Hồ Sơ, Quy Trình, Điều Kiện Và Thủ Tục Xin Giấy Phép Phổ Biến Phim (Quy Định 2021)

Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Giấy Phép Phổ Biến Phim (Quy Định 2020)
Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Giấy Phép Phổ Biến Phim (Quy Định 2021)

Hồ sơ và thủ tục xin giấy phép phổ biến phim (Quy định 2021)

Một bộ phim khi  muốn công chiếu đến công chúng cần phải làm hồ sơ xin giấy phép phổ biến phim, khi có quyết định cấp phép phổ biến phim của cơ quan có thẩm quyền thì phim mới có thể được công chiếu rộng rãi đến công chúng. Vì vậy, bài viết này cung cấp các quy định về hồ sơ và thủ tục xin giấy phép phổ biến phim 2021

ACC là đơn vị chuyên cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật trong hồ sơ và thủ tục xin giấy phép phổ biến phim mới nhất 2021. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này

1. Khái niệm về phổ biến phim

 • Phổ biến phim: Căn cứ Điều 4 Luật Điện ảnh 2006, Phổ biến phim là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện nghe nhìn khác.

2. Quy định về phổ biến phim

 • Phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất, phim nhập khẩu chỉ được phát hành, phổ biến khi đã có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.
 • Phim do đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình sản xuất và nhập khẩu đã có quyết định phát sóng trên đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình được phổ biến trên phạm vi cả nước.

3. Thẩm quyền cấp phép phổ biến phim

 • Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện ảnh 62/2006/QH11 và luật sửa đổi 31/2009/QH12 thì thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim được quy định cụ thể như sau:
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép phổ biến phim đối với:
  • Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 54/2010/NĐ-CP.
  • Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu
  • Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép phổ biến phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện sau:
  • Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến.
  • Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.
  • Nếu trong năm, địa phương không đáp ứng được hai điều kiện quy định thì năm kế tiếp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không còn thẩm quyền cấp Giấy phép phổ biến phim truyện.
 • Hàng năm, từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12, căn cứ vào số lượng phim truyện nhựa sản xuất và nhập khẩu được phép phổ biến của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương trong năm đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết có đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy phép phổ biến phim truyện trong năm tiếp theo.
 • Người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình quyết định và chịu trách nhiệm việc phát sóng phim trên đài truyền hình của mình.
 • Việc cấp giấy phép phổ biến phim, quyết định phát sóng phim trên truyền hình được thực hiện trên cơ sở ý kiến của hội đồng thẩm định phim.

4. Thu hồi giấy phép phổ biến phim

 • Bộ Văn hóa – Thông tin có quyền thu hồi giấy phép phổ biến phim, quyết định phát sóng phim truyền hình; tạm đình chỉ, đình chỉ việc phổ biến phim vi phạm:
  • Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.
  • Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước; bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại; bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.
  • Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

5. Hội đồng thẩm định phim

 • Theo quy định tại Điều 39 Luật Điện ảnh 2006 và khoản 13 Điều 1 Luật Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 thì trước khi cấp giấy phép phổ biến phim phải thành lập hội đồng thẩm định phim
  • Hội đồng thẩm định phim cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập.
  • Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập.
  • Hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình do người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình thành lập.
 • Hội đồng thẩm định phim có trách nhiệm thẩm định phim để tư vấn cho người đứng đầu cơ quan quyết định thành lập hội đồng thẩm định phim về việc phổ biến phim và phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi.
 • Hội đồng thẩm định phim có từ năm thành viên trở lên, bao gồm đại diện cơ quan quyết định thành lập hội đồng thẩm định phim, đạo diễn, biên kịch và các thành viên khác.

6. Hồ sơ và thủ tục xin giấy phép phổ biến phim

 • Thành phần hồ sơ:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép.
 • Giấy chứng nhận bản quyền phim.
 • Số lượng: 01 bộ
 • Cách thức thực hiện:
 • Cơ sở điện ảnh đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Thời hạn giải quyết:
 • Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

7. Đơn đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim

Tên cơ sở điện ảnh
đề nghị thẩm định phim

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

…………., ngày     tháng    năm

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM

Kính gửi: (Cục Điện ảnh hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Cơ sở điện ảnh (tên cơ sở) đề nghị thẩm định:

Bộ phim:

Tên gốc (đối với phim nước ngoài):

Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình):

Hãng sản xuất hoặc phát hành:

Nước sản xuất:                                                             Năm sản xuất:

Nhập phim qua đối tác (đối với phim nước ngoài):

Biên kịch:

Đạo diễn:

Quay phim:

Chất liệu phim trình duyệt (nhựa, băng hình, đĩa hình):

Độ dài (tính bằng phút):

Màu sắc (màu hoặc đen trắng):                                       Ngôn ngữ:

Chủ sở hữu bản quyền:

Tóm tắt nội dung:

GIÁM ĐỐC

Ký tên và đóng dấu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận