Hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế cập nhật 2022

Đàm Như

Hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế cập nhật 2022

Đàm Như

08/01/2022

Hồ sơ mời thầu là một trong những loại hồ sơ quan trọng trong thủ tục đấu thầu. Vậy hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế gồm những nội dung gì và cơ sở pháp lý của loại hồ sơ này. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây về mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế.

ho so moi thau tu van thiet ke

Hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế cập nhật 2022

1. Khái niệm Hồ sơ mời thầu ?

Điều 4 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định về hồ sơ mời thầu như sau:

  1. 29. Hồ sơ mời thầulà toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Như vậy trên cơ sở hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do bên mời thầu phát hành, các nhà thầu phải chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để có thể nộp thầu.

2. Gói thầu tư vấn là gì?

Điều 4 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định về hồ sơ mời thầu như sau:

  1. Dịch vụ tư vấnlà một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

Vậy, gói thầu tư vấn là việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện một số hoạt động trên, và cụ thể ở đây là thiết kế bản vẽ thi công.

3. Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế gồm những nội dung nào? ?

Cơ sở pháp lý: Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn khá dài, để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập vào Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT, dưới đây là một số nội dung trong mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn:

Tên gói thầu

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Phần thứ nhất. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT và hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể cho Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tính hợp lệ của HSDT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ của HSDT; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tài chính của hồ sơ dự thầu.

Phần thứ hai. MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Phần này gồm các mẫu đề xuất về kỹ thuật mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của HSĐXKT.

Phần thứ ba. MẪU ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

Phần này gồm các mẫu đề xuất về tài chính mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để tạo thành nội dung của hồ sơ đề xuất về tài chính.

Phần thứ tư. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu về gói thầu, phạm vi công việc, báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm của bên mời thầu.

Phần thứ năm. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả hợp đồng của các gói thầu khác nhau.

Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Nội dung này do Chủ đầu tư tự quy định trên cơ sở tuân thủ các Điều kiện chung của hợp đồng và điều kiện cụ thể về yêu cầu của việc thực hiện gói thầu, dự án.

Chương VI. Mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng.

4. Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế đối với đấu thầu tư vấn qua mạng gồm những nội dung nào?

Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn khá dài, để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập vào Thông tư số: 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số: 05/2020/TT-BKHĐT dưới đây là một số nội dung trong mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với đấu thầu qua mạng. Trong đó, Hệ thống hay còn được gọi là Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Số hiệu gói thầu và số thông báo mời thầu (trên Hệ thống)

 

Tên gói thầu (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống)

 

Dự án (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống)

 

Phát hành ngày (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống)

 

Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống)

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ tư vấn qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Bên mời thầu nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu.

Chương này bao gồm: Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT), Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính)được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống.

Căn cứ vào các thông tin do Bên mời thầu nhập vào, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá.

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSDT.

Trong chương này một số mẫu được số hóa dưới dạng webform và một số Mẫu là tệp tin PDF/Word. Nhà thầu cần nhập các thông tin vào các mẫu để nộp E-HSDT trên Hệ thống.

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu về gói thầu, phạm vi công việc, báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm của bên mời thầu. Điều khoản tham chiếu được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word do Bên mời thầu chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Bên mời thầu nhập các nội dung thông tin vào điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng.

Chương này bao gồm tệp tin PDF/Word do Bên mời thầu chuẩn bị theo mẫu.

5. Những từ ngữ viết tắt trong Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn đối với đấu thầu tư vấn qua mạng

Nghĩa của những từ ngữ viết tắt thường gặp trong hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế?

BDLBảng dữ liệu đấu thầu
DVTVDịch vụ tư vấn
HSMTHồ sơ mời thầu
HSDTHồ sơ dự thầu
HSĐXKTHồ sơ đề xuất về kỹ thuật
HSĐXTCHồ sơ đề xuất về tài chính
ĐKCĐiều kiện chung của hợp đồng
ĐKCTĐiều kiện cụ thể của hợp đồng
TCĐGTiêu chuẩn đánh giá HSDT
Luật đấu thầuLuật đấu thầu số 43/2013/QH13
Nghị định 63/CPNghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
VNDĐồng Việt Nam
USDĐồng đô la Mỹ

 

Nghĩa của những từ ngữ viết tắt thường gặp trong hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế trong trường hợp đấu thầu qua mạng?

E-TBMTThông báo mời thầu
E-CDNTChỉ dẫn nhà thầu
E-HSMTHồ sơ mời thầu
E-HSDTHồ sơ dự thầu
E-HSĐXKTHồ sơ đề xuất về kỹ thuật
E-HSĐXTCHồ sơ đề xuất về tài chính
E-BDLBảng dữ liệu đấu thầu
E-ĐKCĐiều kiện chung của hợp đồng
E-ĐKCTĐiều kiện cụ thể của hợp đồng
VNDđồng Việt Nam
Luật đấu thầuLuật đấu thầu số 43/2013/QH13
Nghị định số 63Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
Thông tư số 07Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
DVTVDịch vụ tư vấn
Hệ thốngHệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
PDFĐịnh dạng tài liệu được cố định theo tiêu chuẩn của hãng Adobe Systems để tài liệu được hiển thị như nhau trên mọi môi trường làm việc
ExcelĐịnh dạng tài liệu theo dạng bảng biểu của hãng Microsoft dùng trong việc tính toán, nhập dữ liệu
WordĐịnh dạng tài liệu theo dạng văn bản của hãng Microsoft dùng trong việc trình bày, nhập dữ liệu
WebformĐịnh dạng tài liệu theo dạng biểu mẫu nhập sẵn trên Hệ thống, thông qua mạng internet, tương tác giữa máy tính của người sử dụng và máy chủ của Hệ thống

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế cập nhật 2022. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận