Dịch vụ, hợp đồng, quy định về trưng bày giới thiệu sản phẩm. Soạn thảo hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm 2021

Soạn thảo hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm
Soạn thảo hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm

Hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm là một loại hợp đồng thương mại. Bài viết dưới đây ACC sẽ hướng dẫn soạn thảo hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm.

1. Hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm là gì?

Hợp đồng trưng bày sản phẩm hay hợp đồng trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ là hợp đồng dịch vụ theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ trưng bày sản phẩm theo hình thức nhất định và nhận thanh toán; bên nhận cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận.

2. Điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ trưng bày giới thiệu

 • Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.
 • Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.

3. Chủ thể của hợp đồng

Hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thường có hai chủ thể là bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm và bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm (Thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ). Trong đó, bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm là

 • Thương nhân Việt Nam
 • Chi nhánh của thương nhân Việt Nam
 • Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 • Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam

4. Hình thức của hợp đồng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu..).

5. Nội dung của hợp đồng

Hợp đồng có thể có các nội dung dưới đây:

 • Thông tin của hai bên chủ thể
 • Hình thức trưng bày, giới thiệu

Hình thức trưng bày, giới thiệu sản phẩm có thể là:

 • Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Địa điểm thực hiện, số lượng hàng hóa
 • Phí dịch vụ
 • Phương thức và thời hạn thanh toán;
 • Thông tin và tài liệu cung cấp cho việc thực hiện dịch vụ
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp;

Ngoài các nội dung trên, các bên có quyền thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng, tránh các tranh chấp phát sinh trong tương lai.

6. Mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Số…/HĐTBGTSP

Hôm nay, ngày … tháng …. năm …,

Tại ………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A) …………………………………………………………

Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………….

Đại diện ………………………………Chức vụ:……………………………………………

 

BÊN DỊCH VỤ (BÊN B)

Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………….

Đại diện ………………………………Chức vụ:……………………………………………

           

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A thuê bên B trưng bày giới thiệu hàng hóa …………………… với các yêu cầu cụ thể sau:

1.1. Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại các địa điểm ……………………………..

1.2. Số lượng mẫu hàng là … đảm bảo các tiêu chuẩn …………………………………….

ĐIỀU 2: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HÀNG TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU  2.1. Trưng bày hàng mẫu trong tủ kiếng, có đèn chiếu sáng, có bảng hiệu giới thiệu chất lượng, công dụng, giá cả ….

2.2. Cử nhân viên giới thiệu và quảng cáo, phát catague cho khách tham quan.

2.3. Vị trí đặt mẫu hàng, đặt tại … (mô tả vị trí nơi đặt hàng)

2.4. Đặt số lượng mẫu hàng, ở các tủ kiếng ….

2.5. Bán, miễn phí cho khách hàng với số lượng ….

2.6. Cách bảo quản loại hàng …

2.7. Cách thay đổi mẫu hàng … sau … ngày … tháng … năm …

 

ĐIỀU 3: THÙ LAO DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

 1. a) Bên A thanh toán cho bên B tiền thù lao là ……… đồng (Bằng chữ: ………………)
 2. b) Phương thức thanh toán ……………………………………………………………….
 3. c) Thời hạn thanh toán là chia ra làm ………. đợt
 4. d) Bên A thanh toán các chi phí hợp lý khác do bên B (nếu có) như:

– Tiền mua tủ kiếng, giá đỡ, vật lót …

– Công chuyên chở hàng mẫu, phương tiện phục vụ trưng bày.

– Vẽ bảng hiệu, ….

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. QUYỀN CỦA BÊN A

 1. a) Yêu cầu bên B thực hiện thoả thuận trong hợp đồng;
 2. b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

4.2. NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hàng hóa trưng bày giới thiệu hoặc phương tiện cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 2. b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày giới thiệu hàng hóa;
 3. c) Cung cấp thông tin về hàng hóa,dịch vụ mà mình trưng bày giới thiệu, phương tiện cần thiết khác cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng và chịu trách nhiệm về các thông tin này.
 4. d) Trả thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. QUYỀN CỦA BÊN B

 1. a) Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng;
 2. b) Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu và các phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận trong hợp đồng;
 3. c) Nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

5.2. NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. a) Thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo thoả thuận trong hợp đồng;

Bên B không được chuyển giao hoặc thuê người khác thực hiện dịch vụ nếu không được sự chấp nhận của bên A; trong trường hợp chuyển giao nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho người khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm với bên A;

 1. b) Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa trưng bày giới thiệu, các tài liệu, phương tiện được giao trong thời hạn thực hiện hợp đồng; khi kết thúc trưng bày giới thiệu hàng hóa, phải bàn giao đầy đủ hàng hóa, tài liệu, phương tiện trưng bày giới thiệu cho bên A, nếu gây thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm……. đến ngày….. tháng….. năm….. Được gia hạn theo đợt mở hội chợ triển lãm của bên B khi bên A có thông báo đề nghị bằng văn bản.

Hợp đồng này được thành lập thành…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…….bản

 

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

                        Chức vụ                                                                            Chức vụ

                 (Ký tên, đóng dấu)                                                            (Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là các thông tin pháp lý liên quan đến hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhằm giúp việc soạn thảo hợp đồng dễ dàng hơn. Quý khách hàng hãy tham khảo các nội dung trên để hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận