Hồ sơ đề xuất chỉ định thầu xây lắp

Đàm Như

Hồ sơ đề xuất chỉ định thầu xây lắp

Đàm Như

01/01/2022

Chỉ định thầu là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến. Vậy hồ sơ đề xuất chỉ định thầu xây lắp gồm những giấy tờ gì, cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây.

ho so de xuat chi dinh thau xay lap

Hồ sơ đề xuất chỉ định thầu xây lắp

1. Chỉ định thầu xây lắp được quy định như thế nào?

Điểm e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu quy định một trong những trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

– Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công

2. Hồ sơ đề xuất là gì?

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau.

  1. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ đề xuất được quy định trong thủ tục chỉ định thầu như thế nào?

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định như sau

Điều 55. Quy trình chỉ định thầu thông thường

  1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

a) Lập hồ sơ yêu cầu:

Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm các thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật;

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu:

– Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt;

– Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu;

– Nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

  1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định;

b) Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

  1. Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu:

a) Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;

b) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu; có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

  1. Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.
  2. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.

Như vậy, việc lập hồ sơ đề xuất là do nhà thầu chuẩn bị theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau.

  1. Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

4. Mẫu đơn đề xuất chỉ định thầu xây lắp

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Địa danh, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU

– Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

– Căn cứ hồ sơ yêu cầu số ….

Kính gửi: – Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện/thành phố….

Chúng tôi là: Doanh nghiệp tư nhân/Công ty …………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…

Nơi cấp: …….Cấp ngày: ………/………./…

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà…   Chức danh:…

Ngành, nghề kinh doanh: ……

Địa chỉ của trụ sở chính: ….

Điện thoại: …….. Fax: ……

Email (nếu có): …… Website (nếu có): …

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi Doanh nghiệp tư nhân/Công ty .., cam kết thực hiện gói thầu ………. (ví dụ: gói thầu Rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng Công viên thành phố, dọn dẹp, quy hoạch vùng nước sông ô nhiễm)  theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ………. đồng cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ……… ngày/tháng. (Có thể ghi cụ thể thời gian thực hiện từng giai đoạn của gói thầu nếu có).

Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục … Chương … và tuân thủ các quy định khác của hợp đồng trong hồ sơ yêu cầu.

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian …….. ngày, kể từ ngày …… tháng ……. năm …..

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (1)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về hồ sơ đề xuất chỉ định thầu xây lắp. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận