Hoàn thuế dự án đầu tư (Cập nhật 2021)

logo accACC
Thảo Ly

Các doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư, mà muốn được hoàn thuế dự án đầu tư thì phải đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Vậy bạn đã biết các trường hợp nào sẽ được hoàn thuế dự án đầu tư hay chưa. Bài viết này Công ty Luật ACC sẽ mang đến cho bạn những thông tin về hoàn thuế dự án đầu tư.

1. Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư.

Dưới đây là những trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư:

Trường hợp 1.

– Nội dung:

 • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư.

– Cách xác định số thuế GTGT được hoàn:

 • Doanh nghiệp thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư: mẫu 02/GTGT
 • Kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên. Thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng. Thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
 • Trường hợp trong kỳ kê khai; cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết. Và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1. Và khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Ví dụ 1:

Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 3/2014. Công ty có dự án đầu tư tại Hà Nội. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư. Công ty A thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 4/2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh. Mà Công ty đang thực hiện là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (900 triệu đồng). Vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 4/2014 là 400 triệu đồng.

Trường hợp 2

– Nội dung:

 • Doanh nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính.
 • Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động; chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế.

– Cách xác định số thuế GTGT được hoàn:

 • Doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư
 • Kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư; để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên; thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư
 • Trường hợp trong kỳ kê khai; cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết; và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới; thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 thông tư 219/2013/TT-BTC
 • Riêng đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án thì không thực hiện kết chuyển mà thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Trường hợp 3

– Nội dung:

 • Doanh nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Doanh nghiệp có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương
 • Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế

– Cách xác định số thuế GTGT được hoàn:

 • Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế
 • Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ví dụ 2:

Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 3/2014, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty B thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hải Phòng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư.

Tháng 4/2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 4/2014 Công ty B có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư.

Theo Thông tư 156/2013/NĐ-CP, quy định hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐHNT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT;

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT;

– Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có);

– Các tài liệu liên quan đến xây dựng dự án.

3. Trình tự hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư.

– Điền số thuế đề nghị hoàn vào tờ khai thuế GTGT:

 • Đối với cơ sở thành lập mới từ dự án đầu tư: có thể dùng mẫu 01/GTGT hoặc 02/GTGT để kê khai.
 • Đối với dự án đầu tư được thành lập từ cơ sở kinh doanh đang hoạt động: mẫu 02/GTGT.

Lưu ý: Tùy thuộc vào từng Cơ quan thuế, đối với số thuế đề nghị hoàn kỳ này nhỏ hơn số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì Cơ quan thuế có thể yêu cầu bạn làm tờ khai điều chỉnh các khoản thuế chưa đủ điều kiện hoàn kỳ này.

– Sau khi nộp tờ khai, bạn in 02 bộ hồ sơ trên và nộp cho bộ phận một cửa. Bạn có thể nộp gộp với tờ khai nếu không kê khai qua mạng.

– Khi nhận hồ sơ, cơ quan thuế có thể yêu cầu các giải trình bổ sung nếu hồ sơ có sai sót và ra thông báo xuống kiểm tra cơ sở.

4. Các trường hợp không được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư.

Theo quy định tại điểm c, khoản 3 điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ban hành ngày 12/08/2016 thì các trường hợp cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang ký tiếp theo như sau: 

“c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế.

c.2) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c.3) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.

c.4) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

Việc xác định tài nguyên, khoáng sản; trị giá tài nguyên, khoáng sản và thời điểm xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 23 Điều 4 Thông tư này.”

5. Dịch vụ hoàn thuế dự án đầu tư của Công ty Luật ACC.

Ngày nay có rất nhiều doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, nếu doanh nghiệp bạn muốn hoàn thuế dự án đầu tư nhưng không có nhiều thời gian hay chưa biết cách hoàn thuế dự án đầu tư như thế nào. Hãy liên hệ với Công ty Luật ACC, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành tất cả quá trình xin hoàn thuế. Bạn chỉ cần cung cấp những thông tin cần thiết mà chúng tôi yêu cầu, việc còn lại sẽ do ACC thực hiện thay bạn. Với đội ngũ nhân viên, luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng như sự nhiệt tình với khách hàng và tâm huyết với công việc, sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Cho dù bạn có gặp khó khăn ở bất cứ thời điểm nào thì ACC vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin hữu ích về hoàn thuế dự án đầu tư. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

Viết một bình luận