Hồ Sơ Cần Chuẩn Bị Khi Giải Thể Doanh Nghiệp 2023

Để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất, trước khi tiến hành, doanh nghiệp cần chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác. Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin giúp doanh nghiệp đơn giản hơn các thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết hồ sơ giải thể.

Hồ Sơ Cần Chuẩn Bị Khi Giải Thể Doanh Nghiệp 2020
Hồ Sơ Cần Chuẩn Bị Khi Giải Thể Doanh Nghiệp 2023

Có nhiều trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, trong đó được chia ra hai nhóm chính:

 • Nhóm 1: Doanh nghiệp giải thể tự nguyện, bao gồm: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Nhóm 2: Giải thể bắt buộc: Doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể tự nguyện, doanh nghiệp tự mình thực hiện việc thông báo giải thể đối với cơ quan có thẩm quyền. Bao gồm các cơ quan: Tổng cục Hải quan; Cơ quan thuế quản lý trực tiếp và Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước đó.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp doanh nghiệp tự nguyện giải thể được quy định như sau:

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần chuẩn bị khi nộp tại Tổng cục Hải quan

 • Đối với doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: Đơn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu theo mẫu;
 • Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: Doanh nghiệp phải đảm bào việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và không còn nợ thuế xuất nhập khẩu.

Chuẩn bị các hồ sơ về: Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu; Đơn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu theo mẫu.

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần chuẩn bị khi nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

 • Công văn xin đóng mã số thuế theo mẫu;
 • Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp;
 • Xác nhận của Tổng cục Hải quan doanh nghiệp không nợ thuế xuất nhập khẩu;
 • Quyết định, biên bản họp của doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp.

3. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần chuẩn bị khi nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Lý do giải thể;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có):
  • Trường hợp doanh nghiệp được cấp con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu bởi cơ quan công an thì phải thực hiện thủ tục hủy mẫu con dấu và giấy chứng nhận mẫu con dấu;
  • Hồ sơ bao gồm: Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu đã được cấp; Đơn xin trả lại con dấu và chứng nhận mẫu dấu, trong đó ghi rõ lý do doanh nghiệp giải thể;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý khi chuẩn bị hồ so giải thể doanh nghiệp:

 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Sau khi đã đáp ứng các điều kiện về hồ sơ giải thể và được chấp nhận về việc đóng mã số thuế, giải thể công ty. Doanh nghiệp cần lưu ý về các hoạt động không được làm sau giải thể như sau:

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (232 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo