messenger whatsapp viber zalo phone mail

Mẫu Hợp đồng trao đổi hàng hóa mới nhất năm 2022

Mua bán trao đổi hàng hóa một trong những hoạt động hàng ngày. Được tạo ra với mục đích tạo ra sự ràng buộc giữa chủ thể mua và bán. Hợp đồng mua bán hàng hóa được tạo ra phải hợp pháp và có những điều luật xử phạt bên vi phạm (làm trái) với thảo ước được ký trong hợp đồng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết: Mẫu Hợp đồng trao đổi hàng hóa mới nhất năm 2022.

Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội 2022

Mẫu Hợp đồng trao đổi hàng hóa mới nhất năm 2022

1. Quy định chung về hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uÿ ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu pháp luật có quy định.

Mỗi bên đều được coi là người bán đối với tài sản giao cho bên kia và là người mua đối với tài sản nhận về. Các quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng mua bán cũng được áp dụng đối với hợp đồng trao đổi tài sản.

Trong trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị, thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Khi một bên trạo đổi cho bên kia tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình hoặc không được chủ sở hữu uỷ quyền, thì bên kia có quyền huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường.

2. Khái niệm hợp đồng trao đổi tài sản

Trao đổi hàng hoá là nhu cầu tất yếu trong nền kinh tế tự cung, tự cấp. Vì chưa xuất hiện tiền tệ làm công cụ thanh toán cho việc trao đổi đó cho nên con người trao đổi vật lấy vật ngang bằng giá, tức đổi vật này lấy vật khác và giá trị của vật được coi bằng nhau, giá trị này do nhu cầu của các bên quyết định.

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, để tiện lợi cho việc trao đổi hàng hoá, Nhà nước điều chỉnh quan hệ trao đổi bằng giá trị tiền tệ. Tiền là thước đo của giá trị hàng hoá. Từ đây, quan hệ mua bán xuất hiện và việc trao đổi được xác định bằng giá trị hàng hoá, vì vậy người có hàng hoá giá trị thấp phải bù trừ cho người có hàng hoá giá trị cao hơn.

Trong cuộc sống, nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng. Để thoả mãn nhu cầu đó, con người tham gia vào các giao dịch dân sự như mua bán, vay, mượn… Tuy nhiên, có những trường hợp nhiều người không còn nhu cầu sử dụng tài sản của mình đang sở hữu mặc dù nó vẫn còn giá trị sử dụng. Mặt khác, , họ có nhu cầu sử dụng tài sản khác. Những trường hợp này nếu nhu cầu của hai người gặp nhau với những tài sản họ đang mong muốn chiếm hữu thì có thể trao đổi cho nhau các tài sản đó.

Hợp đồng trao đổi là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau (khoản 1 Điều 455 Bộ luật dân sự năm 2015). Tài sản đem trao đổi phải thuộc quyền sở hữu của mỗi bên, bên này định đoạt tài sản của mình đồng thời làm phát sinh quyền sở hữu của bên kia đối với tài sản đã định đoạt. Bản chất của hợp đồng trao đổi tài sản (vật) là hai hợp đồng mua bán tài sản nhưng việc thanh toán hợp đồng không phải bằng tiền mà bằng hiện vật. Vì vậy, nếu có tranh chấp về hợp đồng trao đổi ngoài việc áp dụng các quy định của hợp đồng trao đổi tài sản còn phải áp dụng các quy định của hợp đồng mua bán tài sản (khoản 4 Điều 455).

3. Mẫu Hợp đồng trao đổi hàng hóa mới nhất năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI HÀNG HÓA

Số:

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ Luật Thương mại 2005

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2020, tại …, Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông: Nguyễn Văn A

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

BÊN B:

Ông: Nguyễn Văn B

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất kí kết Hợp đồng trao đổi hàng hóa với nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

1.1.Hàng hóa trao đổi của bên A

Tên hàng hóa:

Chủng loại:

Số lượng:

Tình trạng:

Nguồn gốc

1.2.Hàng hóa trao đổi của bên B

Tên hàng hóa:

Chủng loại:

Số lượng:

Tình trạng:

Nguồn gốc:

Điều 2. Thời hạn, địa điểm, phương thức trao đổi hàng hóa

2.1. Thời hạn thực hiện Hợp đồng trao đổi hàng hóa

Hợp đồng trao đổi hàng hóa này được thực hiện kể từ ngày bên A và bên B ký kết Hợp đồng trao đổi hàng hóa, hai bên tiến hành trao đổi hàng hóa trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Hợp đồng trao đổi hàng hóa có hiệu lực

2.2. Địa điểm trao đổi hàng hóa

Bên A giao hàng hóa tại địa điểm:

Bên B giao hàng hóa tại địa điểm:

2.3. Phương thức trao đổi

Hai bên giao hàng hóa trao đổi và các giấy tờ liên quan một lần và trực tiếp tại thời gian và địa điểm đã thỏa thuận.

Điều 3. Giá trị, giá trị chênh lệch và phương thức thanh toán hàng hóa trao đổi

3.1. Giá trị hàng hóa trao đổi

– Giá trị hàng hóa của bên A:……..đồng (bằng chữ:………….)

– Giá trị hàng hóa của bên B:……..đồng (bằng chữ:………….)

Giá trị chênh lệch giữa hàng hóa của bên A và bên B là:……… đồng

3.2. Phương thức thanh toán

Bên A giao hàng hóa của bên A cho bên B, nhận hàng hóa của bên B và phần giá trị chênh lệch hàng hóa (nếu có)

Bên B giao hàng hóa của bên B cho bên A, nhận hàng hóa của bên B và phần giá trị chênh lệch hàng hóa (nếu có).

Các bên thanh toán phần giá trị chênh lệch bằng hình thức tiền mặt, ngay sau khi các bên hoàn thành việc trao đổi hàng hóa.

Điều 4. Quyền và nghĩa cụ của bên giao hàng hóa:

 • Giao hàng hóa theo quy định tại ĐIều 1 của Hợp đồng trao đổi hàng hóa này và giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho bên nhận hàng hóa.
 • Thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu cho bên nhận hàng hóa theo quy định của pháp luật
 • Cung cấp thông tin cần thiết về hàng hóa và hướng dẫn cách sử dụng cho bên nhận hàng hóa
 • Bảo hành đối với hàng hóa trao đổi trong thời hạn … tháng kể từ ngày nhận được hàng hóa và các giấy tờ liên quan.
 • Sữa chữa hàng hóa và bảo đảm hàng hóa có đủ các tiêu chuẩn chất lượng như đã cam kết.
 • Nhận được phần giá trị chênh lệch (nếu có)
 • Cam kết các thông tin của hàng hóa được trao đổi ghi trong Hợp đồng trao đổi hàng hóa là đúng sự thật
 • Cam kết hàng hóa trao đổi thuộc quyền sở hữu của bên giao hàng hóa, việc giao hàng hóa là hoàn toàn tự nguyên, không bị lừa dối, ép buộc.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận hàng hóa

 • Thanh toán phần giá trị chênh lệch của hàng hóa trao đổi cho bên giao hàng hóa (nếu có)
 • Thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm của bên nhận hàng hóa.
 • Yêu cầu bên giao hàng hóa phải sửa chữa không phải trả tiền đối với hàng hóa có khuyết tật hoặc trả lại hàng hóa, lấy lại tiền trong thời hạn bảo hành.

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận Hợp đồng trao đổi hàng hóa và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ Hợp đồng trao đổi hàng hóa, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng trao đổi hàng hóa mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện Hợp đồng trao đổi hàng hóa phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tuần, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trao đổi hàng hóa.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng trao đổi hàng hóa này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng trao đổi hàng hóa
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trao đổi hàng hóa trước thời hạn.
 • Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Hợp đồng trao đổi hàng hóa này mà không khắc phục  trong vòng 07 ngày để từ ngày nhận được thông báo của bên kia.
 • Trong các trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng trao đổi hàng hóa phải thông báo trước 07 ngày cho bên kia.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 10. Điều khoản chung

Hợp đồng trao đổi hàng hóa này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng trao đổi hàng hóa và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện Hợp đồng trao đổi hàng hóa, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến Hợp đồng trao đổi hàng hóa này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Mẫu Hợp đồng trao đổi hàng hóa mới nhất năm 2022. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.436

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 1.941

  Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Chia Sẻ Trọn Gói [Ưu Đãi 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng chia sẻ được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn đề tiết [...]

  Lượt xem: 1.614

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.557

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Quy định chung về hợp đồng trao đổi tài sản2. Khái niệm hợp đồng trao đổi tài sản3. Mẫu Hợp đồng trao đổi hàng hóa mới nhất năm 20221. Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán tại nhà giúp bạn Tiết [...]

  Lượt xem: 2.823

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 1.925

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Quy định chung về hợp đồng trao đổi tài sản2. Khái niệm hợp đồng trao đổi tài sản3. Mẫu Hợp đồng trao đổi hàng hóa mới nhất năm 20221. Dịch vụ kiểm toán là gì? Kiểm toán là gì? Đó quá trình mà người thực hiện kiểm toán (kiểm toán viên) [...]

  Lượt xem: 2.256

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.396

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *