Soạn thảo Mẫu hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm [2023]

Hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm là một loại hợp đồng thương mại. Bài viết dưới đây ACC sẽ hướng dẫn soạn thảo hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm.

Soạn thảo hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm
Soạn thảo hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm

1. Hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm là gì?

Hợp đồng trưng bày sản phẩm hay hợp đồng trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ là hợp đồng dịch vụ theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ trưng bày sản phẩm theo hình thức nhất định và nhận thanh toán; bên nhận cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận.

2. Điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ trưng bày giới thiệu

 • Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.
 • Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.

3. Chủ thể của hợp đồng

Hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thường có hai chủ thể là bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm và bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm (Thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ). Trong đó, bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm là

 • Thương nhân Việt Nam
 • Chi nhánh của thương nhân Việt Nam
 • Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 • Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam

4. Hình thức của hợp đồng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu..).

5. Nội dung của hợp đồng

Hợp đồng có thể có các nội dung dưới đây:

 • Thông tin của hai bên chủ thể
 • Hình thức trưng bày, giới thiệu

Hình thức trưng bày, giới thiệu sản phẩm có thể là:

 • Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Địa điểm thực hiện, số lượng hàng hóa
 • Phí dịch vụ
 • Phương thức và thời hạn thanh toán;
 • Thông tin và tài liệu cung cấp cho việc thực hiện dịch vụ
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp;

Ngoài các nội dung trên, các bên có quyền thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng, tránh các tranh chấp phát sinh trong tương lai.

6. Mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Số…/HĐTBGTSP

Hôm nay, ngày … tháng …. năm …,

Tại ………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A) …………………………………………………………

Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………….

Đại diện ………………………………Chức vụ:…………………………………………...

 

BÊN DỊCH VỤ (BÊN B)

Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………….

Đại diện ………………………………Chức vụ:…………………………………………...

           

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A thuê bên B trưng bày giới thiệu hàng hóa …………………… với các yêu cầu cụ thể sau:

1.1. Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại các địa điểm ……………………………..

1.2. Số lượng mẫu hàng là … đảm bảo các tiêu chuẩn …………………………………….

ĐIỀU 2: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HÀNG TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU  2.1. Trưng bày hàng mẫu trong tủ kiếng, có đèn chiếu sáng, có bảng hiệu giới thiệu chất lượng, công dụng, giá cả ….

2.2. Cử nhân viên giới thiệu và quảng cáo, phát catague cho khách tham quan.

2.3. Vị trí đặt mẫu hàng, đặt tại … (mô tả vị trí nơi đặt hàng)

2.4. Đặt số lượng mẫu hàng, ở các tủ kiếng ….

2.5. Bán, miễn phí cho khách hàng với số lượng ….

2.6. Cách bảo quản loại hàng …

2.7. Cách thay đổi mẫu hàng … sau … ngày … tháng ... năm …

 

ĐIỀU 3: THÙ LAO DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

 1. a) Bên A thanh toán cho bên B tiền thù lao là ……… đồng (Bằng chữ: ………………)
 2. b) Phương thức thanh toán ……………………………………………………………….
 3. c) Thời hạn thanh toán là chia ra làm ………. đợt
 4. d) Bên A thanh toán các chi phí hợp lý khác do bên B (nếu có) như:

- Tiền mua tủ kiếng, giá đỡ, vật lót …

- Công chuyên chở hàng mẫu, phương tiện phục vụ trưng bày.

- Vẽ bảng hiệu, ….

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. QUYỀN CỦA BÊN A

 1. a) Yêu cầu bên B thực hiện thoả thuận trong hợp đồng;
 2. b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

4.2. NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hàng hóa trưng bày giới thiệu hoặc phương tiện cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 2. b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày giới thiệu hàng hóa;
 3. c) Cung cấp thông tin về hàng hóa,dịch vụ mà mình trưng bày giới thiệu, phương tiện cần thiết khác cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng và chịu trách nhiệm về các thông tin này.
 4. d) Trả thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. QUYỀN CỦA BÊN B

 1. a) Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng;
 2. b) Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu và các phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận trong hợp đồng;
 3. c) Nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

5.2. NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. a) Thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo thoả thuận trong hợp đồng;

Bên B không được chuyển giao hoặc thuê người khác thực hiện dịch vụ nếu không được sự chấp nhận của bên A; trong trường hợp chuyển giao nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho người khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm với bên A;

 1. b) Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa trưng bày giới thiệu, các tài liệu, phương tiện được giao trong thời hạn thực hiện hợp đồng; khi kết thúc trưng bày giới thiệu hàng hóa, phải bàn giao đầy đủ hàng hóa, tài liệu, phương tiện trưng bày giới thiệu cho bên A, nếu gây thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm……. đến ngày….. tháng….. năm….. Được gia hạn theo đợt mở hội chợ triển lãm của bên B khi bên A có thông báo đề nghị bằng văn bản.

Hợp đồng này được thành lập thành…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…….bản

 

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

                        Chức vụ                                                                            Chức vụ

                 (Ký tên, đóng dấu)                                                            (Ký tên, đóng dấu)

7. Những câu hỏi thường gặp

7.1 Hình thức của một hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 74 Luật Thương mại 2005 thì:

 • Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói; bằng văn bản; hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
 • Đối với các loại hợp đồng dịch vụ; mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

7.2 Sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm mà vẫn tiêp tục cung ứng dịch vụ thì sao?

Theo quy định của Luật Thương mại 2005; thì sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ; mà dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, nếu khách hàng không phản đối thì bên cung ứng dịch vụ phải tiếp tục cung ứng theo nội dung đã thoả thuận và phải bồi thường thiệt hại, nếu có.

7.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm uy tín, trọn gói cho khách hàng.

7.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Trên đây là các thông tin pháp lý liên quan đến hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhằm giúp việc soạn thảo hợp đồng dễ dàng hơn. Quý khách hàng hãy tham khảo các nội dung trên để hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo