Hồ Sơ Và Quy Trình Chia Hội (Thủ Tục Trọn Vẹn Năm 2020)

logo accACC
Hoài Thắm

Hồ Sơ Và Quy Trình Chia Hội
Hồ Sơ Và Quy Trình Chia Hội

Hội được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng những đặc điểm nhất định. Trong một số trường hợp, hội được chia tách. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về Hồ sơ và quy trình chia hội (Thủ tục trọn vẹn năm 2020).

1. Hội là gì?

Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Nguyên tắc chia hội

Tùy theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, ban lãnh đạo hội đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và đổi tên hội. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và đổi tên hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội

 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép chia đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chia đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chia đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã.

4. Hồ sơ chia hội

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị chia hội (bản chính);
 • Đề án chia hội, trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện (bản chính);
 • Nghị quyết đại hội của hội về việc chia hội (bản chính);
 • Dự thảo điều lệ hội mới do chia hội;
 • Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia hội. Ban lãnh đạo lâm thời do đại hội bầu, số lượng thành viên do đại hội quyết định, ban lãnh đạo lâm thời tự giải thể sau khi đại hội bầu ban lãnh đạo của hội;
 • Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời (bản chính);
 • Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia hội (bản chính).

5. Mẫu đơn đề nghị chia hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chia Hội …(1)… thành Hội ….(2)… và Hội …(3)…

Kính gửi: …(4)…

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ; Hội …(1)… thông qua việc chia Hội thành Hội …(2)… và Hội …(3)… như sau:

 1. Lý do chia hội

………………………………………(5)…………………………………………………

 1. Hồ sơ gồm:

………………………………………(6)…………………………………………………

– Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Thông tin liên hệ:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………

Hội …(1)… đề nghị …(4)… xem xét, quyết định cho phép chia Hội …(1)… thành Hội …(2)… và Hội …(3)…./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …;
– Lưu: …

…, ngày … tháng … năm …
TM. BAN THƯỜNG VỤ (7)
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội bị chia;

(2) (3) Tên hội được thành lập mới do chia;

(4) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chia hội;

(5) Nêu rõ lý do, sự cần thiết phải chia hội và việc chia hội phù hợp quy định của pháp luật;

(6) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

(7) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội.

6. Thủ tục chia hội

Bước 1: Hội thực hiện việc chia gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện một bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hội hoạt động;

Bước 2: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép việc chia hội;

Các hội chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chia hội. Các quyền và nghĩa vụ của hội chia được chuyển giao cho các hội mới.

Bước 3: Các thủ tục sau chia hội:

Việc thu hồi con dấu đối với các hội chia sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức đại hội và phê duyệt điều lệ hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chia, tách hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung:

 • Công bố quyết định cho phép thành lập hội.
 • Thảo luận và biểu quyết điều lệ.
 • Bầu ban lãnh đạo và ban kiểm tra.
 • Thông qua chương trình hoạt động của hội.
 • Thông qua nghị quyết đại hội.

Các hội mới được hình thành do chia lập một bộ hồ sơ theo quy định gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt điều lệ hội.

7. Mẫu quyết định cho phép chia hội

…(1)…
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: /QĐ-… …., ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CHIA HỘI …(2)… THÀNH HỘI …(3)… VÀ HỘI …(4)…

THẨM QUYỀN BAN HÀNH …(5)…

Căn cứ ……………………………(6)……………………………………………………;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ …………………………………..(7)………………………………………………;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội …(2)… và …(8)…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép chia Hội …(2)… thành Hội …(3)… và Hội …(4)…

Điều 2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Hội …(2)… có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội …(3)… và Hội …(4)… đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội …(3)… là tổ chức …(9)…, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được …(5)… phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của …(10)… và các bộ (sở…, …), ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội …(3)… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 4. Hội …(4)… là tổ chức …(9)…, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được …(5)… phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của …(10)… và các bộ (sở …, …), ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội …(4)… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Hội.. .(2)…, Trưởng Ban Lãnh đạo lâm thời, Chủ tịch Hội …(3)…, Hội …(4)…, …(8)… và Chánh Văn phòng …(1)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– …………;
– Lưu: ……

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan nhà nước ban hành quyết định;

(2) Tên hội đề nghị chia;

(3) (4) Tên hội thành lập mới do chia;

(5) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(6) Căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức);

(7) Căn cứ khác liên quan đến thẩm quyền ban hành quyết định (nếu có);

(8) Thủ trưởng đơn vị đề nghị ban hành quyết định;

(9) Xác định rõ hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế – xã hội …;

(10) Tên cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội.

Trên đây là một số quy định pháp luật liên quan đến hồ sơ và thủ tục chia hội. Trước khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nên tìm hiểu kỹ các quy định để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận