Hồ sơ và thủ tục xin giấy phép triển lãm ảnh [Cập nhật 2023]

Tổ chức triển lãm ảnh cũng là một triển lãm nghệ thuật, tùy vào mục đích của người tổ chức, triển lãm ảnh có thể là thương mại hoặc phi thương mại, tuy nhiên để thực hiện hoạt động triển lãm ảnh cần phải xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu pháp luật. Vì vậy, bài viết này cung cấp  hồ sơ và thủ tục xin giấy phép triển lãm ảnh 2023.

ACC Group là đơn vị chuyên cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật trong hồ sơ và thủ tục xin giấy phép triển lãm ảnh mới nhất 2023. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này.

Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Giấy Phép Triển Lãm Ảnh (Quy Định 2020)
Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Giấy Phép Triển Lãm Ảnh (Quy Định 2023)

1. Khái niệm về triển lãm ảnh

 • Triển lãm: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2019/NĐ-CP thì Triển lãm là việc tổ chức trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu tập trung trong một thời gian, tại một không gian nhất định theo các hình thức khác nhau, bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau nhằm mục đích giới thiệu, công bố, phổ biến trong xã hội, cộng đồng.
 • Triển lãm ảnh: Là việc tổ chức trưng bày tranh ảnh tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá đến mọi người trong xã hội, cộng đồng.

2. Quy định pháp luật về triển lãm ảnh

 • Theo Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng (ban hành theo Nghị định 103/2009) thì các loại triển lãm văn hoá, nghệ thuật bao gồm: triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh và các triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác sau đây gọi chung là triển lãm nghệ thuật.
 • Các tổ chức, cá nhân ( kể cả nước ngoài) nói chung đều có quyền tổ chức và kinh doanh triển lãm nghệ thuật tại Việt Nam.
 • Như vậy triển lãm ảnh thuộc triển lãm văn hóa , nghệ thuật cho nên hồ sơ và thủ tục xin giấy phép thực hiện theo Theo Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng (ban hành theo Nghị định 103/2009) và phải đáp ứng các điều kiện triển lãm văn hóa, nghệ thuật.

3. Điều kiện triển lãm văn hóa, nghệ thuật

 • Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức triển lãm.
 • Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp về nội dung chụp, thời gian và phạm vi công bố tác phẩm.
 • Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích phù hợp với tính chất và quy mô của triển lãm; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ.
 • Chủ địa điểm triển lãm chỉ được cho tổ chức triển lãm khi có giấy phép theo quy định tại.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm ảnh

 • Đảm bảo nội dung, hình thức trưng bày của triển lãm đúng với hồ sơ đã đăng ký hoặc giấy phép triển lãm đã được cấp.
 • Sau khi đăng ký hoặc được cấp giấy phép, muốn thay đổi về nội dung, thiết kế trưng bày, địa điểm, thời gian triển lãm, phải đề nghị bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã đăng ký hoặc cấp giấy phép và chỉ được thực hiện sự thay đổi khi được cơ quan đó đồng ý bằng văn bản.
 • Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký hoặc cấp giấy phép triển lãm cần duyệt nội dung triển lãm trước ngày khai mạc, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày khai mạc triển lãm.

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm ảnh

 • Triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của tổ chức, cá nhân Việt Nam, triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định sau:
  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh có quy mô toàn ngành của các cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của nước ngoài có danh nghĩa đại diện cho một nước hoặc có sự phối hợp của nhiều nước; triển lãm của tổ chức quốc tế trưng bày tại Việt Nam.
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại địa phương mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại điểm a khoản này.

6. Hồ sơ và thủ tục xin giấy phép triển lãm ảnh

 • * Thành phần hồ sơ:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm.
 • Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12 cm trở lên.
 • Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm.
 • Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm.
 • Các văn bản có liên quan bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt Nam.
 • Cơ quan tiếp nhận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Thời hạn giải quyết:
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
 • Trường hợp thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm ghi trong giấy phép thì tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép.

7. Thu hồi giấy phép triển lãm ảnh

 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có quyền thu hồi Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.
 • Trường hợp thu hồi giấy phép: Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm không thực hiện đúng trách nhiệm của mình khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh được quy định.
 • Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép:
  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép ban hành quyết định về việc thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh ( theo mẫu).
  • Tổ chức, cá nhân phải nộp lại Giấy phép đã được cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có quyết định thu hồi và phải chấm dứt ngay triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh bị thu hồi giấy phép.
  • Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không được cấp phép lại trong 03 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Những câu hỏi thường gặp

8.1 Xin giấy phép triển lãm ảnh mất bao nhiêu lâu?

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

8.2 Điều kiện cần đáp ứng để xin giấy phép triển lãm ảnh là gì?

Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích, trang thiết bị đáp ứng với quy mô của triển lãm; đảm bảo các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

8.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về giấy phép triển lãm ảnh không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về giấy phép triển lãm ảnh uy tín, trọn gói cho khách hàng.

8.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về giấy phép triển lãm ảnh của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (942 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo