệm hỗ trợ. Với thành tích đã đạt được của mình, ACC luôn đảm bảo đem lại cho Quý khách hàng chất lượng dịch vụ đảm bảo, hồ sơ cần cung cấp đơn giản, gọn nhẹ, thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACC

quy-trinh-lam-viec-acc2-910x1024

loi-ich-acc-1024x691

Câu hỏi thường gặp

Trường mầm non tư thục có phải là doanh nghiệp không?

Để thành lập một trường mầm non tư thục thì cần phải tiến hành việc thành lập doanh nghiệp có ngành nghề chức năng kinh doanh đào tạo mầm non. Nên trường mầm non tư thục có thể coi là doanh nghiệp.

Trường mầm non tư thục có tư cách pháp nhân không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 13/2015/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành trường mầm non tư thục có tư cách pháp nhân.

Thời gian thực hiện thủ tục xin giấy phép mở trường mầm non mất bao lâu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện đối với hồ sơ thành lập trường mầm non là:
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định thực tế.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định từ cơ quan có thẩm quyền, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì được cấp Quyết định thành lập nhà trường hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (577 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo