Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá 3 bên [Cập nhật 2023]

Trong thời đại kinh tế thị trường mở cửa, công nghệ 4.0 đang là một xu hướng thì nhu cầu sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng cao. Một công ty hay một cá nhân đôi khi không đủ điều kiện để tiến hành cạnh tranh với những công ty, những tập đoàn khác. Do vậy, nhu cầu hợp tác, liên kết với nhau giữa các công ty để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng thúc đẩy, phát triển, đáp ứng nhu cầu và cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên phổ biến. Trong đó có hình thức ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá giữa ba bên. Bài viết này cung cấp thông tin về Hợp đồng mua bán hàng hoá ba bên trong thương mại 2023

Hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên trong thương mại
Hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên trong thương mại

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp thông tin về Hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên trong thương mại 2023. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này:

1. Khái niệm Hợp đồng, Hợp đồng mua bán hàng hoá ba bên

 • Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự,
 • Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận.
 • Hợp đồng mua bán hàng hoá ba bên bản chất thực ra vẫn là một trong những dạng khác của hợp đồng. Hợp đồng ba bên được hiểu là sự thỏa thuận giữa ba bên tham gia về việc xác lập quan hệ trong hợp đồng, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Hợp đồng ba bên được xác lập và thực hiện ngay sau khi ba bên liên quan đạt được sự thỏa thuận. Ngay sau khi hợp đồng được ba bên xác lập thực hiện, nội dung mà ba bên đã giao kết với nhau đúng pháp luật thì hợp đồng sẽ có hiệu lực bắt buộc thực hiện với các bên đã giao kết.

2. Giá trị pháp lý của Hợp đồng mua bán hàng hoá ba bên

 • Ba bên khi tham gia kí kết phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự;
 • Ba bên khi tham gia kí kết, xác lập xây dựng nội dung trong hợp đồng phải dựa trên tinh thần tự nguyện của cả ba bên, không có dấu hiệu của sự ép buộc;
 • Hợp đồng ba bên kí kết phải đáp ứng các điều kiện về cả mặt nội dung, lẫn mặt hình thức theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng;
 • Trong trường hợp một trong ba bên tham gia giao kết hợp đồng là tổ chức thì chủ thể trực tiếp giao kết của tổ chức đó phải đúng với thẩm quyền được.

Như vậy, giá trị pháp lý của hợp đồng ba bên luôn phải đáp ứng theo các nguyên tắc, quy định cụ thể của pháp luật khi tham gia kí kết. Trường hợp hợp đồng kí kết mà không đáp ứng đủ những quy định về mặt pháp lý thì hợp đồng đó sẽ vô hiệu toàn phần hoặc vô hiệu một phần dựa trên các nội dung được quy định trong hợp đồng ba bên đã kí kết.

3. Hợp đồng mua bán hàng hoá ba bên

Những nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên

Hợp đồng ba bên tuy có khác về số lượng chủ thể các bên kí kết trong hợp đồng, tuy nhiên bản chất vẫn là hợp đồng mua bán hàng hoá nên vẫn phải đáp ứng các quy định sau đây của pháp luật về một văn bản hợp đồng khi được kí kết:

 • Đối tượng của Hợp đồng: Các bên thoả thuận tính hợp pháp của loại hàng hoá giao dịch vì không phải mọi hàng hóa đều được đưa vào kinh doanh, mua bán. Các điều kiện về số lượng, chất lượng, cách thức bảo quản, đóng gói... hàng hóa do các bên thỏa thuận.
 • Giá trong hợp đồng: Ghi rõ tổng giá trị hợp đồng, đơn vị thanh toán là Việt Nam đồng, trừ một số quy định cho phép sử dụng ngoại hối, phương thức xác định giá khi có biến động, khi có sự kiện bất khả kháng.
 • Phương thức và thời hạn thanh toán: cần ghi rõ, cụ thể. Để đảm bảo an toàn, các bên có thể mở LC hoặc sử dụng các biện pháp bảo lãnh tại Ngân hàng cho việc thanh toán.
 • Thời điểm giao nhận: Bên mua cần quy định rõ những điều kiện kèm theo để bên bán thực hiện nghĩa vụ chuyển giao hàng hóa.
 • Kiểm tra hàng hóa, nghiệm thu, bàn giao.
 • Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng.
 • Một số điều khoản thông thường: Trường hợp bất khả kháng; chấm dứt hợp đồng; giải quyết tranh chấp, hiệu lực hợp đồng; Phạt hợp đồng.
 • Một số điều khoản tùy nghi: Quyền sở hữu trí tuệ; Bảo mật thông tin; Chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng; Cách thức thông báo giữa các bên trong Hợp đồng liên quan tới Hợp đồng.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ BA BÊN

Số         /20……/HĐMBBB

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày       tháng                     năm 20…., tại.................. Chúng tôi gồm có:

BÊN A: TÊN DOANH NGHIỆP

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………

Đại diện bởi:               Ông/Bà…………………………………………………………

Chức vụ:         ……………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………….

Mở tại ngân hàng:…………………………………………………………………

BÊN B: TÊN DOANH NGHIỆP

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………

Đại diện bởi:               Ông/Bà…………………………………………………………

Chức vụ:         ……………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………….

Mở tại ngân hàng:…………………………………………………………………

(Sau đây Bên A, Bên B gọi là Bên Bán)

BÊN C: TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Trường hợp là cá nhân:

Ông/Bà:…………………………….Sinh ngày:……./……/………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số :………………….cấp ngày……/……/…..tại………………..

Quốc tịch (đối với người nước ngoài):…………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………         Email:………………………………….

Trường hợp là tổ chức: Tên tổ chức

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………

Đại diện bởi:               Ông/Bà…………………………………………………………

Chức vụ:         ……………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………….

Mở tại ngân hàng:…………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên Mua)

Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG

Bên Bán phối hợp sản xuất những phụ kiện, linh kiện, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh và bán cho Bên Mua:

Đơn vị tính:

STT Tên hàng hoá Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8 Cộng tiền hàng        
9 Thuế GTGT (%)        
10 Tổng tiền thanh toán        

Hàng    hoá   do    Bên    Bán    cung    cấp    phải   đảm    bảo    đúng    chất   lượng    quy   định tại………………………

ĐIỀU 2: GIÁ CỦA HỢP ĐỒNG

Giá của hợp đồng là: ……………………

(Bằng chữ............................................................................................................................. )

Giá của hợp đồng là giá tính dựa trên sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Bên Mua. Bên A và bên B phải thống nhất giá cả sản phẩm hoàn chỉnh và thoả thuận với Bên A

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN

Bên Bán giao cho Bên Mua theo lịch sau:

Số thứ tự Tên hàng Đơn vị Số lượng Thời gian Địa điểm Ghi chú
             

Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên…......................... chịu.

Chi phí bốc xếp (mỗi Bên Mua chịu một đầu hoặc….......................... )

Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là........................... đồng-ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên

bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện. Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ:

–            ……………………………………….

(Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua; Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán; Giấy chứng minh nhân dân.)

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bên Bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng........................... cho bên mua trong thời gian là....................... tháng.

Bên Bán phải cung cấp đủ hướng dẫn sử dụng cho từng loại hàng hóa (nếu cần).

ĐIỀU 5: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán là:   …………………….

(Bằng chữ......................................................................................................... )

Giá trên chưa/ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên Bán xuất ra Bên Mua sẽ thanh toán làm ……. lần: Lần 1:........................ tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên Bán giao hàng.

Lần 2: …………….. giá trị còn lại, sau........................................ ngày kể từ ngày Bên Bán giao hàng.

Lần …………………………………………………………………………….

(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày  tết)

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên Mua thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên Bán có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên Mua theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 6: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

Bên Bán chuyển giao tài sản cho Bên Mua tại…………….. trong thời hạn ………………….. ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

ĐIỀU 7: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến ……………………

 • Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng cho Bên mua tại ………………………..
 • Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên

ĐIỀU 8: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho xưởng của mình đến …………………………………

 • Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 • Thanh toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
 • Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên Bán vận chuyển hàng hoá đến ……………………………………………….

ĐIỀU 9: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau …………. ngày kể từ ngày ba Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 10: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Đối với Bên Bán:

 • Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
 • Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm.

Đối với Bên Mua:

 • Nếu Bên Mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo qui định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
 • Nếu Bên Mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 12: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.
 • Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 13: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.

Hợp đồng này được lập thành ……. bản, mỗi Bên giữ ………… bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN MUA

 

Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên

 • Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên được các bên ký kết để thay đổi một hoặc một số các điều khoản trong Hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên mà các bên đã ký kết. Các bên thường ký kết Phụ lục Hợp đồng để thay đổi các điều khoản như: thay đổi giá hàng hóa, thời điểm giao hàng hoặc phương thức thanh toán,... Một Phụ lục Hợp đồng có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung một hoặc một số điều của Hợp đồng đã ký kết.
 • Phụ lục hợp đồng là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên.
 • Các điều khoản khác trong Hợp đồng mua bán hàng hóa không thuộc điều khoản của phụ lục thì không thay đổi và vẫn có giá trị áp dụng đối với các bên.

Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên

 • Biên bản thanh lý hợp đồng với mục đích sâu xa là không chỉ giúp các bên một lần nữa xác định lại với nhau những gì đã thực hiện mà còn là một sự khẳng định những nghĩa vụ còn lại là của ai và do bên nào có nghĩa vụ thực hiện.
 • Trong biên bản thanh lý hợp đồng nêu rõ việc thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên; các nghĩa vụ đã hoàn thành. Ngoài ra, các bên vẫn có thể thỏa thuận về nghĩa vụ còn lại của các bên.

4. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp những hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ kinh doanh: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân của người đại diện của các bên trong hợp đồng;
 • Thông tin các bên như Giấy phép kinh doanh; thông tin ngân hàng.
 • Những yêu cầu mong muốn có trong hợp đồng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

5. Quy trình soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hoá ba bên của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng; Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

6. Một số câu hỏi thường gặp về hợp đồng mua bán hàng hoá 3 bên

Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên là gì?

Pháp luật quy định cụ thể hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên bằng văn bản hoặc các hình thức pháp lý tương đương khác. Hình thức của hợp đồng phải được quy định cụ thể, rõ ràng bằng các điều khoản trong hợp đồng.

Giá trị pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên là gì?

Theo quy định tại Điều 401 của Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Ưu, nhược điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên giúp các chủ thể yên tâm hơn khi ràng buộc nghĩa vụ pháp lý đối với ba bên. Tuy nhiên đây là hình thức giao dịch khá mới mẻ, do đó gây hoang mang, lo lắng cho các bên.

Chi phí khi sử dụng dịch vụ làm hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên của công ty Luật ACC?

Công ty ACC cung cấp dịch vụ làm hợp đồng mua bán hàng hóa 3 bên với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng, chính xác nhất và tiết kiệm thời gian công sức nhất.

✅ Mẫu hợp đồng: Mua bán hàng hóa 3 bên
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (402 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (2)

  Phạm Thanh Tùng
  Mình muốn thảo 1 hợp đồng mua bán 3 bên, xin tư vấn giúp mình, xin cảm ơn. Đt 0819389618
  TRẢ LỜI
  N
  Phương Nguyễn
  Quản trị viên
  Chào anh. Cảm ơn a đã liên hệ đến ACC. Nhân viên ACC sẽ liên hệ hỗ trợ cụ thể nhé. Thanks.
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo