Hạn luận chính sách tài khóa 2019

Một số đánh giá về chính sách tài khóa 2021 và các vấn đề với 2022 của Việt Nam

QĐND online - Sáng 10-1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước  năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020”. Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc  dự và chỉ đạo hội nghị.  Năm 2019, Bộ Tài chính  hoàn thành 100% kế hoạch soạn thảo các luật, pháp lệnh được giao,  đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 2 dự án luật (Luật Quản lý thuế sửa đổi, Luật Chứng khoán sửa đổi...); 1 Nghị quyết (Nghị quyết về truy thu thuế,  phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước); đã trình Chính phủ ban hành 11 Nghị định, trình Thủ tướng  ban hành 3 Lệnh; ban hành theo thẩm quyền 88 Thông tư quy định về  quản lý tài chính - ngân sách, xử lý cơ chế, chính sách tài chính và giải pháp  tăng cường quản lý  chặt chẽ, hiệu quả thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời,  trình Chính phủ báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động và kiến ​​nghị giải pháp tăng cường quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách.  

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị.  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị.  Nhờ chủ động được triển khai, kết hợp với diễn biến tích cực của nền kinh tế, thu cân đối ngân sách Nhà nước đến ngày 31/12/2019 đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng (tăng 9,79%) so với dự toán, trong đó: Thu nội địa vượt 100,2 nghìn tỷ đồng (tăng 8,5%), thu từ dầu thô vượt 11,7 nghìn tỷ đồng (tăng 26,1%) và thu xuất, nhập khẩu vượt 25. 3 nghìn tỷ đồng (tăng 13,4%) so với dự toán; tỷ lệ huy động vào NSNN  khoảng 25,7% GDP, huy động từ thuế, phí khoảng 21,1% GDP (mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 là 23,5% GDP và 21% GDP). Thu ngân sách trung ương vượt 32 nghìn tỷ đồng (tăng 4%) so  dự toán, thu ngân sách địa phương vượt  106,2 nghìn tỷ đồng (tăng 17,7%) so dự toán; 63/63 tỉnh, thành  vượt dự toán thu NSNN trong vùng; 60/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt dự toán thu ngân sách địa phương. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước tiếp tục chuyển dịch và ngày càng bền vững, tỷ trọng thu nội địa tăng dần, từ  khoảng 68% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên hơn 82% năm 2019, tỷ trọng thu dầu tăng dần, từ  bình quân khoảng 13% giai đoạn 2011-2015 lên khoảng 3,6% năm 2019, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm từ 18,2 % bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 13,9% vào năm 2019.  

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

 Quản lý chi NSNN chủ động, tích cực. Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức  thực hiện dự toán chi NSNN năm 2019 với các yêu cầu chặt chẽ về thời gian phân bổ, nội dung phân bổ và tổ chức thực hiện dự toán, bảo đảm  phù hợp với thực tế, tiết kiệm và phát huy hiệu quả. Trong nội bộ nền hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước về tài chính - ngân sách được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nhanh các trường hợp vi phạm. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động tổ chức nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại  bộ máy, hợp lý hóa biên chế và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công. Cơ cấu chi tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển năm 2019 đạt khoảng 27% (mục tiêu là 25-26%), chi thường xuyên còn khoảng 61% tổng chi NSNN (mục tiêu là dưới 64%). Đồng thời, đã kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu giảm bội chi NSNN thấp hơn mức Quốc hội quyết định; tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương; siết chặt quản lý vay và bảo lãnh Chính phủ, góp phần giảm nợ công. Đến cuối năm 2019, dư nợ công dưới 55% GDP, nợ Chính phủ dưới 48,5% GDP (nợ trong nước chiếm 62,3%, nợ ngoài nước chiếm 37,7%). Đến ngày 31-12-2019 giải ngân vốn đầu tư phát phát triển nguồn NSNN khoảng 62,94% dự toán, ước đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán giải ngân đạt 73-75% dự toán.  

 Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN đã được Quốc hội thông qua, bám sát chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2020 của Chính phủ, Bộ Tài chính xác định mục tiêu, nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2020 như sau: Phấn đấu thực hiện đến mức cao nhất mục tiêu tài chính-NSNN giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại NSNN, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển nhanh và bền vững; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2020 tăng trên 3% so với dự toán Quốc hội quyết định; tăng cường quản lý, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra thuế; quyết liệt quản  lý nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế. Tổ chức, điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, rà soát, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật ngân sách... 

 

 Phát biểu  tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Năm 2019, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, thiên tai diễn biến bất thường, chiến tranh thương mại với nhiều vấn đề khó lường... nhưng năm  qua, ngành Tài chính đã  xuất sắc trong điều hành ngân sách nhà nước. Không chỉ hoàn thành về  lượng mà phải hoàn thiện về chất, xuất siêu hơn 500 tỷ USD, tăng trưởng khá, dư địa thu nhập lớn, lạm phát được kiểm soát, các chỉ tiêu vĩ mô khác ổn định... là nền tảng của phát triển bền vững. Đời sống của người dân, nhất là  vùng nông thôn miền núi được cải thiện đáng kể, khả năng chống chịu của nền kinh tế tốt hơn. Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam xuất hiện nhiều hơn cho thấy  thành công trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nước ta, “ngành tài chính năm 2019  thắng lợi toàn diện và xuất sắc trên nhiều mặt”, Thủ tướng chỉ rõ. Đồng thời, ngành tài chính đã góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển lành mạnh, giúp kiểm soát lạm phát ở mức thấp và tăng cao trong nhiều năm liên tiếp. Gần đây, một số tổ chức quốc tế đã nhận định: Nền kinh tế Việt Nam không quá nóng cũng không quá lạnh, thành công của nước ta là nhờ sự linh hoạt trong việc thực hiện các chính sách tài khóa và tiền tệ, đặc biệt là cân đối tài chính ngân sách nhà nước. “Chúng ta đã  điều hành  chính sách tài khóa chủ động tốt, trước đây khó khăn thì nay đã giải quyết tốt hơn nhiều. Nhất là năm 2019, giảm chi bội chi hàng  nghìn tỷ đồng, nợ công dưới 55% GDP, giảm gần 10% so với  2016, có dư địa tốt để phát huy nguồn lực”, Thủ tướng nói. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong điều hành, kiểm soát chặt chẽ giá thị trường; kiểm soát lạm phát; thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả.  

 Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Thủ tướng mong muốn ngành Tài chính tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược trên tinh thần kiến ​​tạo dịch vụ, thể hiện tầm nhìn vĩ mô vì lợi ích toàn diện, lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân. trốn tránh nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Tiên phong  thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đó là truyền thống lịch sử tốt đẹp của ngành Tài chính Việt Nam trong hơn 75 năm qua. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính trong thời gian tới cần: Tập trung phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành; tiếp thu và chú ý, có  thái độ làm việc; phải có trách nhiệm trong công tác phục vụ nhân dân, chống tham nhũng tiêu cực. Về giải ngân vốn đầu tư công, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngay từ đầu năm, không để tình trạng giải ngân chậm tái diễn trong năm 2020, vai trò của Bộ Tài chính trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư các công trình là rất quan trọng. Năm 2019, công tác tái cơ cấu, kích hoạt công ty đại chúng chậm,  chỉ có 12 công ty được phê duyệt phương án, tỷ lệ rất thấp... nên cần phối hợp với các bộ, ngành  tháo gỡ vướng mắc, nhất là  vấn đề đất đai. Ngoài ra, ngành tài chính phải tiếp tục cải cách thể chế, đổi mới tư duy; Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để kiểm soát lạm phát, tiết kiệm chi ngân sách, đẩy mạnh sắp xếp lại bộ máy...Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (601 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo