Soạn thảo hợp đồng lao động nhượng quyền thương mại (Cập nhật 2023)

Hiện nay, hoạt động nhượng quyền thương mại đang là một hoạt động rất phổ biến. Theo đó, hoạt động thương mại là bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện mà pháp luật quy định. Đối với hoạt động này thì hợp đồng nhượng quyền thương mại là quan trọng nhất. Hợp đồng lao động giữ vai trò quan trọng đó vì vậy ACC xin hướng dẫn quý khách hàng cách soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các bên như sau:

Soạn thảo hợp đồng lao động nhượng quyền thương mại
Soạn thảo hợp đồng lao động nhượng quyền thương mại

1. Điều kiện để nhượng quyền thương mại

Điều kiện đối với Bên nhượng quyền

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

 • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền;
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật.

Điều kiện đối với Bên nhận quyền

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

2. Hình thức hợp đồng

Theo Điều 285 Luật thương mại quy định: “Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”.

Lưu ý: Hợp đồng phải được lập bằng văn bản, không chấp nhận hình thức thỏa thuận bằng miệng.

3. Hàng hóa, dịch vụ được phép nhượng quyền thương mại

Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

4. Nội dung cơ bản của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có các nội dung sau đây:

 • Nội dung của quyền thương mại.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Lưu ý:

 • Bên nhượng quyền có thể nhượng lại cho bên thứ ba nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền, bên nhận lại quyền có quyền và nghĩa vụ của bên nhận lại quyền.
 • Trước khi nhượng quyền thương mại thì bên nhượng quyền thương mại phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thời điểm có hiệu lực hợp đồng và thời hạn của hợp đồng

 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lúc kể từ khi giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Thời hạn hợp đồng: Thời gian chấm dứt hợp đồng do các bên ấn định và thể hiện rõ trong hợp đồng, ngoài ra đối với một số trường hợp thì có thể chấm dứt theo quy định của pháp luật quy định.

6. Mục đích của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Mục đích hướng tới của các bên khi tham gia hợp đồng là để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên một cách tốt nhất.

7. Công ty tư vấn tài chính ACC cung cấp dịch vụ Soạn thảo chuyển quyền nhượng thương mại. Các dịch vụ cụ thể bao gồm

 • -ACC sẽ tư vấn thực hiện các phương án thực hiện chuyển nhượng quyền thương mại;
 • -ACC sẽ tư vấn những nội dung cơ bản của Hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
 • ACC sẽ tư vấn và đánh giá những nội dung các bên đưa ra đề xuất để đàm phán;
 • ACC sẽ tư vấn và đánh giá những thỏa thuận về quyền, lợi ích của các bên tham gia hợp đồng;
 • ACC sẽ thực hiện soạn thảo, hỗ trợ việc thực hiện dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại;
 • ACC sẽ thực hiện rà soát, đánh giá dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền mà Quý khách hàng đã soạn;
 • Khi cần thiết ACC sẽ đại diện Quý khách hàng tham gia quá trình đàm phán Hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại;
 • ACC sẽ tư vấn pháp luật thương mại các văn bản liên quan đến việc thực hiện nhượng quyền thương mại;
 • ACC sẽ tư vấn đánh giá về các nhu cầu nhượng quyền của Quý khách;
 • Khi đàm phán các bên đã được thống nhất thì ACC sẽ tiến hàng điều chỉnh lại Hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại trên cơ sở của các bên đã đàm phán.
 • ACC sẽ thực hiện tư vấn phương án thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại;
 • Khi có nhu cầu sửa đổi bổ sung hay ký kết lại hợp đồng chuyển quyền thương mại ACC sẽ thực hiện tư vấn và hỗ trợ quý khách.

Lưu ý: Thời hạn soạn thảo hợp đồng của chúng tôi là từ 3-5 ngày nếu như quý khách cung cấp đầy đủ thông tin.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo