whatsapp viber zalo phone zalo mail

Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan 2022

 

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả là gì? Hợp đồng sử dụng quyền tác giả gồm những nội dung gi?

Trong mảng pháp luật sở hữu trí tuệ, việc chuyển giao hợp đồng sử dụng quyền tác giả là khá cần thiết. Đây không chỉ là một phương thức khai thác các tiềm năng kinh tế của quyền tác giả một cách công khai đúng pháp luật,mà còn giúp tác giả kếm thêm lợi nhuận từ tác phẩm của mình. Vậy hợp đồng sử dụng quyền tác giả được pháp luật quy định như thế nào. Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan 2022 như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu sau đây.

hop dong su dung quyen tac gia

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

1. Quyền tác giả, quyền liên quan, hợp đồng sử dụng quyền tác giả là gì?

Căn cứ Khoản 2 Khoản 3 Điều 4 VBHN 07/VBHN – VPQH 2019 Luật sở hữu trí tuệ quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ[3]

“Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
 2. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.”

Căn cứ Điều 385 Bộ Luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 385. Khái niệm hợp đồng

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Vậy hợp đồng sử dụng quyền tác giả là hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận của các bên ( bên chuyển giao và bên sử dụng ) về việc sử dụng quyền nhân thân, quyền khai thác kinh tế được pháp luật quy định thuộc quyền tác giả, quyền liên quan tròn một thời hạn nhất định.

2. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả có bắt buộc không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 41 VBHN 07/VBHN – VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2019 quy định như sau:

Điều 41. Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền[17]

“1. Tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này theo thỏa thuận trong hợp đồng là chủ sở hữu quyền tác giả”

Như vậy, việc lập hợp đồng sử dụng quyền tác giả là bắt buộc.

3. Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan 2022

Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

(đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)

Số:…/….

Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm …….. Tại …………………………………………………. Chúng tôi gồm:

Bên A: ………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………..

Là: ……………………………………………………………………………………………………………

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sơ hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được ủy quyền hợp pháp)

CMND số:……………………………… Ngày cấp:………………………….. Nơi cấp: ……………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ………………………………….……………….

Bên B: Công ty ……………………………………………………………………………………………..

ĐKKD số:……………………………… Ngày cấp:………………………………. Nơi cấp: ……………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………. Fax: …………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà:………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………….

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1. Tác phẩm chuyển giao

Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho Bên B để sử dụng dưới hình thức: …………………………………………………………………………………………………………………

(xây tượng dài, trưng bày triển lãm…)

Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………………….

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc; nếu từ hai tác phẩm trở lên có thể lập thành danh mục kèm theo Hợp đồng)

Họ và tên tác giả: ……………………………………………………………………………………………

Chủ sở hữu quyền tác giả: …………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số (nếu có): ………….……………………………… Ngày cấp:……………………… Nơi cấp: …………………..

Điều 2. Thời điểm chuyển giao tác phẩm

Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho Bên B trước ngày ….. tháng …… năm ……. tại địa điểm ………………………

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm hoặc Bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho Bên B và Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng.

Điều 3. Giới hạn chuyển giao tác phẩm

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A không được chuyển giao tác phẩm cho Bên thứ ba trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 4. Quyền tác giả

Bên B phải tôn trọng hình thức theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, ghi tên tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác với thỏa thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1 phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bên B phải trả tiền sử dụng tác phẩm cho Bên A: …………………………………………………………

Tổng số tiền là:…………………………………………………………………………………………………

Phương thức trả: ……………………………………………………………………………………………….

(Mức trả, thanh toán một lần hay nhiều lần, thời gian thanh toán, địa điểm thanh toán …..)

Trong vòng …… ngày, sau khi tác phẩm được trưng bày triển lãm hoặc khánh thành (đối với trường hợp xây dựng tượng đài), Bên B phải thanh toán tiền cho Bên A và mời Bên A xem, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thỏa thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa ra Tòa án nhận dân có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Mọi thay đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ngày …. tháng …… năm ……

Điều 9. Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản giao cho mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

(Ghi chú: Tùy theo từng trường hợp cụ thể, hai bên vận dụng và có thể thỏa thuận để thêm hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)

                                       BÊN A                                                        BÊN B

 

4. Những vấn đề cần lưu ý khi ký hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Đảm bảo nội dung cũng như hình thức của hợp đồng:

Nội dung của hợp đồng căn cứ Khoản 1 Điều 48 VBHN 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ như sau:

Điều 48. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

“1. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 2. b) Căn cứ chuyển quyền;
 3. c) Phạm vi chuyển giao quyền;
 4. d) Giá, phương thức thanh toán;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

 1. e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Hình thức : phải bằng văn bản.

Đảm bảo các quyền được chuyển giao phải đúng theo quy định của pháp luật. Ví dụ như các quyền dưới đây được cho phép:

 • Quyền công bố tác phẩm;
 • Quyền sao chép tác phẩm;
 • Quyền làm tác phẩm phái sinh;
 • Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Quyền truyền đạt tác phẩm tới công chúng;
 • Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao đối với tác phẩm điện ảnh và chương trình máy tính.

Đảm bảo các đồng chủ sở hữu đồng ý chuyển giao nếu có đồng chủ sở hữu.

5. Ai soạn thảo hợp đồng sử dụng quyền tác giả?

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả là sự thỏa thuận của hai bên nhưng thường thường sẽ do bên sử dụng soạn thảo. Sau đó bên chuyển giao sẽ đọc lại hợp đồng, các điều khoản ghi trong hợp đồng thật kĩ rồi mới ký.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về hợp đồng sử dụng quyền tác giả. Khi giao kết hợp đồng sử dụng quyền tác giả chúng ta cần phải chú ý là việc giao kết cần phải có sự đồng ý của các đồng chủ sở hữu quyền tác giả quyền liên quan nếu có. Ngoài ra khi nó kết hợp đồng cũng phải đảm bảo nội dung được quy định đầy đủ tại nó sợ thiếu trí tuệ và hình thức phải được bằng văn bản.

Nếu bạn còn thắc mắc gì đừng ngại mà hãy nhấc máy lên gọi cho chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, chính xác nhất. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ pháp lý về đăng ký bản quyền hoặc các dịch vụ liên quan đến quyền tác giả, nếu bạn đọc có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhé.

 

Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.