Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ bảo tàng cập nhật 2021

Điều Kiện Và Thủ Tục Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Tàng
Điều Kiện Và Thủ Tục Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Tàng

Bảo tàng là nơi chứa đựng nhiều hiện vật, được xây dựng nhằm mục đích văn hóa, do đó, để kinh doanh bảo tàng cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ bảo tàng.

1. Bảo tàng là gì?

Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng. Hệ thống bảo tàng bao gồm bảo tàng công lập và bảo tàng ngoài công lập.

2. Điều kiện để thành lập bảo tàng

Điều kiện để thành lập bảo tàng bao gồm:

 • Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề.
 • Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản.
 • Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.

3. Thẩm quyền quyết định thành lập bảo tàng

Thẩm quyền quyết định thành lập bảo tàng được quy định như sau:

 • Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương theo đề nghị của Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương;
 • Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương quyết định thành lập bảo tàng chuyên ngành thuộc đơn vị trực thuộc theo đề nghị của người đứng đầu đơn vị trực thuộc;
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập bảo tàng cấp tỉnh theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch ở địa phương; cấp giấy phép hoạt động cho bảo tàng ngoài công lập theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập bảo tàng.

4. Thủ tục thành lập, cấp giấy phép hoạt động bảo tàng

Để kinh doanh bảo tàng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép và thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

 • Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động và Đề án hoạt động bảo tàng đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở bảo tàng.

 • Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng và văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở bảo tàng.

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xác nhận điều kiện thành lập và được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản

5. Mẫu đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
……….., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố …

 1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị (viết chữ in hoa): ………………………………………………………

– Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân): …………………………………………………………………

– Nơi sinh (đối với cá nhân): …………………. Quốc tịch (đối với cá nhân): ……………….

– Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân người Việt Nam): Số ………………………

Ngày cấp ………………….. Nơi cấp ……………………………………………………………………….

– Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài): Số …………………………………………………….

Ngày cấp ……………… Nơi cấp ……………….. Ngày hết hạn …………………………………

– Địa chỉ (nơi thường trú đối với cá nhân): ………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

 1. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

– Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………

– Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Quốc tịch: …………………………… Điện thoại: ……………………………………………………

 1. Địa điểm đặt trụ sở bảo tàng đề nghị cấp giấy phép hoạt động: …………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, làng, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).

 1. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố …. xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập cho … (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép).
 2. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong đơn và sẽ tổ chức các hoạt động của bảo tàng theo đúng quy định của pháp luật sau khi được cấp giấy phép.
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

 

6. Mẫu đề án hoạt động bảo tàng

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ ÁN

Hoạt động bảo tàng (tên bảo tàng) …………..

 1. Tên gọi, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ………………………………………………………………………
 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của (tên bảo tàng): ………………………………………………………………….
 3. Nội dung trưng bày chính: ……………………………………………………………………………………
 4. Danh sách hiện vật (sưu tập chính): ……………………………………………………………………….
 5. Đối tượng phục vụ: ……………………………………………………………………………………………..
 6. Phương án và kế hoạch hoạt động của (tên bảo tàng): ……………………………………………..
 7. Tổ chức bộ máy, nhân sự: …………………………………………………………………………………….
 8. Trụ sở làm việc (địa điểm, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà trưng bày, diện tích kho bảo quản, …) và trang thiết bị, phương tiện phục vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. Kinh phí: ……………………………………………………………………………………………………………
 10. Kiến nghị của tổ chức/cá nhân xây dựng đề án cấp giấy phép hoạt động (tên bảo tàng)………..

(Đối với việc cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập thuộc doanh nghiệp, ngoài các nội dung trên đây, đề án còn có các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan)

XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
NƠI ĐẶT TRỤ SỞ CỦA BẢO TÀNG
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

7. Mẫu đơn đề nghị cập giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
……….., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …

 1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị (viết chữ in hoa): ………………………………………………………..

– Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân): …………………………………………………………………..

– Nơi sinh (đối với cá nhân): ………………… Quốc tịch (đối với cá nhân): ………………….

– Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân người Việt Nam): Số ………………………………….

Ngày cấp ………………….. Nơi cấp …………………………………………………………………………

– Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài): Số ……………………………………………………..

Ngày cấp ………………….. Nơi cấp ……………………… Ngày hết hạn……………………..

– Địa chỉ (nơi thường trú đối với cá nhân): …………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

– Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………..

– Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………

– Quốc tịch: ………………………………..Điện thoại: ………………………………………………..

 1. Địa điểm đặt trụ sở bảo tàng đề nghị cấp giấy phép hoạt động: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, làng, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).

 1. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …. cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập cho ….. (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép).
 2. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong đơn và sẽ tổ chức các hoạt động của bảo tàng theo đúng quy định của pháp luật sau khi được cấp giấy phép.
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

Trên đây là một số thông tin liên quan đến điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ bảo tàng. Các cá nhân, tổ chức nên tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật để thực hiện hoạt động kinh doanh hợp pháp và hiệu quả.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận