Mẫu công văn gửi thuế và hướng dẫn cách viết [Chi tiết 2024]

Trong bài viết dưới đây Công ty Luật ACC sẽ cũng cấp tới quý khách mẫu công văn gửi thuế . Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin chi tiết.

Hướng dẫn viết mẫu công văn gửi thuế cập nhật
Hướng dẫn viết mẫu công văn gửi thuế cập nhật

1. Công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý

Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý là công văn do cơ quan quản lý thuế gửi đến Cục thuế thành phố nhằm đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý sao cho phù hợp với quy định pháp luật. Mẫu công văn cần nêu rõ thông tin của doanh nghiệp có đề nghị và thông tin người đại diện của doanh nghiệp. Nội dung mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý bao gồm:

– Tên cơ quan ban hành công văn

– Quốc hiệu và tiêu ngữ

– Công văn thông báo về việc đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý

– Nơi gửi: cục thuế thành phố

– Thông tin doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, mã số thuế

– Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: tên, chức vụ, CCCD, địa chỉ thường chú

– Tài liệu kèm theo

– Ký xác nhận công văn

Mời quý khách hàng tham khảo mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý của công ty Luật ACC chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN .... -------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------.
Số: ..........
(V/v: đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý)
............, ngày....tháng....năm......

Kính gửi: Cục thuế thành phố .......................

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................................................................................................

- Địa chỉ: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố .......;

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đầu tư số ........................ (cấp đổi thay thế giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .................... do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư ............... cấp lần đầu ngày ...../...../20....... thay đổi lần thứ ..... ngày ...../...../20......) do ủy ban nhân dân thành phố .............. cấp lần đầu ngày...../...../20......

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Họ và tên:..................................... Giới tính: ......................................

- Ngày sinh: ......../...../........... Quốc tịch: ...............................................

- CMND số: ...................... do công an thành phố ...... cấp ngày ....../...../.............

- Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố ...........;

Thưa quý cục,

Công ty cổ phần ................. đã cùng với Công ty TNHH ..........ký hợp đồng hợp tác liên doanh và đã được ủy ban nhân dân thành phố.....cấp giấy chứng nhận đầu tư số ............... chứng nhận lần đầu ngày ....../....../20......

Vì vậy bằng công văn này, chúng tôi trân trọng đề nghị quý cục cho phép công ty chúng tôi được chuyển cơ quan thuế quản lý cho phù hợp với quy định pháp luật.

 - Cơ quan thuế quản lý cũ: Chi cục thuế quận ....................;

- Cơ quan thuế quản lý mới: Cục thuế thành phố ................,

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn quý cục!

Tài liệu gửi kèm
- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư
- Bản sao đăng ký kinh doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN ...........................
Giám đốc

2. Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp sang một quận khác để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cho dự án đầu tư của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở quận. Tuy nhiên, các doanh nghiệp được quản lý bởi Cục thuế của tỉnh thì khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận không cần phải thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận.

Mời quý khách hàng tham khảo công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận của Công ty Luật ACC chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN .... -------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------.
Số: .......... ............, ngày....tháng....năm......

THÔNG BÁO
( V/v :  Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp )

Kính gửi :  -   Cục thuế ....

 • Chi cục thuế Quận ....
 • Tên doanh nghiệp : Công ty ................
  Giấy phép đăng ký kinh doanh số :xxxxxxxxxxdo Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu Tư cấp ngày .../.../....
 • Địa chỉ trụ sở : Số ..., ngõ ... đường ....,phường ...., quận ..., thành phố ....
 • Mã số thuế : xxxxxxxxxx
 • Đơn vị quản lý thuế : Chi cục thuế Quận ....
  Căn cứ vào Điều 40 Nghị định số 75/2015/ND-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 về đăng ký kinh doanh : “ Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế”.
  Vậy doanh nghiệp làm công văn này xin được thông báo với Quý cơ quan và xin Quý cơ quan tạo điều kiện cho Doanh nghiệp được chốt thuế và thực hiện kê khai , nộp thuế trên địa bàn quản lý mới của quý công ty.
  Chúng tôi xin trân thành cảm ơn.

                                                                            ..., ngày….tháng…năm 2016
                                                                                              Giám đốc

3. Công văn giải trình với cơ quan thuế 

3.1 Mẫu công văn giải trình thuế dành cho doanh nghiệp

CÔNG TY.................
 --------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o----------
Số: ............ ..........., ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v trả lời công văn số ……………… của Chi cục thuế Quận ...................................)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

- Tên doanh nghiệp: ................................................

- Mã số thuế: .........................

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

- Điện thoại: ………………………..

Ngày ….. tháng …….. năm ………, chúng tôi nhận được Công văn số …………… của Chi cục thuế quận ……………………. về việc ……………………. Chúng tôi xin được trả lời lần lượt các câu hỏi trong Công văn như sau:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Công ty …………………………………… kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3.2 Công văn giải trình về chậm nộp tờ khai thuế

CÔNG TY ..............   ------------------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------o0o----------
Số:............ Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v chậm nộp Tờ khai thuế GTGT quý …….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY...........................

- Mã số thuế: .........................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

- Điện thoại: ………………………..........................................

Ngày ..... tháng ........ năm ................., chúng tôi nhận được công văn số …………….. của Chi cục thuế quận ......................... về việc chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý …………….. Chúng tôi xin trình bày lý do dẫn đến việc chậm nộp như sau:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 3. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

1. Khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, những tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính phải được xem xét, gồm:

a) Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

b) Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm;

c) Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

d) Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

đ) Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

e) Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

g) Vi phạm do trình độ lạc hậu.

Công ty ................................................ kính đề nghị Chi cục thuế quận .............................. xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3.3 Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

CÔNG TY .......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------------------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------------------
Số: ........ ......... ngày ......thán ....năm.......

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng .........)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ..................

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY.......................

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh A – Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................

- Điện thoại: .........., fax:.............

- Mã số thuế:.............

- Ngành nghề kinh doanh: Mua bán, lắp đặt máy tính…

Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng ........ Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ........... để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng...........đã điều chỉnh lại cho đúng.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận: Đại diện Doanh nghiệp
- Như trên; Giám Đốc
- Lưu (Ký tên và đóng dấu)

3.4. Mẫu công văn giải trình về chậm nộp tờ khai thuế theo quý

Công ty TNHH ...
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------
Số: ........ ..........., ngày ... tháng ... năm........

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
V.v Chậm nộp tờ khai thuế quý ...............

(Đính kèm biên bản vi phạm hành chính về thuế)

Kính gửi: Chi cục thuế quận .........................

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ....................................

Mã số thuế: 010.....................

Địa chỉ: Số .........................

Điện thoại: .................................

Người đại diện: ..................................... - Chức vụ: ......................................

Ngày ..... tháng ........ năm ................., chúng tôi nhận được công văn của Chi cục thuế quận ......................... về việc chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2018. Chúng tôi xin trình bày lý do của việc chậm nộp như sau:

[Trình bày để được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điều 3, thông tư 166/2013]

- .........................................

- .........................................

- ........................................

Vì vậy, Công ty TNHH ................................................ kính đề nghị Chi cục thuế quận .............................. xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

3.5 Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế mới nhất

Mẫu công văn gửi thuế là mẫu công văn được sử dụng bởi tổ chức, doanh nghiệp để giải trình về một vấn đề cụ thể nào đó liên quan đến thuế như giải trình các sai sót khi kê khai thuế, viết sai hóa đơn GTGT,...

Mời quý khách hàng tham khảo chi tiết mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế của công ty Luật ACC chúng tôi:

CÔNG TY .................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ................ .............., ngày...tháng....năm....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: ...........................)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ...........................

Tên doanh nghiệp: .............................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ....................... – Chức vụ: ........

- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................

- Điện thoại: ...................................... fax: .........................................

- Mã số thuế: ......................................................................................

- Ngành nghề kinh doanh: ..................................................................

Nội dung giải trình ..............................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ............... để giải trình về việc ....................................................................

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu;
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

4. Công văn rút hồ sơ chuyển thuế

Mẫu công văn rút hồ sơ hoàn thuế được lập ra để ghi chép về việc rút hồ sơ hoàn thuế. Nội dung của công văn cần nêu rõ thông tin của cơ quan, doanh nghiệp, nội dung của bản công văn, lý do rút hồ sơ...

Mời quý khách hàng tham khảo mẫu công văn rút hồ sơ chuyển thuế của công ty Luật ACC chúng tôi:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Số: …… ….…….., ngày…tháng…năm…

CÔNG VĂN
Rút hồ sơ hoàn thuế

Kính gửi: – Công ty/ Doanh nghiệp …………………………………………..

Tại điểm đ khoản 1 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) quy định:

“Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.”

Tại điểm c khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định. ”

Căn cứ các quy định nêu trên nếu Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế, sau khi kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho Doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ mà không trả lại hồ sơ cho Doanh nghiệp. Trường hợp sau khi đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhưng chưa có Quyết định hoàn nếu Doanh nghiệp phát hiện có sai sót thì được kê khai bổ sung theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục thuế… (để b/c );
– Cục thuế … (để b/c );
– Lưu VT.
TM CỤC THUẾ …
(ký)

5. Một số câu hỏi thường gặp

Công ty nào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với chi phí hợp lý.

Thời gian ACC cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao lâu?

Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

Mẫu công văn gửi cơ quan Thuế là gì?

Mẫu công văn gửi thuế là mẫu các công văn được tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhằm giải trình, đề nghị về một vấn đề cụ thể nào đó liên quan đến thuế, chẳng hạn như giải trình các sai sót khi kê khai thuế, viết sai hóa đơn GTGT.

Trên đây là toàn bộ thông tin của Công ty Luật ACC về hướng dẫn viết mẫu công văn gửi thuế. Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư theo các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn.

✅ Hướng dẫn: Viết công văn thuế
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (894 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo