Hồ Sơ Và Quy Trình Đổi Tên Hội (Thủ Tục Trọn Vẹn Năm 2020).

Hồ Sơ Và Quy Trình Đổi Tên Hội
Hồ Sơ Và Quy Trình Đổi Tên Hội

Các hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, muốn thay đổi tên hội phải làm các thủ tục đổi tên hội gửi đến Uỷ ban nhân nhân cấp Tỉnh (Sở nội vụ). Qua bài viết sau, Công ty ACC xin tư vấn đến khách hàng hồ sơ và quy trình đổi tên hội cập nhật mới nhất năm 2020.

1. Tìm hiểu về hội :

Khái niệm Hội:

Hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ pháp lý về việc thành lập hội:

Nghi định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội.

Phạm vi hoạt động của hội:

 • Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh.
 • Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Điều kiện thành lập Hội:

 • Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.
 • Có điều lệ.
 • Có trụ sở.
 • Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:
  • Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
  • Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
  • Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
  • Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
  • Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

2. Hồ sơ và quy trình đặt văn phòng đại diện hội:

Thủ tục đổi tên hội:

a) Trình tự thực hiện:

 • Bước 1 : Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin đổi tên hội đến Sở Nội vụ.
 • Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường họp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
 • Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
 • Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và họp pháp, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị đổi tên;
 • Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội;
 • Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;
 • Trường họp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đổi với người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chính.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

e) Đối tượng thực hiện: Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

g) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

h) Kết quả thực hiện: Quyết định cho đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hội.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện

 • Tên của hội được viết bằng tiếng Việt, có thể được phiên âm, dịch ra tiếng dân tộc thiếu số, tiếng nước ngoài; tên, biểu tượng của hội không được trùng lặp, gây nhầm lẫn với tên của hội khác đã được thành lập họp pháp; không vi phạm đao đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.
 • Tên mới của hội và điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.
 1. Căn cứ pháp lý:
 • Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 • Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định vê tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 • Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngàỵ 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
 • Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

3.  Dịch vụ đổi tên hội của công ty ACC.

Với dịch vụ thực hiện thủ tục trọn ven các thủ tục đổi tên hội của ACC, chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành.
 • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục.
 • Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Sở nội vụ.
 • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Trên đây là tư vấn của công ty ACC về Thủ tục đổi tên hội. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn công ty ACC.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận